Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ein hygyrchedd.

Crynodeb

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wybodaeth ar wefan GwerthwchiGymru. Mae GwerthwchiGymru yn gwefan Busnes Cymru. 

 

Defnyddio’r wefan hon

GwerthwchiGymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:


newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
chwyddo hyd at 400% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin
llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Hefyd, rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml a chlir â phosibl i’w ddeall.
Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

 

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:


nid yw rhai tudalennau a dogfennau atodedig wedi’u hysgrifennu’n glir
nid oes penawdau ar gyfer rhesi mewn rhai tablau
nid yw rhai elfennau pennawd yn gyson
nid yw teitlau rhai tudalennau’n unigryw
nid yw labeli rhai ffurflenni’n unigryw
nid oes testun amgen da ar gyfer rhai delweddau
nid yw testun rhai dolenni’n disgrifio diben y ddolen
mae llawer o ddogfennau mewn fformat PDF ac nid ydynt yn hygyrch

 

Gofyn am wybodaeth mewn fformat gwahanol

Os oes arnoch angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel testun plaen, Braille, Iaith Arwyddion Prydain, print bras, hawdd ei ddeall neu recordiad sain:

e-bost: cymorthgwerthwchigymru@llyw.cymru
ffôn: 03000 6 03000
Bydd angen i chi ddweud wrthym:
gyfeiriad gwe (URL) y wybodaeth y mae arnoch ei hangen
eich cyfeiriad e-bost a’ch enw
y fformat yr hoffech ei dderbyn – er enghraifft, testun plaen, Braille, Iaith Arwyddion Prydain, print bras neu gryno ddisg sain
pa dechnolegau cynorthwyol rydych yn eu defnyddio

Gallwch ofyn am PDF mewn fformat hygyrch o'i dudalen. Dewishwch 'Gwneud cais am fformat hygyrch' i gysylltu â'r sefydliad a gyhoeddodd y ddogfen.
Byddwn yn adolygu eich cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith.

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â ni trwy un o'r ffyrdd isod:


e-bost: cymorthgwerthwchigymru@llyw.cymru
ffôn: 03000 6 03000
Bydd angen i chi ddweud wrthym:
gyfeiriad gwe (URL) y dudalen nad ydych yn credu ei bod yn bodloni gofynion hygyrchedd
pam yr ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith.

 

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni

Mae Ofcom yn mynnu bod pob cwmni ffôn sefydlog a ffôn symudol yn darparu nifer o wasanaethau i gwsmeriaid ag anableddau. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth trosglwyddo testun o'ch dewis i gysylltu â GwerthwchiGymru.
Mae gan ein swyddfeydd ddolenni sain, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad, byddwn yn gwneud pob ymdrech i drefnu cyfieithydd ar y pryd Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Cysylltwch â ni trwy un o'r ffyrdd isod: 

 
e-bost: cymorthgwerthwchigymru@llyw.cymru
ffôn: 03000 6 03000
Bydd angen i chi ddweud wrthym:
pwy ydych chi
sut y gallwn ni eich helpu?

 

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae GwerthwchiGymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

 

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, o ganlyniad i’r achosion o beidio â chydymffurfio a restrir isod.

 

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol: Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd
Methodd meini prawf llwyddiant: WCAG 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthnasoedd)

Mater: Mae rhai tudalennau wedi defnyddio gorchmynion pennawd yn anghywir, gan ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr darllenydd sgrin ddeall strwythur y cynnwys. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai tudalennau dablau sy'n gofyn am gapsiynau disgrifiadol, gan nad oes cyd-destun ac eglurder ar dablau. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025. 
Mater: Mae gan rai tudalennau dablau sydd angen enw a / neu ddisgrifiad er mwyn deall yn iawn. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai tudalennaudablau gyda phenawdau colofn gwag, gan achosi dryswch a chamddehongli data. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai tudalennau dablau sy'n rhy gymhleth o ran strwythur, gan ei gwneud hi'n anodd i ddefnyddwyr darllenydd sgrin lywio a deall. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai tudalennau dablau sy'n gofyn am gapsiynau disgrifiadol. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai tudalennau dablau cymhleth sydd angen data a chelloedd pennawd yn benodol. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Nid yw rhai darnau wedi'u marcio fel rhestrau. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.


Methodd meini prawf llwyddiant: WCAG 1.1.1 (Cynnwys nad yw'n destun)

Mater: Mae gan rai udalennau dagiau Alt rhy hir neu destun Alt ar goll, gan effeithio ar hygyrchedd delweddau. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.

