Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn asiant caffael ar gyfer Llywodraeth Cymru a fodolir i fwrw ymlaen â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth o ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch y gall bobl Cymru fod yn falch ohono.
 Mae TC yn allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn ffyniant i bawb: Strategaeth Genedlaethol.

Mae TC wedi caffael Amey Keolis i ddarparu prosiect Metro De Cymru. Y weledigaeth yw darparu gwasanaeth sy'n wirioneddol 'troi a mynd', gyda gwell integreiddio gyda dulliau eraill o drafnidiaeth, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg.  Bydd teithwyr yn gallu symud yn hawdd ar draws rhanbarth y De-ddwyrain gyda gwell capasiti, ansawdd gwell a gwybodaeth well i deithwyr.

Bydd Keolis Amey
:-gweithredu a gwella'r gwasanaeth ehangach Cymru ac ar draws ffiniau drwy fasnachfraint 15 mlynedd.
-Cynllunio a rheoli datblygiad  a darpariad  buddsoddiad o £738 miliwn i drawsnewid y llinellau Dyffryn craidd (CVL).
 -Gweithredu  fel rheolwr seilwaith o’r LDC (bydd hyn yn trosglwyddo o Network Rail i Keolis Amey).
-gweithredu gwasanaeth rheilffyrdd LDC.

Mae gan  Keolis Amey brofiad helaeth o gyflawni gwaith o natur debyg drwy weithredu a chynnal y rheilffordd ysgafn dociau (Llundain) a Metrolink (Manceinion).

Mae'r gyllideb £738 m trawsnewid  LDC yn cwmpasu sbectrwm eang o waith math  rheilffyrdd i wella ac adnewyddu asedau sy'n bodoli eisoes. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i
:-darparu depo rheilffyrdd newydd yn Ffynnon Taf i stabalu & gwasanaethu trên a gweithredu’r  rhwydwaith.
-Ailwampio gorsafoedd i wella profiad teithwyr.
-Ymestyn gorsafoedd drwy greu llwyfannau newydd.
 -Trydaneiddio rhwydwaith rheilffyrdd er mwyn lleihau amser teithio ac yn caniatáu defnydd o gerbydau  fetro newydd sylweddol.
 -Adnewyddu / uwchraddio traciau fel sy'n ofynnol.

O fewn y Cytundeb Grant (Contract) ar waith rhwng TC ac Keolis Amey,  bydd Keolis Amey yn gallu hunan gyflawni - gwaith trawsnewid LDC
 Fodd bynnag, mae gan TC weledigaeth o greu gwaddol parhaol yng Nghymru ac felly bydd cyfran sylweddol o'r  gwaith trawsnewid LDC yn cael ei ddyfarnu i gwmnïau mawr a bach-chanolig (BBaCh). Yn yr achos hwn bydd Keolis Amey gweithredu fel asiant caffael ac ymgymryd ag ymgysylltu gyda'r gadwyn gyflenwi, bydd y broses tendro a gwerthuso ond pob contract dilynol rhwng TC a'r cyflenwr.

Mae'r dudalen hon felly yn ymwneud â’r  pecynnau hynny o waith yn unig.  Am becynnau gwaith rhwng Keolis Amey a chyflenwyr gweler  y dudalen Keolis Amey annibynnol.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am brosiectau Trafnidiarth Cymru Gwasanaethau Rheilffyrdd yn y ddolen ganlynol: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
26/02/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. 
HR, Information Systems, and Payroll Software System
Rhif Cyfeirnod: FEB285728
Cyhoeddwyd Gan: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Dyddiad Cau: 12-Mar-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract