Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pecyn Ymwybyddiaeth Iaith i Brentisiaid
Cyhoeddwyd gan: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/19
Dyddiad Cau: 04/03/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae’r Coleg yn dymuno penodi darparwr i ddatblygu pecyn adnoddau addysgol ymwybyddiaeth iaith ddwyieithog cyffredinol ar gyfer prentisiaid. Bydd y pecyn yn galluogi prentisiaid i gwblhau rhywfaint o’u cymhwyster trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gyrraedd categori B3 yn y cofnod dysgu.
Drwy hyn, bydd y pecyn yn cyfrannu tuag at ddiwallu’r angen am weithwyr dwyieithog ar draws gwahanol sectorau ac ardaloedd daearyddol. Prif gynulleidfa’r pecyn fydd prentisiaid sydd â lefel cymharol isel neu ddim sgiliau iaith Gymraeg, ac felly dylai’r cynnwys gael ei lunio yn ôl y gofyn hwn.
CYNNWYS Y PECYN
Bydd y pecyn adnoddau yn cynnwys deunydd dysgu fydd yn:
- Cyflwyno’r Gymraeg a’i phwysigrwydd yn y gweithle.
- Gosod ffocws penodol ar gyflwyno ymadroddion gwasanaethau cwsmer a’u cyflwyno ar gyfer llwybrau galwedigaethol gwahanol.
- Adeiladu hyder y prentis i allu defnyddio ymadroddion syml gyda chwsmeriaid a chleientiaid ac arddangos hyn yn y gweithle.
- Cyflwyno ymwybyddiaeth iaith gan gyflwyno gwahanol agweddau ar fywyd a diwylliant Cymraeg a Chymreig.
- Gosod tasgau a gweithgareddau cysylltiedig â’r cynnwys i brofi dealltwriaeth iaith y prentis, gan gynnwys trawstoriad o sgiliau fel darllen a deall, gwrando, ysgrifennu.
- Gosod tasgau a gweithgareddau sy’n tynnu’r cyflogwr ei hun i mewn i’r sgwrs am y Gymraeg rhwng y prentis a’r cyflogwr.
- Annog y prentis i ddefnyddio adnoddau eraill er mwyn gwella eu sgiliau Cymraeg/dysgu Cymraeg e.e. defnyddio Cysgliad i gwblhau gweithgaredd.
- Bydd y pecyn hefyd yn cynnwys deunydd hyfforddiant ar gyfer tiwtoriaid.
GOFYNION
Mae’r gofynion penodol ar gyfer y gwaith fel a ganlyn:
- Pecyn adnoddau dwyieithog cyffredinol sy’n galluogi prentis mewn unrhyw faes i gyrraedd B3 sef astudio rhywfaint o’i ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.
- Pecyn sydd yn cynnwys deunydd dysgu fel a nodir uchod.
- Pecyn dwyieithog sy’n defnyddio Cymraeg Clir sy’n addas ar gyfer Lefel 1, 2 a 3.
- Pecyn hunan gyfeiriedig i’w gyflwyno gyda chymorth tiwtor.
- Darparu’r pecyn mewn dau fformat:
i. Pecyn cynhwysfawr aml-gyfrwng ar-lein sy'n cynnwys fideos
a/neu ffeiliau sain, tasgau a phrofion rhyngweithiol i
fesur dealltwriaeth a phrofi sgiliau dysgwyr.
ii.Fersiwn print o’r pecyn, yn cynnwys dolenni at y deunydd
ar-lein a, lle bo modd, gweithgareddau amgen yn lle’r
gweithgareddau na ellir ond eu cwblhau ar-lein.
- Ar gyfer y fersiwn ar-lein o’r pecyn, dylid darparu cynllun llwyfannu. Dylid bod modd llwyfannu’r adnodd mewn man(nau) sydd yn hygyrch i gynifer â phosib o brentisiaid, e.e. drwy ei ddarparu ar ffurf SCORM. Dylid ymgynghori â darparwyr prentisiaethau ynglŷn â’r dull mwyaf addas o lwyfannu a bydd angen cytuno gyda’r Coleg Cymraeg ar y trefniadau llwyfannu cyn symud ymlaen.
- Ar gyfer y fersiwn print o’r pecyn, dylid darparu cynllun ar gyfer argraffu a dosbarthu’r copïau print.
- Ymgynghori gydag arbenigwyr oddi fewn i’r sector prentisiaethau i sicrhau bod yr adnoddau yn cwrdd â’r gofyn.
- Osgoi dyblygu drwy ymchwilio i ddeunydd perthnasol sydd yn bodoli eisoes (er enghraifft, adnoddau a gynhyrchwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, a’r rhai a lwyfennir ar wefan adnoddau.cymru) a’i ailddefnyddio lle bo modd. Lle bo angen, sicrhau hawl i ddefnyddio unrhyw adnoddau eraill fel rhan o’r pecyn.
- Dylid sicrhau bod modd trwyddedu cynnwys gwreiddiol dan drwydded CC BY-SA 4.0.
Am fanylion llawn dylid cyfeirio at y Fanyleb atodol sydd i'w gweld o dan y tab Dogfennaeth Ychwanegol

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

Mari Fflur

+44 248660672

m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

http://www.colegcymraeg.ac.uk
www.gwerthwchigymru.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prifysgol Bangor, Ystafelloedd 203 a 3204, Stryd y Deon,

Bangor

LL57 1UT

UK

Mari Fflur

+44 248660672

m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

http://www.colegcymraeg.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prifysgol Bangor, Ystafelloedd 203 a 3204, Stryd y Deon,

Bangor

LL57 1UT

UK

Mari Fflur

+44 248660672

m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

http://www.colegcymraeg.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pecyn Ymwybyddiaeth Iaith i Brentisiaid

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Coleg yn dymuno penodi darparwr i ddatblygu pecyn adnoddau addysgol ymwybyddiaeth iaith ddwyieithog cyffredinol ar gyfer prentisiaid. Bydd y pecyn yn galluogi prentisiaid i gwblhau rhywfaint o’u cymhwyster trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gyrraedd categori B3 yn y cofnod dysgu.

Drwy hyn, bydd y pecyn yn cyfrannu tuag at ddiwallu’r angen am weithwyr dwyieithog ar draws gwahanol sectorau ac ardaloedd daearyddol. Prif gynulleidfa’r pecyn fydd prentisiaid sydd â lefel cymharol isel neu ddim sgiliau iaith Gymraeg, ac felly dylai’r cynnwys gael ei lunio yn ôl y gofyn hwn.

CYNNWYS Y PECYN

Bydd y pecyn adnoddau yn cynnwys deunydd dysgu fydd yn:

- Cyflwyno’r Gymraeg a’i phwysigrwydd yn y gweithle.

- Gosod ffocws penodol ar gyflwyno ymadroddion gwasanaethau cwsmer a’u cyflwyno ar gyfer llwybrau galwedigaethol gwahanol.

- Adeiladu hyder y prentis i allu defnyddio ymadroddion syml gyda chwsmeriaid a chleientiaid ac arddangos hyn yn y gweithle.

- Cyflwyno ymwybyddiaeth iaith gan gyflwyno gwahanol agweddau ar fywyd a diwylliant Cymraeg a Chymreig.

- Gosod tasgau a gweithgareddau cysylltiedig â’r cynnwys i brofi dealltwriaeth iaith y prentis, gan gynnwys trawstoriad o sgiliau fel darllen a deall, gwrando, ysgrifennu.

- Gosod tasgau a gweithgareddau sy’n tynnu’r cyflogwr ei hun i mewn i’r sgwrs am y Gymraeg rhwng y prentis a’r cyflogwr.

- Annog y prentis i ddefnyddio adnoddau eraill er mwyn gwella eu sgiliau Cymraeg/dysgu Cymraeg e.e. defnyddio Cysgliad i gwblhau gweithgaredd.

