Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Astudiaeth Achos - Astudiaeth achos LinguaSkin

Rydym yn fusnes meddalwedd bach a chanolig a leolir yng Nghasnewydd sy'n canolbwyntio'n arbennig ar wella cymwysiadau'r we a gwefannau drwy adnodd amlieithog (yn achos Cymru ac Iwerddon – dwyieithog) gan ddefnyddio ein datrysiad LinguaSkin. Mae LinguaSkin yn mewnosod dewisydd iaith fel y gall defnyddiwr ddewis ei iaith cyn disodli'r holl destun yn rhyngwyneb y defnyddiwr â thestun sydd wedi'i gyfieithu ymlaen llaw. Gwna hyn heb fod angen gwneud unrhyw newidiadau i'r cymhwysiad, felly mae'n ddelfrydol i ddatrysiadau trydydd parti a chwmwl. Defnyddir LinguaSkin gan fwy na 30 o sefydliadau yng Nghymru i wneud ceisiadau ar-lein, o system hunanwasanaeth adnoddau dynol i gynllunio, derbyniadau myfyrwyr a thaliadau arian cinio ysgol, ac mae'n ddwyieithog ac yn cyflawni eu rhwymedigaethau o ran y Gymraeg. Caiff ei ddefnyddio hefyd mewn marchnadoedd dwyieithog eraill, fel Iwerddon, ac yn fwy cyffredinol ar gyfer galluoedd amlieithog, cydymffurfio o ran hygyrchedd ac SEO amlieithog.


Hanes Byr
Mae'r busnes wedi bod yn masnachu ers 2014.

Cafodd cysyniad LinguaSkin ei gyflwyno ar ffurf prototeip gan fusnes blaenorol (Draig Technology). Pan gafodd y busnes hwnnw ei werthu yn 2012, caffaelwyd LinguaSkin ac IPR eraill yn ymwneud â thechnoleg iaith, gyda'r nod o'i ddefnyddio fel sail busnes newydd.

Roedd y ddwy flynedd gyntaf yn gyfnod ymchwil a datblygu fwy neu lai gyda chwsmeriaid beta yn 2016 a'n cwsmeriaid cwbl fasnachol cychwynnol a wnaeth ymuno yn 2016/2017. Bellach, mae gennym tua 40 o weithrediadau o blith dros 30 o gwsmeriaid, yn ogystal â phartneriaethau â nifer o werthwyr meddalwedd mawr a darparwyr datrysiadau byd-eang.

Sut mae GwerthwchiGymru wedi eich helpu?

Defnyddiwn GwerthwchiGymru bob dydd (drwy hysbysiadau) er mwyn cael gwybod am ofynion meddalwedd diweddaraf y sector cyhoeddus yng Nghymru.

O bryd i'w gilydd gall fod hysbysiad contract â gofyniad penodol am ein gwasanaethau, er ein bod yn dod o hyd i'r rhan fwyaf o gyfleoedd drwy:

- Gontractau fframwaith: cymerwn ran mewn amrywiaeth o fframweithiau, gan ei gwneud yn haws i'n cwsmeriaid gaffael oddi wrthym yn barhaus

- digwyddiadau cwrdd â'r prynwr, hysbysiadau gwybodaeth ymlaen llaw a chyfarfodydd cyflenwyr: mae hyn yn ein galluogi i gyfrannu at drafodaeth am ofynion posibl ac, yr un mor bwysig, gwrdd a sefydlu partneriaethau â chyflenwyr eraill

- Hysbysiadau contract: lle mae ein gallu (meddalwedd amlieithog) yn rhan o'r gofyniad. Byddwn yn partneru (is-gontractio) â darparwr datrysiadau mwy o faint ar gyfer y rhain, gan nid yn unig roi'r cyfle i ni fod yn rhan o brosiect mwy ond hefyd ffurfio partneriaethau a all esgor ar ragor o gyfleoedd.

At ei gilydd, mae GwerthwchiGymru yn adnodd hanfodol i'n marchnad allweddol. Drwy fod yn arweinydd marchnad, technoleg a syniadau yn ein maes arbenigedd, rydym wedi ennill sawl contract strategol bwysig, yn annibynnol ac fel partner iau sydd wedi bod yn hollbwysig i sefydlu a thyfu ein busnes.

Ydych chi'n defnyddio'r Gymraeg fel rhan o'ch busnes?

Ydym. Perthnasedd ein gallu i'r sector cyhoeddus yng Nghymru yw dwyieithrwydd Cymraeg/Saesneg, ac mae gennym gryn dipyn o brofiad ym maes gallu meddalwedd ddwyieithog. Felly, mae gennym ddealltwriaeth ardderchog o'r gofynion er mwyn sicrhau bod meddalwedd yn cefnogi'r Gymraeg mewn ffordd gynhwysfawr a chyfartal.

Er nad yw ein sylfaenydd yn siaradwr Cymraeg rhugl a bod ein marchnadoedd yn fyd-eang, pryd bynnag y byddwn yn gweithio yng Nghymru anelwn at weithredu'n ddwyieithog, yn enwedig o ran ein marchnata. Credwn nad oes angen i ni fod yn rhugl yn y Gymraeg yn unigol nac yn bersonol i gefnogi'r iaith a chyfrannu ati o ran ei datblygiad, ei defnydd, ei hargaeledd a sicrhau ei bod yn cael ei thrin yn gyfartal.

Byddwn hefyd yn parhau i gynnig To Bach (cyfleuster bysellfwrdd ar gyfer y Gymraeg, a ddatblygwyd gan Draig Technology yn wreiddiol) sydd am ddim drwy ein gwefan, ac a ddefnyddir gan fwy na 200,000 o ddefnyddwyr.

Beth fu eich her fwyaf hyd yn hyn? 

Ffocws.

Yr her fwyaf a pharhaus yw canfod ffocws a'i gynnal. Mae cyfleoedd di-ri i ni arallgyfeirio i bob math o ddatrysiadau sy'n fuddiol yn fasnachol. Er bod y demtasiwn yno o hyd, rydym hefyd yn gwybod bod cynnal ein ffocws ac arbenigo yn ein galluogi i arwain y farchnad. Cadwn ein neges, ein dulliau marchnata a'n hunaniaeth yn glir ac yn uniongyrchol.

Ffocws yw'r wers fwyaf a ddysgwyd, ein her fwyaf, ond hefyd ein hased fwyaf.

Beth yw buddiannau defnyddio GwerthwchiGymru yn eich barn chi?

Yn bennaf oll y gallu i weld beth sy'n digwydd yn y farchnad yng Nghymru. Mae'r hysbysiadau dyddiol yn rhoi diweddariad parhaus i ni o ran yr hyn mae'r farchnad yn chwilio amdano, mae hysbysiadau dyfarniadau yn dweud wrthym pwy sy'n ennill gwaith yng Nghymru, beth maent yn ei wneud ac â phwy y dylem fod yn cydweithio.

Yr un mor bwysig, pan fo cyfle yn iawn i ni, y gallu i ymateb i hysbysiad contract, ac yn y pen draw ddefnyddio

GwerthwchiGymru fel adnodd sy'n ein galluogi i ennill busnes newydd.

Unrhyw gyngor i fusnesau eraill

Rhaid cael ffocws – strategaeth glir a chynllun tactegol i gyflawni'r strategaeth honno.

Rhaid i'r strategaeth arwain y farchnad, gyda ffocws digon tynn i'ch galluogi i wneud hynny. Ond heb gynllun (tactegol) ni fydd strategaeth yn fwy na dyhead. Bydd cynllun tactegol heb strategaeth yn eich cadw'n brysur ond bydd yn ddigyfeiriad.

www.linguaskin.com
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/richard-sheppard-4462a97/  
Twitter:@linguaskin


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.