Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Procurement for 3 off Type 23 Propellers and 1 off Hunt Class Ship Set
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD O GONTRACT AR GYFER CONTRACTAU YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)

Abbeywood, NH3

Bristol

BS34 8JH

UK

Jake Thomas


+44 3067986070

Jake.Thomas156@mod.uk


www.contracts.mod.uk


Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Procurement for 3 off Type 23 Propellers and 1 off Hunt Class Ship Set

II.1.2)

Math o gontract cyflenwadau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Bristol, City of.


UKK11

II.1.3)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

Hyd y cytundeb fframwaith

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na saith mlynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

1 000 0003 000 000GBP

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

Ship propellers. Procurement for 3 off type 23 propellers and 1 off hunt class ship set.

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

34913600

II.1.7)

Gwybodaeth am is-gontractio

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Na

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

3 off type 23 propellers and 1 off hunt class ship set.

  1 000 0003 000 000
GBP

II.2.2)

Gwybodaeth am opsiynau

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

II.2.3)

Gwybodaeth am adnewyddiadauAdran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn

IV.1.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

1

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MSS/093

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio


Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan

  10 - 06 - 2019   17:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

Adran VI: Gwybodaeth Gyflenwol

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk GO Reference: GO-2019510-DCB-14880902

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau apelio


Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)

MOD Abbeywood, NH3

Bristol

BS34 8JH

UK

Jake.Thomas156@mod.uk

+44 3067986070


Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu


Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)

MOD Abbeywood, NH3

Bristol

BS34 8JH

UK

Jake.Thomas156@mod.uk

+44 3067986070


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)

MOD Abbeywood, NH3

Bristol

BS34 8JH

UK

Jake.Thomas156@mod.uk

+44 3067986070


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  10 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34913600Ship propellersMiscellaneous spare parts

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru