Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: LIFE Dee River Restoration Framework Agreement
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 10/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Restoration of natural features on river Dee to include creation of riverside corridors with stock fencing, and in-river works including weir removals, gravel and boulder placement and brash revetment works
CPV: 70332100, 45246200, 45342000, 03450000, 77310000, 14212100.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: cathryn.mackinlay@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

LIFE Dee River Restoration Framework Agreement

Cyfeirnod: 86629

II.1.2) Prif god CPV

70332100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Restoration of natural features on river Dee to include creation of riverside corridors with stock fencing, and in-river works including weir removals, gravel and boulder placement and brash revetment works

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45246200

45342000

03450000

77310000

14212100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL23


Prif safle neu fan cyflawni:

North East Wales. River Dee and Bala Lake/Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid Special Area of Conservation (SAC). All work to be carried out within the SAC.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of the requirement is to deliver conservation actions on behalf of LIFE Dee River project within Dee River and Llyn Tegid SAC. LIFE Dee River is a 6.8mGBP project under the EU LIFE program and focuses on the restoration of freshwater features in River Dee and Bala Lake/Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid SAC. The scope of the restoration works under this framework includes: -

Introduction of gravels, boulders and large woody debris into the water courses to create habitats and restore natural features

Creating riverside corridors with fencing along the Dee and its tributaries thereby reducing the impacts of livestock and pollutants entering the watercourses

Planting of trees to improve riparian zone habitat, stabilise banks and reduce erosion

Partial weir removal and reprofiling

Minor works including small culvert works and construction of footbridges

On farm works to reduce nutrients and sediments entering watercourses

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 4

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 10/05/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 10/05/2021

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Bidders are advised that this tender opportunity is supported by Business Wales who will be delivering an open webinar event on this tender on 21st April 2021. This is an opportunity for bidders to receive free, impartial advise on how to complete this tender.

To book your place on this webinar please contact Business Wales on 01745 585 025 or e-mail northwales@businesswales.org.uk . This webinar will be presented using the MS Teams platform. On receipt of your booking Business Wales will provide bidders with the link to the webinar.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109357

(WA Ref:109357)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: cathryn.mackinlay@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work
70332100Land management servicesNon-residential property services
14212100Pebbles and gravelGranules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
77310000Planting and maintenance services of green areasHorticultural services
45246200Riverbank protection worksRiver regulation and flood control works
03450000Tree-nursery productsForestry and logging products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru