Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited

Mae keolis Amey Wales Limited (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel Gweithredwr a Phartner Datblygu (ODP) ar gyfer Gwasanaethau Trên Rhanbarth Cymru a’r Gororau drwy Gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract).

Mae KAWCL yn ymrwymedig i weithredu masnachfraint teithwyr rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, gan ddarparu teithiau diogel i filiynau o deithwyr bob blwyddyn.  Er ein bod yn gweithio tuag at ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i bobl Cymru, rydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod ein gwasanaethau ategol a chymorth contract yn lleihau eu heffaith amgylcheddol ac yn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl.
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited (AKI) yw'r Rheolwr Seilwaith fydd yn Rheoli Asedau ar gyfer Llinellau Craidd y Cymoedd (LlcyC) ar ran KAWCL. AKI fydd y rheolwr gweithrediadau a chynnal a chadw isadeiledd ac asedau LlcyC.
O fewn y contract a gyfeirwyd ato uchod, mae AKI i ddarparu'r canlynol:

Rheoli Seilwaith y Rheilffyrdd - gweithredu fel Rheolwr Seilwaith ar gyfer seilwaith LlcyC ac asedau cysylltiedig (h.y. yn gyfrifol am sefydlu a chynnal a chadw seilwaith y rheilffyrdd) gyda'r cyfrifoldeb hwn yn trosglwyddo o'r darparwr presennol Network Rail i Trafnidiaeth Cymru (TC) o dan y cynllun trosglwyddo asedau ac ymlaen i AKI drwy'r contract.

Y gwaith, y Gwasanaethau a'r Pecynnau Cyflenwi i'w caffael a'u darparu i gyflawni rhwymedigaethau TC ac AKI gan gynnwys amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n cwmpasu amrywiaeth o ddarpariaethau adweithiol a brys.

Mae’r Gwaith, y Gwasanaethau a'r Pecynnau Cyflenwi sydd i'w caffael a'u darparu o fewn y rôl hon, yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i'r canlynol:

  • Mân Waith Sifil
  • Gwaith Llystyfiant
  • Cyflenwi Cludiant
  • Ffensio Atgyweirio/Cynnal a Chadw
  • Cael gwared ar drac a ddefnyddiwyd/Rheilffordd/Balast a deunyddiau rheilffordd eraill
  • Rheoli traffig y ffyrdd
  • Diogelwch
  • Gwasanaethau glanhau draeniau a draenio
  • Cyflenwadau offer trydanol

Mae gan TC a AKI weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac annog a chreu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, busnesau bach a chanolig (BBaCh) a mentrau trydydd sector (TS). Bydd AKI felly yn ymgysylltu â chyflenwyr o bob maint i ddarparu'r gwasanaethau o fewn y contract. Rhan hanfodol o gyflawni'r weledigaeth hon yw gweithredu a glynu wrth Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015.

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.