Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn asiant caffael ar gyfer Llywodraeth Cymru a fodolir i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y gall bobl Cymru fod yn falch ohono.
 Mae TC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn ffyniant i bawb: Strategaeth Genedlaethol.

Mae TC wedi caffael Amey Keolis i ddarparu prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a mynd', gyda gwell integreiddio gyda dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg.  Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth y De-ddwyrain gyda gwell capasiti, ansawdd gwell a gwybodaeth well i deithwyr.

Bydd Keolis Amey
:-gweithredu a gwella'r gwasanaeth ehangach Cymru ac ar draws ffiniau drwy fasnachfraint 15 mlynedd.
-Cynllunio a rheoli datblygiad  a darpariad  buddsoddiad o £738 miliwn i drawsnewid y llinellau Dyffryn craidd (CVL).
 -Gweithredu  fel rheolwr seilwaith o’r LDC (bydd hyn yn trosglwyddo o Network Rail i Keolis Amey).
-gweithredu gwasanaeth rheilffyrdd LDC.

Mae gan  Keolis Amey brofiad helaeth o gyflawni gwaith o natur debyg drwy weithredu a chynnal y rheilffordd ysgafn dociau (Llundain) a Metrolink (Manceinion).

Mae'r gyllideb £738 m trawsnewid  LDC yn cwmpasu sbectrwm eang o waith math  rheilffyrdd i wella ac adnewyddu asedau sy'n bodoli eisoes. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i
:-darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stabalu & gwasanaethu trên a gweithredu’r  rhwydwaith.
-Ailwampio gorsafoedd i wella profiad teithwyr.
-Ymestyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd.
 -Trydaneiddio rhwydwaith rheilffyrdd er mwyn lleihau amser teithio ac yn caniatáu defnydd o gerbydau  fetro newydd sylweddol.
 -Adnewyddu / uwchraddio traciau fel sy'n ofynnol.

O fewn y Cytundeb Grant (Contract) ar waith rhwng TC ac Keolis Amey,  bydd Keolis Amey yn gallu hunan gyflawni - gwaith trawsnewid LDC
 Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu gwaddol parhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r  gwaith trawsnewid LDC yn cael ei ddyfarnu i gwmnïau mawr a bach-chanolig (BBaCh). Yn yr achos hwn bydd Keolis Amey gweithredu fel asiant caffael ac ymgymryd ag ymgysylltu gyda'r gadwyn gyflenwi, bydd y broses tendro a gwerthuso ond pob contract dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.

Mae'r dudalen hon felly yn ymwneud â’r  pecynnau hynny o waith yn unig.  Am becynnau gwaith rhwng Keolis Amey a chyflenwyr gweler  y dudalen Keolis Amey annibynnol.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am brosiectau Trafnidiarth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn y ddolen ganlynol: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.