Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn fuddsoddiad o £ 1.3bn mewn 11 prosiect mawr ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe - sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Ariennir y Fargen Ddinesig, yn amodol ar gymeradwyaeth achosion busnes prosiect, gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a'r sector preifat.

Dros y 15 mlynedd nesaf, bydd y Fargen Ddinesig yn rhoi hwb o £ 1.8bn i'r economi ranbarthol ac yn cynhyrchu bron i 10,000 o swyddi newydd o ansawdd uchel.

Mae prosiectau'r Fargen Ddinesig yn seiliedig ar themâu allweddol Cyflymu Economaidd, Gwyddor Bywyd a Lles, Ynni a Gweithgynhyrchu Clyfar. Bydd pob prosiect yn cael ei gefnogi gan seilwaith digidol o'r radd flaenaf a menter Sgiliau a Thalent a fydd yn rhoi llwybr i bobl leol gael mynediad i'r swyddi a gaiff eu creu Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei arwain gan y pedwar awdurdod lleol rhanbarthol - Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Abertawe, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Benfro - ynghyd â Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a phartneriaid yn y sector preifat.

Mae cyfanswm y pecyn buddsoddi yn cynnwys £ 241 miliwn o gyllid gan y DU a Llywodraeth Cymru, £ 396 miliwn o fuddsoddiad arall yn y sector cyhoeddus, a £ 637 miliwn o'r sector preifat

 

Bargen Ddinesig Bae Abertwawe hafan 

Bargen Ddinesig Bae Abertwawe hafan

Bargen Ddinesig Bae Abertawe newyddion 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe newyddion

Bargen Ddinesig Bae Abertawe cyfrif Twitter 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe cyfrif

Bargen Ddinesig Bae Abertawe cyfrif Facebook

Bargen Ddinesig Bae Abertawe cyfrif Facebook

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.