Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

SEWSCAP

Croeso i SEWSCAP – Cydweithrediaeth Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Ar ôl ei lwyddiant fel fframwaith adeiladu cydweithredol, hwn yw trydydd fersiwn y fframwaith sifil a phriffyrdd yng Nghymru.

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd contractwyr bychan, canolig a mawr profiadol sydd wedi cymhwyso ymlaen llaw ar waith adeiladu priffyrdd a pheirianneg sifil amrywiol, gan gynnwys cynnal a chadw, ailwynebu a gwaith project.

Ei nod yw cyflawni trefniadau gwerth gorau i dde-ddwyrain a chanolbarth Cymru drwy gaffael cystadleuol, wrth arwain ar adfywio, gwelliant parhaus ac arfer gorau.

Anogir cyflenwyr i gydweithio mewn diwylliant cydweithredol o amcanion, prosesau a dulliau a rennir, fydd yn sylweddol yn lleihau’r costau a’r gwaith papur oedd yn arfer bod ynghlwm wrth dendro; ac yn arwain at rannu incwm mewn modd tecach rhwng cyflenwyr bach a mawr.

Mae’r fframwaith ar agor i 10 awdurdod lleol, cyrff addysg uwch, colegau addysg bellach, byrddau iechyd a chymdeithasau tai yn Ne Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn arfer cynnal y fframwaith, ac mae bellach wedi’i drosglwyddo i Gyngor Dinas Caerdydd.

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i gaffael sy’n gyfrifol yn gymdeithasol, a disgwylir y bydd prynwyr a chyflenwyr ar y fframwaith yn cyflawni llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol drwy:

Manteision

Y tîm fframwaith

Rhestr o Brynwyr

Rhestr o Gyflenwyr

Lotiau

Adnoddau

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.