Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Floventis Energy

Mae Floventis Energy ar flaen y gad wrth drosglwyddo i gynhyrchu pŵer gwyrdd o ynni gwynt arnofiol ar y môr yn fyd-eang ac ar raddfa fawr. Menter ar y cyd ydyw, rhwng SBM Offshore, sef arbenigwyr byd-eang mewn ynni arnofiol ar y môr, a Cierco, sef y cwmni sy’n datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.

Cafodd Floventis y cytundeb ar gyfer lesio datblygiadau Llŷr yn y Môr Celtaidd gan Ystad y Goron ym mis Gorffennaf 2021. Roedd hyn yn amodol ar Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. Mae hyn yn caniatáu i Floventis - fel y datblygwr - i fwrw mlaen ag asesiadau ac arolygon amgylcheddol, er mwyn sicrhau mynediad at y grid ac i geisio cael caniatâd cynllunio drwy’r prosesau statudol.

Mae Datblygiadau Llŷr (a elwir yn Llŷr 1 a Llŷr 2) 31km oddi ar arfordir Sir Benfro, a byddant yn arddangos technoleg ynni adnewyddadwy glân ar y môr i’r genhedlaeth nesaf, cyn diwydiannu.  Byddant yn pweru tua 200,000 o gartrefi gyda 200MW o ynni glân a gwyrdd, unwaith y bydd ar waith erbyn 2027.  Gyda gwerth gwariant cyfalaf o tua £800 miliwn, a’r disgwyl iddo fod ar waith am 25 mlynedd, bydd pob un o brosiectau Llŷr yn cynnwys rhwng chwech ac wyth tyrbin, a bydd pob un o’r rheini yn fwy na 12MW.

Mae arolygon benthig a geoffisegol bellach wedi cael eu cwblhau, yn barod ar gyfer cyflwyno Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol yn llawn. Disgwylir i’r ymgynghoriad ddechrau ym mis Mai a bydd cais cynllunio llawn yn cael ei gyflwyno ddiwedd 2023.

Mae gan Floventis swyddfa yn Noc Penfro, ac mae wedi ymrwymo i weithio gyda rhanddeiliaid lleol a rhanbarthol er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i borthladdoedd a busnesau lleol gefnogi economi gynaliadwy. Mae Floventis yn cael ei gefnogi gan Busnes 

Adnoddau Floventis: Cyflwyniad digwyddiadau ymwybyddiaeth Floventis - Mehefin 2023

Mae Floventis yn partneru â Catapult Ynni Adnewyddadwy Alltraeth (ORE) i helpu cwmnïau lleol i wneud cais am waith yn y diwydiant gwynt alltraeth sy'n arnofio.

Wedi'i lansio ym mis Medi 2023, bydd y rhaglen ynni adnewyddadwy alltraeth Ffit 4 (F4OR) gyntaf yng Nghymru yn rhoi'r sgiliau a'r arbenigedd i fusnesau Cymru i sicrhau llwyddiant yn y sector hwn sy'n tyfu'n gyflym. Mae'n rhaglen ddatblygu benodol ar gyfer y diwydiant gwynt sy'n arnofio sydd wedi'i chynllunio gan arbenigwyr y diwydiant. Bydd Floventis yn darparu mewnwelediad technegol a marchnad i'r rhai sy'n cymryd rhan.

Bydd y rhaglen F4OR yn cael ei chyflwyno fesul cam gan ddechrau yn 2024, gyda charfan gychwynnol o dri chwmni. Anogir ceisiadau gan gwmnïau sydd â mwy na deg o weithwyr a/neu sydd â throsiant o fwy na £1 miliwn, gyda chynnyrch neu sgiliau sy'n berthnasol i'r sector gwynt ar y môr.

Am fwy o wybodaeth ewch i  F4OR – ORE (catapult.org.uk).


Am fanylion yr eiconau a ddefnyddir, gweler Esbonio'r eiconau.

Dim cofnodion wedi'u canfod

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.