Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru gan Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y mae pobl Cymru yn falch ohono. Mae TrC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Mae rhaglen waith Core Valley Lines (CVL) yn rhan sylweddol o brosiect Metro De Cymru gyda chyllideb drawsnewid o £738m (gan gynnwys cyfraniad o £136m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) sy'n cwmpasu sbectrwm eang o waith o fath rheilffyrdd, i wella ac adnewyddu asedau presennol.

Bydd Amey Infrastructure Wales, fel Rheolwr Seilwaith CVL, yn gyfrifol am reoli dyluniad, datblygiad a darpariaeth y buddsoddiad i drawsnewid y CVL, a fydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 - Darparu depo rheilffordd newydd yn Ffynnon Taf i hyfforddi a gweithredu'r rhwydwaith.
 - Adnewyddu gorsafoedd i wella profiad teithwyr.
 - Ymestyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd.
 - Trydaneiddio swm sylweddol o'r rhwydwaith rheilffyrdd i leihau amser teithio a chaniatáu defnyddio cerbydau metro newydd.
 - Adnewyddu / uwchraddio traciau yn ôl y gofyn.

Mae gan TrC weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran o'r gwaith yn cael ei dendro a'i ddyfarnu'n gystadleuol i gwmnïau mawr a busnesau bach neu ganolig eu maint.

Lle na fydd gwaith yn cael ei hunan-gyflawni gan y Rheolwr Seilwaith na'n Partneriaid Cyflenwi Seilwaith (CDU), byddant yn cynorthwyo TrC i ymgymryd ag ymgysylltu â'r gadwyn gyflenwi a chaffael cyflenwyr i ddarparu cytundebau cyflenwyr cadarn a theg sy'n adlewyrchu gwerthoedd TrC, gyda chontractau sy'n deillio o hynny rhwng TrC a'r cyflenwr.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl ar gyfer rhaglen Llinellau Craidd y Cymoedd, cyfeiriwch at y dolenni canlynol:-

Amey Rail Limited: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Siemens Mobility Ltd: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Balfour Beatty Rail: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

Alun Griffiths Contractors: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru

BAM Nuttal Ltd: Edrych ar Fanylion yr Awdurdod - GwerthwchiGymru


Am fanylion yr eiconau a ddefnyddir, gweler Esbonio'r eiconau.

DateDetails
28/02/24
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Return Screen Conductor - Installation & Testing (CAR Phase 2 Project)
Rhif cyfeirnod: FEB468809
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau:
Math o hysbysiad: FEB468809
20/02/24
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Rail Infrastructure Piling Subcontract to support civils installation works (CAR Phase 2 Project)
Rhif cyfeirnod: FEB467841
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau:
Math o hysbysiad: FEB467841
12/02/24
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Contractor's Responsible Engineer (CRE) PWay & Track Hand back Engineer (CAR Phase 2 project)
Rhif cyfeirnod: FEB466855
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau:
Math o hysbysiad: FEB466855
18/07/23
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Signalling Design support Subcontracted Works - CAR Phase 2
Rhif cyfeirnod: JUL443611
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau:
Math o hysbysiad: JUL443611
20/06/23
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE 
Electrification & Plant (E&P) subcontracted services
Rhif cyfeirnod: JUN441483
Cyhoeddwyd gan: Siemens Mobility Limited
Dyddiad Cau:
Math o hysbysiad: JUN441483

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.