Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwaith adfer mawndir yn Blaen y Coed (LL24)
Cyhoeddwyd gan: Snowdonia National Park Authority/Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad Cyhoeddi: 28/08/19
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Gwaith adfer mawndir yn Blaen y Coed, Conwy, LL24 (gweler map o'r safle, ynghlwm). Gan gynnwys blocio ffosydd artiffisial gydag argae mawn, blocio neu arafu dŵr mewn gylïau gan ddefnyddio argae mawn a bafflau, ac ail-broffilio hagiau mawn.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfa'r Parc,

Penrhyndeudraeth

LL48 6LF

UK

Marian Pye

+44 1766770274

marian.pye@eryri.llyw.cymru

www.eryri.llyw.cymru
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Swyddfa'r Parc,

Penrhyndeudraeth

LL48 6LF

UK

Marian Pye

+44 1766770274

marian.pye@eryri.llyw.cymru

www.eryri.llyw.cymru

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

SMS Mawndiroedd Cymru, Swyddfa'r Parc,

Penrhyndeudraeth

LL48 6LF

UK

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

+44 1766770274


www.eryri.llyw.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwaith adfer mawndir yn Blaen y Coed (LL24)

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Gwaith adfer mawndir yn Blaen y Coed, Conwy, LL24 (gweler map o'r safle, ynghlwm). Gan gynnwys blocio ffosydd artiffisial gydag argae mawn, blocio neu arafu dŵr mewn gylïau gan ddefnyddio argae mawn a bafflau, ac ail-broffilio hagiau mawn.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=95156 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45262640 Environmental improvement works
90700000 Environmental services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

5600 metr o ffosydd wedi'u blocio a'u hail-broffilio.

5100 metr o gylïau wedi'u blocio.

3500 metr o hagiau mawn moel wedi'u hail-broffilio.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Yn unol â'r ddogfen dendro.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     20 - 09 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 09 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:95156)

Mae'n ymwneud â'r prosiect/rhaglen ganlynol a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE: Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru. Prosiect partneriaeth Cymru gyfan a ddatblygwyd gan Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru ac a ariennir drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  28 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
05/11/19 09:37Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 20/09/2019 is no longer applicable.

This contract has regrettably been cancelled.
Prif Gyswllt: marian.pye@eryri.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: marian.pye@eryri.llyw.cymru
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45262640Environmental improvement worksSpecial trade construction works other than roof works
90700000Environmental servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Gymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
28/08/19 Blaen y Coed Peat Restoration - Tender Document BYC Tender Document - including instructions, T&Cs, site map, specification, and application form21.56 MB73

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru