Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

 

Mae WebBox Digital yn wasanaeth datblygu gwefannau a marchnata ar-lein proffesiynol wedi’i leoli ym Mhenarth, sy’n arbenigo mewn dylunio arloesol a strategaethau marchnata sy’n cynhyrchu enillion ar fuddsoddiad. Rydym yn dîm o saith, gydag arbenigwyr mewn datblygu gwefannau, dylunio graffeg, a strategaethau marchnata ar-lein, fel Pay-Per-Click, SEO, Hysbysebu Facebook a Marchnata drwy E-bost.    

  

 

Yn ôl yn 2008, dechreuodd Will Roberts weithredu o’i ystafell wely, gyda’r weledigaeth o ddatblygu cwmni a oedd yn cyfuno gofal cwsmeriaid traddodiadol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf. Erbyn heddiw mae WebBox Digital wedi deillio o hynny, ac rydym yn asiantaeth ddigidol ddynamig sy’n cyflogi tîm o ddylunwyr, datblygwyr a marchnatwyr ar-lein a staff gweinyddol pwrpasol i ddelio â’r prosiectau amrywiol niferus rydym yn ymgymryd â hwy.

 

Rydym wedi sicrhau busnes trwy GwerthwchiGymru sydd wedi ein helpu i ehangu ein portffolio ac i dyfu fel cwmni. Er enghraifft, rydym wedi cael gwaith gydag Uned Fferyllol y Santes Fair, sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, sydd wedi ehangu ein portffolio o fewn y diwydiant iechyd.

 

Fel sefydliadau ac unigolion rydym yn mynd yn fwy a mwy dibynnol ar dechnoleg gwybodaeth, gwefannau a meddalwedd yn ein gweithgarwch o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, gall unrhyw gyfyngiad ar argaeledd iaith mewn technoleg effeithio ar sut y gallwn ei defnyddio yn y gweithgareddau o ddydd i ddydd hynny. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu bod gwefannau a chymwysiadau’n cynnig yr un cymorth yn Gymraeg a Saesneg, gan roi’r dewis i ddefnyddwyr o ba iaith yr hoffent ei defnyddio. Mae ein henw da am ddatblygu gwefannau dwyieithog wedi ein rhoi mewn sefyllfa fanteisiol pan fyddwn yn cwrdd â darpar gleientiaid ac wrth dendro am fusnes newydd. Un o’r heriau mwyaf rydym wedi’i hwynebu oedd ymdrechu i fod ar flaen y gad gyda’r mathau cywir o fusnesau.

 

Mae’r tendrau mae gennym fynediad atynt trwy GwerthwchiGymru wedi ein galluogi i gystadlu am, ac i ennill, busnes yn lleol. Mae’n braf gallu cadw’r gwaith yng Nghymru ac mae hyn wedi ein helpu hefyd i ddenu mwy o’r busnesau cywir.

 

Peidiwch â bod ofn tendro am fusnes. Mae’n rhan hanfodol o’n diwydiant ac ar ôl i chi ddod i ddeall y broses dylech ddechrau elwa ar y canlyniadau. Ein cyngor wrth dendro yw ei bod yn bwysig cymryd gofal wrth lunio’ch tendr. Gall dyfarnwyr fod yn gaeth iawn felly dylech ddilyn y meini prawf marcio bob amser!

 

Byddem hefyd yn argymell digwyddiadau hyfforddi Busnes Cymru, sy’n cynnig cyngor ymarferol gwerthfawr iawn gan weithwyr proffesiynol profiadol.