Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Arbed am Byth

Mae Arbed am Byth yn fenter ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ac Everwarm er mwyn cyflawni cam nesaf rhaglen Arbed Llywodraeth Cymru mewn cymunedau ledled Cymru. Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod Arbed am Byth wedi cael ei ddewis i reoli cam nesaf Arbed dros gyfnod contract o hyd at bum mlynedd.

Ymhlith y mesurau a'r technolegau ôl-osod sy'n cael eu hystyried o dan Arbed mae:

Inswleiddio waliau solet,
Inswleiddio'r atig a gwrth-ddrafftio,
Uwchraddio boeleri a systemau gwresogi (rheolaethau),
Pympiau gwres,
Rhoi cyngor ar arbed ynni.

Ers 2012, mae mwy na 60 o gynlluniau wedi cael eu cyflwyno o dan ddwy ran Arbed, gan greu dros 1,000 o swyddi lleol a rhagori ar ein targedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a lleihau effaith tlodi tanwydd ar aelwydydd yng Nghymru.
Rôl Arbed am Byth yw rheoli'r rhaglen o un pen i'r llall; gan ddechrau drwy ddatblygu cynlluniau a chydberthnasau lleol, cynnal asesiadau tai cyfan, darparu pecynnau wedi'u teilwra o fesurau effeithlonrwydd ynni a argymhellir ar gyfer pob cartref, caffael a gweithio gyda gosodwyr lleol i osod unrhyw welliannau angenrheidiol, archwilio a chymeradwyo pob mesur cyn cynnal gwerthusiadau o bob cynllun yn fanwl ac yn gydweithredol.

Mae dull gweithredu Arbed am Byth yn canolbwyntio ar brofiad cwsmeriaid a gaiff ei ddarparu mewn cymunedau lleol; gweithio i gontract â Llywodraeth Cymru sy'n cymell darparu gwasanaeth o safon uchel, sy'n ymatebol a chyson ym mhob cwr o Gymru. Ni fydd dau gynllun yr un peth, ni fydd dau eiddo yr un peth ac ni fydd dau gwsmer yr un peth - bydd addasu i amgylchiadau unigol a gweithredu'n hyblyg ac ymatebol wrth ddelio ag anghenion gwahanol leoliadau a chwsmeriaid yn elfen allweddol o ffordd Arbed am Byth o weithredu.

Un o ofynion allweddol cyflwyno Arbed fydd cael y buddiannau hirdymor mwyaf posibl i gymunedau Cymru, yn enwedig o ran creu swyddi, prentisiaethau a darparu cyfleoedd hyfforddi mewn ardaloedd allweddol. Bydd disgwyl i holl bartneriaid Arbed am Byth fabwysiadu dull gweithredu tebyg.

Rhestrir y cyfleoedd i gymryd rhan isod.

Ychwanegwch  "Prosiectau GwerthwchiGymru > Arbed am Byth" i'ch proffil hysbysu os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am bob hysbysiad a gyhoeddir ar gyfer y prosiect hwn. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn cysylltwch â info@arbedambyth.wales.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.