Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TrC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Mae rhaglen waith Core Valley Lines (CVL) yn rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid o £738m (gan gynnwys cyfraniad o £136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith o fath rheilffyrdd, i wella ac adnewyddu asedau presennol.

Bydd Amey Infrastructure Wales, fel Rheolwr Seilwaith CVL, yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a darpariaeth y buddsoddiad i drawsnewid y CVL, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 - Darparu depo rheilffordd newydd yn Ffynnon Taf i hyfforddi a gweithredu'r rhwydwaith.
 - Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr.
 - Ymestyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd.
 - Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
 - Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl y gofyn.

Mae gan TrC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran o'r gwaith yn cael ei dendro a'i ddyfarnu'n gystadleuol i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig eu maint.

Lle na fydd gwaith yn cael ei hunan-gyflawni gan y Rheolwr Seilwaith na'n Partneriaid Cyflenwi Seilwaith (CDU), byddant yn cynorthwyo TrC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i ddarparu cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TrC, gyda chontractau sy'n deillio o hynny rhwng TrC a'r cyflenwr.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cymoedd, cyfeiriwch at y dolenni canlynol:-

Amey Rail Limited: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Siemens Mobility Ltd: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Balfour Beatty Rail: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Alun Griffiths Contractors: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

BAM Nuttal Ltd: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.