Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Astudiaeth Achos - Severn Wye Energy Agency

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn elusen annibynnol a chwmni di-elw sy’n hybu ynni cynaliadwy a gwresogi fforddiadwy. Mae’n gwneud hynny trwy weithio mewn partneriaeth, codi ymwybyddiaeth, arloesi a gweithredu’n strategol. Ein nod yw helpu’r cymunedau a wasanaethwn i fwynhau manteision ynni heb leihau gallu cenedlaethau’r dyfodol i wneud yr un peth.

Manylion

Sefydlwyd Asiantaeth Ynni Severn Wye ym 1999 fel rhan o raglen SAFE y Comisiwn Ewropeaidd; rydym yn un o tua 300 o asiantaethau Ewropeaidd ‘rheoli galw’ ynni rhanbarthol a lleol.

Caiff llawer o’n gwaith ei wneud mewn ardaloedd gwledig lle mae lefelau tlodi tanwydd yn arbennig o uchel; rydym yn helpu’r cymunedau hyn i ddatblygu eu hatebion eu hunain o ran defnyddio ynni a rhoi gwybodaeth ac adnoddau iddyn nhw ostwng eu biliau tanwydd. 

Rydym yn gweithio gyda llawer o gleientiaid a chyllidwyr – pawb o fusnesau preifat a chyrff y llywodraeth i grwpiau cymuned lleol, elusennau ac ysgolion. 
Mae staff Severn Wye yr un mor hapus yn trafod materion fel cynaliadwyedd ac effeithlonrwydd ynni gyda deiliaid tai a phlant ysgol ac y maent yn trafod strategaethau i drechu tlodi tanwydd â chyrff cenedlaethol a rhanbarthol.

Yn sgil ein prosiectau, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â llywodraeth lleol, awdurdodau lleol, asiantaethau’r llywodraeth, cyrff rhanbarthol, y  sector preifat, elusennau ac asiantaethau gwirfoddol a chydag asiantaethau ynni ledled Ewrop.

Mae pencadlys Cymru Severn Wye yn Llandrindod ac mae 17 o staff yn cael eu cyflogi ledled Cymru.  Hefyd, mae 29 o staff arall yn Highnam, Swydd Gaerloyw yn gofalu am Dde-orllewin Lloegr.

Rydym wedi llwyddo i ennill llawer o dendrau trwy borthol GwerthwchiGymru.  Yn fwy diweddar, cawsom ein gwneud yn aelod o Fframwaith Effeithlonrwydd Adnoddau Llywodraeth Cymru.

Cofiwch sicrhau bod eich proffil yn ddiddorol, bod eich manylion cofrestru’n gywir a’ch bod yn mynd i’r wefan yn rheolaidd i chwilio am hysbysiadau!

Twitter – https://twitter.com/Severn_Wye

Facebook - https://www.facebook.com/SevernWye/