Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Astudiaeth Achos - G2G Communities CIC

Mae G2G Communities yn Gwmni Buddiannau Cymunedol nid er elw, gyda'r holl elw yn cael ei ailfuddsoddi mewn cyflwyno prosiectau cymunedol, hyfforddiant a chymorth. Ystyr G2G yw ‘Da i Wych’ (‘Good to Great’) ac rydym yn ceisio adeiladu ar yr hyn y mae unigolion, busnes a diwydiant yn cyflawni ar hyn o bryd a mynd â nhw i'r lefel nesaf. Rydym yn arbenigo mewn prosiectau hyfforddi, addysg a chymorth i bobl a grwpiau o bob oed a chefndir.

Manylion

Mae G2G Communities CIC wedi bod yn masnachu ers mis Mawrth 2010 ac mae wedi mwynhau twf flwyddyn ar ôl blwyddyn drwy ganolbwyntio ar gyflenwi gwasanaeth cyfeillgar, o ansawdd, sydd wedi sicrhau bod G2G yn cael ei gydnabod fel darparwr hyfforddi hawdd mynd ato ac arloesol ledled y gogledd.

Wedi'i leoli'n gyfleus yng Nghanolfan Fusnes Bee and Station, Stryd Bodfor, y Rhyl ac yn ymgorffori'r Stiwdio Arloesedd Addysg gymunedol LEGO® gyntaf yn y DU, mae G2G yn cynnig amrywiaeth o brosiectau o'n pedair canolfan ddysgu fodern, gyfforddus a hygyrch ac ar hyn o bryd mae'n cyflogi 10 aelod o staff amser llawn/rhan-amser yn ogystal â chynorthwyo gwirfoddolwyr mewn rolau amrywiol yn rheolaidd.

Mae G2G wedi bod yn aelod gweithgar o GwerthwchiGymru am dros 3 blynedd ac mae wedi cael budd o'i wasanaethau. Mae tendro drwy GwerthwchiGymru yn ffordd syml ac effeithiol o ddod o hyd i gontractau newydd ac mae'r digwyddiadau a gynhelir ganddynt yn eithriadol o ddefnyddiol i sefydlu perthnasoedd busnes a phartneriaethau newydd. Rydym hefyd o'r farn bod y rhestr o gyflenwyr contractwyr yn ddefnyddiol oherwydd bod hyn yn helpu i nodi busnesau eraill sy'n awyddus i sefydlu partneriaethau o fudd i bawb i gyflawni eu canlyniadau prosiect.

Mae ein Gwerthoedd Corfforaethol yn ysgogi cred a dyheadau'r sefydliad ac mae arloesedd a safon yn allweddol i'n llwyddiant.

Ein hawgrymiadau i sefydliadau eraill:

ymchwiliwch i'ch marchnad a'i deal peidiwch â gorymestyn eich hun drwy osod gormod o gategorïau yn chwilotwr GwerthwchiGymru  darparwch wasanaeth o safon wedi'i dargedu at anghenion eich cleient sicrhewch fod gan yr holl staff y ‘meddylfryd’ cywir i sicrhau eich bod yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid gwych  sicrhewch fod pawb yn credu ac yn byw eich gwerthoedd corfforaethol cofiwch gynnwys staff a chleientiaid yn eich proses cynllunio busnes derbyniwch feirniadaeth yn gadarnhaol a sicrhewch eich bod yn gweithredu ar unwaith ar gyngor neu awgrymiadau mewn modd cadarnhaol

G2G Communities CIC
Stiwdio Arloesedd Addysg LEGO/Canolfan Arloesi Gogledd Cymru
Canolfan Fusnes Bee and Station
41 Stryd Bodfor
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 1AT