Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Proposal Development and Bid Writing Services Framework
OCID: ocds-kuma6s-123579
ID yr Awdurdod: AA0343
Cyhoeddwyd gan: University of Wales Trinity Saint David
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 15/09/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The UWTSD Group is now seeking to appoint suitably qualified and experienced Bid Writers/Consultants, to conduct:
Lot 1: Proposal Writing & Bid Development Support for Research Council Applications.
Lot 2: Proposal Writing & Bid Development Support for General Grant Applications.
Lot 3: Proposal Writing Support & Bid Development for Commercial (Tender) Submissions.
CPV: 73220000, 79411100, 79418000, 79419000, 79411100, 73220000, 79418000, 79419000, 79411100, 73220000, 79418000, 79419000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Ffôn: +44 1267676767

E-bost: heidi.davies@uwtsd.ac.uk

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.tsd.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0343

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Proposal Development and Bid Writing Services Framework

Cyfeirnod: UWTSD2122/178

II.1.2) Prif god CPV

73220000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The UWTSD Group is now seeking to appoint suitably qualified and experienced Bid Writers/Consultants, to conduct:

Lot 1: Proposal Writing & Bid Development Support for Research Council Applications.

Lot 2: Proposal Writing & Bid Development Support for General Grant Applications.

Lot 3: Proposal Writing Support & Bid Development for Commercial (Tender) Submissions.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

: Proposal Writing and Bid Development Support for Research Council Applications:

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79411100

79418000

79419000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The UWTSD Group is now seeking to appoint suitably qualified and experienced Bid Writers/Consultants, to conduct:

1. Lot 1: Proposal Writing and Bid Development Support for Research Council Applications: The University has recently received the outcome of its Research Excellence Framework submission and is currently finalising its Research and Innovation Strategy (schedule for approval and publication - July 2022). The University is in the process of investing in its research capacity and aims over the next 3-5 years to significantly increase its research income. To achieve the university’s aims and objectives, bid writers/consultants with a successful track record in submitting applications for Research Council consideration are required to fulfil this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework Agreement will last for a duration of 2 years, with further +1 Year +1 Year extension.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

As and when required

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Proposal Writing and Bid Development Support for General Grant Applications

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79411100

73220000

79418000

79419000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

To date, the University has been very successful in winning grants from the European Structural Funds (ESF). Following Brexit and with the maturing status of the devolved Welsh Government, the statutory funding regime has started to change with the advent of City Deals (e.g., in Cardiff and Swansea), Growth Deals (e.g., Mid Wales), and the Shared Prosperity Fund. In addition, the University more recently has successfully applied to private trusts for financial support, and we aim to further develop this area. To achieve the university’s aims and objectives, bid writers/consultants with experience and a successful track record in submitting applications for general grant funding applications are required to fulfil this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework Agreement will last for a duration of 2 years, with further +1 Year +1 Year extension.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Whatever is required

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Proposal Writing Support for Commercial (Tender/Quotation) Submissions

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79411100

73220000

79418000

79419000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Swansea

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

: Proposal Writing Support for Commercial (Tender/Quotation) Submissions: As a means of diversifying the University’s income portfolio, the University has successfully submitted commercial tender applications to various public and private entities across Wales and the UK. Increasing the University’s activity in the commercial space is another area where specialised bid and proposal development support is required to capture these opportunities in Wales, the UK, and Internationally. Bid writers/consultants with experience and a successful track record in making such competitive submissions are required to fulfil this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework Agreement will last for a duration of 2 years, with further +1 Year +1 Year extension.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Whatever is required

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 21

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/09/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/09/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=123579.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:123579)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

03/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: heidi.davies@uwtsd.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79411100Business development consultancy servicesGeneral management consultancy services
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
79418000Procurement consultancy servicesBusiness and management consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
05/08/22UWTSD2122.178. Document 1 - Tender Information and InstructionsDocument 1 Tendering Information and instructions207.76 KB28
05/08/22UWTSD2122.178. Document 2 - Tender SpecificationDocument 2 Specification308.41 KB31

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru