Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited

Mae keolis Amey Wales Limited (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel Gweithredwr a Phartner Datblygu (ODP) ar gyfer Gwasanaethau Trên Rhanbarth Cymru a’r Gororau drwy Gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract).

Mae KAWCL yn ymrwymedig i weithredu masnachfraint teithwyr rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, gan ddarparu teithiau diogel i filiynau o deithwyr bob blwyddyn.  Er ein bod yn gweithio tuag at ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i bobl Cymru, rydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod ein gwasanaethau ategol a chymorth contract yn lleihau eu heffaith amgylcheddol ac yn sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl.
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited (AKI) yw'r Rheolwr Seilwaith fydd yn Rheoli Asedau ar gyfer Llinellau Craidd y Cymoedd (LlcyC) ar ran KAWCL. AKI fydd y rheolwr gweithrediadau a chynnal a chadw isadeiledd ac asedau LlcyC.
O fewn y contract a gyfeirwyd ato uchod, mae AKI i ddarparu'r canlynol:

Rheoli Seilwaith y Rheilffyrdd - gweithredu fel Rheolwr Seilwaith ar gyfer seilwaith LlcyC ac asedau cysylltiedig (h.y. yn gyfrifol am sefydlu a chynnal a chadw seilwaith y rheilffyrdd) gyda'r cyfrifoldeb hwn yn trosglwyddo o'r darparwr presennol Network Rail i Trafnidiaeth Cymru (TC) o dan y cynllun trosglwyddo asedau ac ymlaen i AKI drwy'r contract.

Y gwaith, y Gwasanaethau a'r Pecynnau Cyflenwi i'w caffael a'u darparu i gyflawni rhwymedigaethau TC ac AKI gan gynnwys amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau sy'n cwmpasu amrywiaeth o ddarpariaethau adweithiol a brys.

Mae’r Gwaith, y Gwasanaethau a'r Pecynnau Cyflenwi sydd i'w caffael a'u darparu o fewn y rôl hon, yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i'r canlynol:

  • Mân Waith Sifil
  • Gwaith Llystyfiant
  • Cyflenwi Cludiant
  • Ffensio Atgyweirio/Cynnal a Chadw
  • Cael gwared ar drac a ddefnyddiwyd/Rheilffordd/Balast a deunyddiau rheilffordd eraill
  • Rheoli traffig y ffyrdd
  • Diogelwch
  • Gwasanaethau glanhau draeniau a draenio
  • Cyflenwadau offer trydanol

Mae gan TC a AKI weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac annog a chreu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, busnesau bach a chanolig (BBaCh) a mentrau trydydd sector (TS). Bydd AKI felly yn ymgysylltu â chyflenwyr o bob maint i ddarparu'r gwasanaethau o fewn y contract. Rhan hanfodol o gyflawni'r weledigaeth hon yw gweithredu a glynu wrth Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol (Cymru) 2015.

Trafnidiaeth Cymru
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd
Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

DyddiadManylion
03/12/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Traffic Management Works and Services Framework
Rhif Cyfeirnod: DEC318262
Cyhoeddwyd Gan: Amey Keolis Infrastructure / Seilweith Amey Keolis Limited
Dyddiad Cau: 09-Dec-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
30/10/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Fencing Repair and Maintenance Framework - Core Valleys Lines
Rhif Cyfeirnod: OCT314128
Cyhoeddwyd Gan: Amey Keolis Infrastructure / Seilweith Amey Keolis Limited
Dyddiad Cau: 08-Nov-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
23/10/19
Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. 
Civil Framework - Core Valleys Lines
Rhif Cyfeirnod: OCT313351
Cyhoeddwyd Gan: Amey Keolis Infrastructure / Seilweith Amey Keolis Limited
Dyddiad Cau: 08-Nov-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract