Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Fforwm Adeiladu Cymru

Mae Fforwm Adeiladu Cymru, sy’n cael ei gadeirio gan Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Lee Waters AS, yn dod â ffigyrau blaenllaw o’r sectorau preifat a chyhoeddus ledled Cymru at ei gilydd, ynghyd â phartneriaid cymdeithasol Cymru, er mwyn cytuno ar ffordd ymlaen ar gyfer y diwydiant wrth iddo adfer ar ôl pandemig y Coronafeirws a helpu Cymru i “ailgodi’n gryfach".

Gan adeiladu ar egwyddorion Cynllun Gweithredu ar yr Economi Llywodraeth Cymru, bydd cefnogi’r diwydiant adeiladu yn hanfodol er mwyn helpu economi Cymru i ffynnu. Bydd hefyd yn ffordd o gefnogi busnesau bach a chanolig, gan dyfu’r economi sylfaenol a datblygu dyfodol carbon isel.

Yn ei gyfarfod cyntaf, mewn ymateb i bryderon y diwydiant ynghylch goroesiad nifer o gwmnïau, cytunodd y Fforwm ar gynllun gweithredu 12 pwynt ar gyfer y tymor byr er mwyn arwain adferiad y sector yn dilyn argyfwng Covid-19. Un o'r camau sylfaenol ymlaen yw llunio rhaglen 6-12 mis o waith yn y sector cyhoeddus er mwyn cynyddu hyder busnesau a sicrhau cyflogaeth. 

(Sylwch fod hon yn ddogfen weithio sy’n cael ei hadolygu’n gyson).

Bydd gwaith y Fforwm yn hanfodol er mwyn helpu’r diwydiant i ffynnu yn ystod y blynyddoedd nesaf.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ed Evans, Cynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru (ed.evans@cecawales.co.uk) neu Leighton James (leighton.james@gov.wales)

Cynlluniau prynu ar gyfer Awdurdodau Lleol: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/info/InfoCentre.aspx?ID=19703

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i: https://businesswales.gov.wales/cy/fforwm-adeiladu-cymru

Am fanylion yr eiconau a ddefnyddiwyd, gweler Esbonio'r Eiconau. .

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'r categori hwn.