Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SEWSCAP

Croeso i SEWSCAP – Cydweithrediaeth Peirianneg Sifil ac Adeiladu Priffyrdd De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Ar ôl ei lwyddiant fel fframwaith adeiladu cydweithredol, hwn yw trydydd fersiwn y fframwaith sifil a phriffyrdd yng Nghymru.

Mae SEWH yn dwyn ynghyd arbenigedd contractwyr bychan, canolig a mawr profiadol sydd wedi cymhwyso ymlaen llaw ar waith adeiladu priffyrdd a pheirianneg sifil amrywiol, gan gynnwys cynnal a chadw, ailwynebu a gwaith project.

Ei nod yw cyflawni trefniadau gwerth gorau i dde-ddwyrain a chanolbarth Cymru drwy gaffael cystadleuol, wrth arwain ar adfywio, gwelliant parhaus ac arfer gorau.

Anogir cyflenwyr i gydweithio mewn diwylliant cydweithredol o amcanion, prosesau a dulliau a rennir, fydd yn sylweddol yn lleihau’r costau a’r gwaith papur oedd yn arfer bod ynghlwm wrth dendro; ac yn arwain at rannu incwm mewn modd tecach rhwng cyflenwyr bach a mawr.

Mae’r fframwaith ar agor i 10 awdurdod lleol, cyrff addysg uwch, colegau addysg bellach, byrddau iechyd a chymdeithasau tai yn Ne Ddwyrain a Chanolbarth Cymru. Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn arfer cynnal y fframwaith, ac mae bellach wedi’i drosglwyddo i Gyngor Dinas Caerdydd.

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i gaffael sy’n gyfrifol yn gymdeithasol, a disgwylir y bydd prynwyr a chyflenwyr ar y fframwaith yn cyflawni llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol drwy:

Manteision

Y tîm fframwaith

Rhestr o Brynwyr

Rhestr o Gyflenwyr

Lotiau

Adnoddau


Am fanylion yr eiconau a ddefnyddir, gweler Esbonio'r eiconau.

Dim cofnodion wedi'u canfod

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.