Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Astudiaeth Achos - Ridgeway Contractors Ltd

Mae Ridgeway Contractors Ltd yn gwmni contractio gwaith allanol sy'n ymgymryd â chontractau gosod sylfeini, ffensio, dwr gwastraff, carthffosiaeth a thirlunio ledled y Deyrnas Unedig. Mae'r cwmni wedi'i leoli ym mhentref Llangwm ar gyrion tref Brynbuga, Sir Fynwy.

Manylion

“Mae Ridgeway Contractors Ltd yn gwmni contractio gwaith allanol sy'n ymgymryd â chontractau gosod sylfeini, ffensio, dwr gwastraff, carthffosiaeth a thirlunio ledled y Deyrnas Unedig. Mae'r cwmni wedi'i leoli ym mhentref Llangwm ar gyrion tref Brynbuga, Sir Fynwy. Mae'r cwmni wedi cwblhau contractau ym mhob rhan o'r wlad.

"Mae Ridgeway Contractors Ltd yn aelod ardystiedig o Gymdeithas y Contractwyr Ffensio ac yn aelod ardystiedig o Constructionline. Mae'r cwmni hefyd yn aelod achrededig o'r Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch, ac mae ganddo beiriannydd gwasanaeth achrededig ar gyfer Gwaith Cynnal a Chadw Gweithfeydd Trin Carthion.

"Mae'r cwmni wedi bod yn defnyddio GwerthwchiGymru ers bron i dair blynedd ar ôl gweld y cwmni'n cael ei hysbysebu ar-lein a derbyn gohebiaeth ganddo drwy'r post. Mae GwerthwchiGymru wedi cynnig ffyrdd eraill o hyrwyddo'r cwmni yn ogystal ag arweiniad a chyfleoedd busnes newydd.

"Un cyfle penodol a welsom yn cael ei hysbysebu ar wefan GwerthwchiGymru oedd prosiect ffensio gyda'r comisiwn coedwigaeth. Gwnaethom gwblhau
Holiadur Cyn-Gymhwyso (PQQ) a llwyddo, yn y pen draw, i ennill y  contract. Aeth y cwmni ati i osod ffensys o amgylch ardaloedd yr oedd hi'n anodd mynd atynt a safleoedd peryglus.

"Y cyngor y buasem yn ei roi i unrhyw fusnes arall fyddai peidiwch â  digalonni os na fyddwch yn llwyddo ar y cam cyntaf - mae llawer i'w ddysgu a dylech fod yn benderfynol o lwyddo."

Ben Spooner Ffôn 01291 652967