Methodd meini prawf llwyddiant: WCAG 2.4.4 (Diben Cyswllt (Mewn Cyd-destun)

Mater: Mae gan rai udalennau destun cyswllt coll, gan arwain at ddibenion cyswllt aneglur. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai udalennau ddyblygu testun cyswllt, gan ei gwneud yn aneglur pa ddolen sy'n ateb pa ddiben. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae gan rai tudalennau gysylltiadau cyfagos sy'n arwain at yr un lleoliad, a allai ddrysu defnyddwyr. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae angen i rai testun cyswllt fod yn fwy disgrifiadol mewn rhannau i ddarparu dealltwriaeth glir o bwrpas y ddolen. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Mater: Mae rhai dolenni wedi'u hanelu at dudalennau sydd naill ai ddim yn bodoli mwyach, sydd â mynediad wedi'i gyfyngu, neu sydd wedi'u hanelu at dagiau angor nad ydynt yn bodoli, gan arwain at ben marw neu gynnwys anhygyrch. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.
Nid yw rhai dolenni'n dangos disgrifiad priodol wrth hofran drosodd. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025. 
Meini prawf llwyddiant wedi methu WCAG 4.11
Mater: Mae rhai tudalennau wedi amlinellu priodoleddau HTML ar dag paragraff.  Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.

 

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Nid yw'r technolegau a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol: Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd
Meini prawf llwyddiant wedi methu: WCAG 1.4.12 (Bylchau yng nghanol Testun)

Mater: Ni all defnyddwyr newid bylchau yng nghanol testun nac uchder llinell, sy'n hanfodol i'r rhai ag amhariad ar y golwg sydd angen fformatio testun wedi'i deilwra er mwyn ei ddarllen. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.

 

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Mae'r elfennau a'r trafodion rhyngweithiol nad ydynt ar gael yn cael eu hamlinellu isod:
Methodd meini prawf llwyddiant: WCAG 2.4.4 

Mater: Mae rhai elfennau yn cysylltu â angorau nad ydynt yn bodoli. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.

Methodd meini prawf llwyddiant: WCAG 3.1.1

Mater: Nid yw iaith y dudalen wedi'i nodi yn y HTML ar bob tudalen. Bwriadwn ddatrys hyn erbyn mis Chwefror 2025.

 

 

PDFs a dogfennau eraill

Dylai dogfennau newydd a gyhoeddwn i gael mynediad at ein gwasanaethau fod yn gwbl hygyrch.
Fodd bynnag, gwyddom nad yw rhai o’n dogfennau hŷn (a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018) yn hygyrch. Er enghraifft, mae rhai ohonynt:

heb eu marcio mewn ffordd sy'n galluogi defnyddwyr rhaglen darllen sgrin i'w deall
heb gael eu tagio’n gywir, er enghraifft nid ydynt yn cynnwys y penawdau cywir
heb eu hysgrifennu mewn Saesneg clir

Mae rhai o’r rhain yn ddogfennau hanesyddol ac nid ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Mae'r mathau hyn o ddogfennau wedi'u heithrio o'r rheoliadau. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i'w gwneud yn hygyrch.
Os oes angen i chi gael mynediad at wybodaeth yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni trwy un o'r ffyrdd isod a gofynnwch am fformat arall.

 
e-bost: cymorthgwerthwchigymru@llyw.cymru
ffôn: 03000 6 03000
Bydd angen i chi ddweud wrthym:
gyfeiriad gwe (URL) y wybodaeth y mae arnoch ei hangen
y fformat yr hoffech ei dderbyn
pa dechnolegau cynorthwyol rydych yn eu defnyddio

Byddwn yn adolygu’ch cais ac yn cysylltu â chi ymhen 7 diwrnod gwaith.

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Yn dilyn yr archwiliad a gynhaliwyd gan Proactis ym mis Ionawr 2022, mae GwerthwchiCymru yn cywiro cynnwys ar frys sy'n methu â chyrraedd safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar ddyddiad 20 Chwefror i gymryd lle'r datganiad hygyrchedd blaenorol. Adolygwyd y datganiad ddiwethaf ar ddyddiad 20 Chwefror.

 

Sut y gwnaethom brofi'r wefan

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 15 Ionawr 2023. Cynhaliwyd y prawf gan Proactis.
Ar 15 Ionawr 2023, defnyddiodd Proactis Silktide i sganio tudalennau i weld a oeddent yn cydymffurfio â lefel A ac AA o'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe Fersiwn 2.1. Roedd y sgan yn cynnwys cyfuniad o dudalennau craidd, templedi a ddefnyddir yn gyffredin a thempledi cymhleth.
Fe wnaethon ni brofi ein prif lwyfan gwefan, sydd ar gael yn https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/

 

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.