Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Alun Griffiths (Contractors) Ltd

PROSIECT GWELLA'R A55 O ABERGWYNGREGYN I DAI'R MEIBION

Mae Griffiths wedi cael ei benodi gan Lywodraeth Cymru (LlC) i ymgymryd â gwaith gwella ar yr A55 yn Abergwyngregyn, Gwynedd. Bydd y contract Dylunio ac Adeiladu yn gwella diogelwch ar hyd 2.2km o'r briffordd, rhwng cyffordd 12 a 13, drwy gael gwared ar fynediad uniongyrchol oddi ar yr A55 yn ogystal â chael gwared ar wyth bwlch yn y llain ganol sydd ar hyn o bryd yn caniatáu i gerbydau amaethyddol araf groesi'r A55.

Mae hefyd yn cynnwys dros bedwar cilomedr o gyfleusterau teithio llesol newydd a gwell i annog beicio a cherdded, gan gefnogi'r egwyddorion o gymdeithas carbon isel. Bydd hefyd yn rhoi mwy o ddiogelwch rhag llifogydd ar yr A55, drwy adeiladu system ddraenio well i sicrhau bod y system yn fwy cadarn.

I leihau'r aflonyddwch, bydd cymaint o'r gwaith ag sy'n bosib yn cael ei gwblhau oddi ar yr A55 i ddechrau, yn cynnwys adeiladu'r llwybr mynediad a theithio llesol 1.3km o hyd. I sicrhau bod traffig yn parhau i symud ar y llwybr allweddol hwn, bydd pedair lôn o draffig yn parhau i fod ar agor yn ystod y dydd. Bwriedir cwblhau'r gwaith adeiladu erbyn Gwanwyn 2022.

Bydd angen i Is-gontractwyr gael Lefel Arian ‘Constructionline’.

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.