- Bydd y pecyn hefyd yn cynnwys deunydd hyfforddiant ar gyfer tiwtoriaid.

GOFYNION

Mae’r gofynion penodol ar gyfer y gwaith fel a ganlyn:

- Pecyn adnoddau dwyieithog cyffredinol sy’n galluogi prentis mewn unrhyw faes i gyrraedd B3 sef astudio rhywfaint o’i ddarpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

- Pecyn sydd yn cynnwys deunydd dysgu fel a nodir uchod.

- Pecyn dwyieithog sy’n defnyddio Cymraeg Clir sy’n addas ar gyfer Lefel 1, 2 a 3.

- Pecyn hunan gyfeiriedig i’w gyflwyno gyda chymorth tiwtor.

- Darparu’r pecyn mewn dau fformat:

i. Pecyn cynhwysfawr aml-gyfrwng ar-lein sy'n cynnwys fideos

a/neu ffeiliau sain, tasgau a phrofion rhyngweithiol i

fesur dealltwriaeth a phrofi sgiliau dysgwyr.

ii.Fersiwn print o’r pecyn, yn cynnwys dolenni at y deunydd

ar-lein a, lle bo modd, gweithgareddau amgen yn lle’r

gweithgareddau na ellir ond eu cwblhau ar-lein.

- Ar gyfer y fersiwn ar-lein o’r pecyn, dylid darparu cynllun llwyfannu. Dylid bod modd llwyfannu’r adnodd mewn man(nau) sydd yn hygyrch i gynifer â phosib o brentisiaid, e.e. drwy ei ddarparu ar ffurf SCORM. Dylid ymgynghori â darparwyr prentisiaethau ynglŷn â’r dull mwyaf addas o lwyfannu a bydd angen cytuno gyda’r Coleg Cymraeg ar y trefniadau llwyfannu cyn symud ymlaen.

- Ar gyfer y fersiwn print o’r pecyn, dylid darparu cynllun ar gyfer argraffu a dosbarthu’r copïau print.

- Ymgynghori gydag arbenigwyr oddi fewn i’r sector prentisiaethau i sicrhau bod yr adnoddau yn cwrdd â’r gofyn.

- Osgoi dyblygu drwy ymchwilio i ddeunydd perthnasol sydd yn bodoli eisoes (er enghraifft, adnoddau a gynhyrchwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, a’r rhai a lwyfennir ar wefan adnoddau.cymru) a’i ailddefnyddio lle bo modd. Lle bo angen, sicrhau hawl i ddefnyddio unrhyw adnoddau eraill fel rhan o’r pecyn.

- Dylid sicrhau bod modd trwyddedu cynnwys gwreiddiol dan drwydded CC BY-SA 4.0.

Am fanylion llawn dylid cyfeirio at y Fanyleb atodol sydd i'w gweld o dan y tab Dogfennaeth Ychwanegol

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89653 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80400000 Adult and other education services
80500000 Training services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Cyfeiriwch at ddisgrifiad y contract i weld manylion maint y gofynion.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Profiad ac arbenigedd addysgu ym maes prentisiaethau

Profiad o hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith mewn cyd-destun galwedigaethol

Profiad ac arbenigedd creu adnoddau addysgiadol aml-gyfrwng

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 03 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 03 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:89653)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Manyleb adnoddau ymwybyddiaeth iaith -Prentisiaethau
Manyleb adnoddau ymwybyddiaeth iaith -Prentisiaethau (Saesneg)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 02 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: m.fflur@colegcymraeg.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: m.fflur@colegcymraeg.ac.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: m.fflur@colegcymraeg.ac.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80400000Adult and other education servicesEducation and training services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/02/19 Manyleb adnoddau ymwybyddiaeth iaith -Prentisiaethau Manyleb Pecyn Adnoddau Ymwybyddiaeth Iaith i Brentisiaid234.78 KB17
11/02/19 Manyleb adnoddau ymwybyddiaeth iaith -Prentisiaethau (Saesneg) Specification - Language Awareness Resource Pack for Apprentices308.69 KB22

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru