Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Galw am Wneuthurwyr ffilmiau - Creu Cymunedau Cyfoes
Cyhoeddwyd gan: Arts Council Of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 20/12/17
Dyddiad Cau: 29/01/18
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Creu Cymunedau Cyfoes yn gynllun celfyddydol cenedlaethol 3 blynedd adfywiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n digwydd mewn 7 lleoliad ledled Cymru. Nod cyffredinol Creu Cymunedau Cyfoes yw ymgorffori’r celfyddydau mewn modd ystyrlon mewn nifer o brosiectau adfywio sy’n uchelgeisiol, arloesol sy’n llawn dychymyg. Roedd Creu Cymunedau Cyfoes yn fodd i herio’n artistig ystyr gonfensiynol adfywio, pensaernïaeth a dylunio a dylanwadu ar sut y rheolir ac y cynllunnir y gofod cymunedol a’r datblygiad lleol.
Dyma’r ddolen i’r prosiectau: http://www.arts.wales/Arts-in-Wales/IDEAS-people-Places?diablo.lang=cym Dechreuodd y rhaglen yn 2014 ac erbyn hyn mae’n symud tuag at ei ddiwedd gyda phrosiectau sy'n dod i ben rhwng Chwefror a Gorffennaf 2018.
Rydym am weithio â gwneuthurwr ffilmiau, tîm gwneud ffilmiau neu gwmni cynhyrchu fideo ar gyfer gweddill y prosiect (rhwng mis Chwefror a mis Awst 2018) i gyfleu naws y prosiect a’r hyn a ddysgwyd. Byddwch yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a'r gymuned Creu Cymunedau Cyfoes i benderfynu beth i’w gynnwys a pha themâu i’w dilyn. Mae tair elfen unigryw o’r gwaith:
- Gweithio gyda phrosiectau i gael ffilmiau a ffotograffau o weithgarwch yn y gorffennol (gan ddibynnu ar ansawdd y deunydd ffilm, caniatâd ac ati). Golygu'r deunydd ffilm Creu Cymunedau Cyfoes i greu archif a defnyddio’r clipiau hyn yn eich ffilm.
- Dilyn taith Creu Cymunedau Cyfoes yn ei 6 mis olaf, ffilmio gweithgareddau allweddol, gwersi a ddysgwyd a chynnal cyfweliadau i gynhyrchu ffilm fer o 3-5 munud.
- Gan dynnu ar yr archifau a’ch ffilm eich hun, creu cyfres o 10-15 o astudiaethau achos/ffilmiau thematig/cyfweliadau ar ffilm.
Rydym yn chwilio am un neu ragor o wneuthurwyr ffilmiau sy'n gallu cynnig awgrymiadau creadigol ynglyn â sut orau i gasglu a rhannu gwahanol elfennau ein rhaglen ddigidol. Byddem yn hoffi cael ffilmiau o ansawdd uchel, sy’n archwiliadol, chwareus a diddorol ac mae gennym ddiddordeb mewn dulliau dyfeisgar o greu ffilmiau ddogfennol ar fformat arferol sydd hefyd yn eiriol.
Rhagwelwn mai’r brif gynulleidfa ar gyfer y ffilmiau fydd y rhwydweithiau proffesiynol yn y meysydd celfyddydol, llunio lleoedd ac adfywio a llunwyr polisi ar lefel uwch yn lleol ac yn y llywodraeth genedlaethol.
Dylai’r fideos a gynhyrchir fod yn addas ar gyfer eu cyflwyno ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru, Fimeo, Gweplyfr, Trydar a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill a’u defnyddio mewn cyflwyniadau cyhoeddus. Dylai pob fideo gael ei mwyafu i’w gwylio’n symudol.
Y Gymraeg a hygyrchedd
Rhaid i’r brif ffilm fod yn ddwyieithog neu fod ar gael mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg.
Rhaid i holl gynnwys lynu wrth bolisi Cymraeg y Cyngor – mae copi ar gael yn adran “Dogfennau ychwanegol” er gwybodaeth. Bydd y gallu i weithio'n ddwyieithog yn ddymunol iawn, er nad yw'n hanfodol ar gyfer y gwaith.
Darparwn broffiliau cynulleidfaol a chopi o'n strategaeth farchnata a chyfathrebu i’r cynigydd llwyddiannus.
Hyd:
Chwefror - Awst 2018
Cyllideb a sut i wneud cais
Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith hwn yw £10,000 (gan gynnwys TAW a threuliau).
I wneud cais dylech anfon:
- CVau neu fywgraffiadau sy’n eich disgrifio chi/eich tîm gan gynnwys manylion gwaith blaenorol yn arbennig yn y celfyddydau a’r sectorau creadigol a diwylliannol
- Enghreifftiau o waith blaenorol hyd yn hyn (os oes modd, gyda ddolen we)
-Amlinelliad byr o sut y bwriadwch fynd ati i gyflawni’r briff hwn
-Dadansoddiad o'r gyllideb gan gynnwys dadansoddiad o’r dyddiau ffilmio a golygu
-Bydd hefyd angen inni weld tystiolaeth o'ch gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyfredol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (hyd at £5 miliwn).
Bydd unrhyw benodiad yn ddarostyngedig i delerau ac amodau contract safonol Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae copi ar gael o dan adran "Dogfennau Ychwanegol".
Noder, efallai y dewiswn gyfweld â nifer bach o gwmnïau yn yr wythnos sy’n dechrau 5 Chwefror 2018.
Am ragor o wybodaeth am y cyfle hwn, cysylltwch â He

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Celfyddydau Cymru

Menter ac Adfywio , Princes Park II , Rhodfa'r Tywysog ,

Bae Colwyn

LL29 8PL

UK

Helen Williams

+44 01492533440

helen.williams@arts.wales

http://www.artswales.org.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cyngor Celfyddydau Cymru

Menter ac Adfywio , Rhodfa'r Tywysog ,

Bae Colwyn

LL29 8PL

UK

Helen Williams

+44 01492533440

helen.williams@artswales.org.uk

http://www.artswales.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Galw am Wneuthurwyr ffilmiau - Creu Cymunedau Cyfoes

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Creu Cymunedau Cyfoes yn gynllun celfyddydol cenedlaethol 3 blynedd adfywiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n digwydd mewn 7 lleoliad ledled Cymru. Nod cyffredinol Creu Cymunedau Cyfoes yw ymgorffori’r celfyddydau mewn modd ystyrlon mewn nifer o brosiectau adfywio sy’n uchelgeisiol, arloesol sy’n llawn dychymyg. Roedd Creu Cymunedau Cyfoes yn fodd i herio’n artistig ystyr gonfensiynol adfywio, pensaernïaeth a dylunio a dylanwadu ar sut y rheolir ac y cynllunnir y gofod cymunedol a’r datblygiad lleol.

Dyma’r ddolen i’r prosiectau: http://www.arts.wales/Arts-in-Wales/IDEAS-people-Places?diablo.lang=cym Dechreuodd y rhaglen yn 2014 ac erbyn hyn mae’n symud tuag at ei ddiwedd gyda phrosiectau sy'n dod i ben rhwng Chwefror a Gorffennaf 2018.

Rydym am weithio â gwneuthurwr ffilmiau, tîm gwneud ffilmiau neu gwmni cynhyrchu fideo ar gyfer gweddill y prosiect (rhwng mis Chwefror a mis Awst 2018) i gyfleu naws y prosiect a’r hyn a ddysgwyd. Byddwch yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a'r gymuned Creu Cymunedau Cyfoes i benderfynu beth i’w gynnwys a pha themâu i’w dilyn. Mae tair elfen unigryw o’r gwaith:

- Gweithio gyda phrosiectau i gael ffilmiau a ffotograffau o weithgarwch yn y gorffennol (gan ddibynnu ar ansawdd y deunydd ffilm, caniatâd ac ati). Golygu'r deunydd ffilm Creu Cymunedau Cyfoes i greu archif a defnyddio’r clipiau hyn yn eich ffilm.

- Dilyn taith Creu Cymunedau Cyfoes yn ei 6 mis olaf, ffilmio gweithgareddau allweddol, gwersi a ddysgwyd a chynnal cyfweliadau i gynhyrchu ffilm fer o 3-5 munud.

- Gan dynnu ar yr archifau a’ch ffilm eich hun, creu cyfres o 10-15 o astudiaethau achos/ffilmiau thematig/cyfweliadau ar ffilm.

Rydym yn chwilio am un neu ragor o wneuthurwyr ffilmiau sy'n gallu cynnig awgrymiadau creadigol ynglyn â sut orau i gasglu a rhannu gwahanol elfennau ein rhaglen ddigidol. Byddem yn hoffi cael ffilmiau o ansawdd uchel, sy’n archwiliadol, chwareus a diddorol ac mae gennym ddiddordeb mewn dulliau dyfeisgar o greu ffilmiau ddogfennol ar fformat arferol sydd hefyd yn eiriol.

Rhagwelwn mai’r brif gynulleidfa ar gyfer y ffilmiau fydd y rhwydweithiau proffesiynol yn y meysydd celfyddydol, llunio lleoedd ac adfywio a llunwyr polisi ar lefel uwch yn lleol ac yn y llywodraeth genedlaethol.

Dylai’r fideos a gynhyrchir fod yn addas ar gyfer eu cyflwyno ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru, Fimeo, Gweplyfr, Trydar a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill a’u defnyddio mewn cyflwyniadau cyhoeddus. Dylai pob fideo gael ei mwyafu i’w gwylio’n symudol.

Y Gymraeg a hygyrchedd

Rhaid i’r brif ffilm fod yn ddwyieithog neu fod ar gael mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg.

Rhaid i holl gynnwys lynu wrth bolisi Cymraeg y Cyngor – mae copi ar gael yn adran “Dogfennau ychwanegol” er gwybodaeth. Bydd y gallu i weithio'n ddwyieithog yn ddymunol iawn, er nad yw'n hanfodol ar gyfer y gwaith.

Darparwn broffiliau cynulleidfaol a chopi o'n strategaeth farchnata a chyfathrebu i’r cynigydd llwyddiannus.

Hyd:

Chwefror - Awst 2018

Cyllideb a sut i wneud cais

Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith hwn yw £10,000 (gan gynnwys TAW a threuliau).

I wneud cais dylech anfon:

- CVau neu fywgraffiadau sy’n eich disgrifio chi/eich tîm gan gynnwys manylion gwaith blaenorol yn arbennig yn y celfyddydau a’r sectorau creadigol a diwylliannol

- Enghreifftiau o waith blaenorol hyd yn hyn (os oes modd, gyda ddolen we)

-Amlinelliad byr o sut y bwriadwch fynd ati i gyflawni’r briff hwn

-Dadansoddiad o'r gyllideb gan gynnwys dadansoddiad o’r dyddiau ffilmio a golygu

-Bydd hefyd angen inni weld tystiolaeth o'ch gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyfredol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (hyd at £5 miliwn).

Bydd unrhyw benodiad yn ddarostyngedig i delerau ac amodau contract safonol Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae copi ar gael o dan adran "Dogfennau Ychwanegol".

Noder, efallai y dewiswn gyfweld â nifer bach o gwmnïau yn yr wythnos sy’n dechrau 5 Chwefror 2018.

Am ragor o wybodaeth am y cyfle hwn, cysylltwch â Helen.Williams@celf.cymru

NODER: Ewch i'r Wefan yn http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=74839 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

92000000 Recreational, cultural and sporting services
92200000 Radio and television services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     29 - 01 - 2018  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   12 - 02 - 2018

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd unrhyw gwestiynau ynglyn â'r prosiect yn cael eu hateb ar ôl 2il Ionawr 2018.

(WA Ref:74839)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 12 - 2017

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
08/01/18 11:41Question and Answers: Filmmaker Call out – Ideas People Places

Q. We recently saw your call out for filmmakers on the project Ideas: People: Places and just wanted to check with you about the DBS. Do we need to complete a DBS for this particular job or will we need to provide our own "basic check" which is the limit of what we're eligible to apply for?

A. We can confirm that although you will need a DBS accreditation it does not need to be specific to this project.
08/01/18 11:45Cwestiynau ac Atebion: Galw am Wneuthurwyr ffilmiau – Creu Cymunedau Cyfoes

C. Gwelsom eich galw am gynhyrchwyr ffilmiau ynglyn a’r prosiect Creu Cymunedau Cyfoes ac eisiau eich holi ynglyn a’r DBS. A oes angen i ni gwblhau DBS ar gyfer y swydd benodol hon neu a fydd angen i ni ddarparu ein "gwiriad sylfaenol" ein hunain, sef cyfyngiad yr hyn yr ydym yn gymwys i wneud cais amdano?

A. Gallwn gadarnhau, er y bydd angen achrediad DBS arnoch, nid oes angen iddo fod yn benodol i'r prosiect hwn.
17/01/18 11:46Further Questions & Answers / Cwestiynau ac Atebion pellach

Question and Answers
Q. I’m currently going through the process for a DBS check, but I’m worried it might not be ready in time for the application closing date. Does the DBS need to be submitted with the application form? If the check hasn’t come back in time, would it be possible to show that I’m currently having the DBS check completed and it will be ready in time for the project start date on 12th February 2018?

A. It would be necessary to have the DBS accreditation in place at the application stage.


Q. My public liability Insurance will need renewing during the project, it will be renewed at the appropriate time so there is no lapse in insurance but would this cause an issue towards my application?

A. There would be no issue as long as your public liability insurance is in place at the application stage and throughout the duration of the project.


Q. Is the project specifically located across North Wales or will filming be required across locations in Wales as a whole?

A. As all the Ideas People Places projects are based across Wales, filming would be required to take place across the whole of Wales.

Cwestiynau ac Ymatebion

C. Ar hyn o bryd rydw i'n mynd drwy'r broses ar gyfer gwiriad DBS, ond rwy'n poeni na allai fod yn barod mewn pryd ar gyfer dyddiad cau'r cais. A oes angen cyflwyno'r DBS gyda'r ffurflen gais? Os nad yw'r siec wedi dod yn ôl mewn amser, a fyddai'n bosibl dangos fy mod yn cael gwiriad DBS ar ôl ar hyn o bryd a bydd yn barod mewn pryd ar gyfer dyddiad cychwyn y prosiect ar 12 Chwefror 2018?

A. Byddai angen cael gwiriad DBS yn ei le pan yn ymgeisio am y prosiect.

C. Mae fy yswiriant atebolrwydd cyhoeddus angen ei hadnewyddu yn ystod cyfnod y prosiect, bydd yn cael ei adnewyddu ar yr adeg briodol fel nad oes dim bwlch digwydd ond a fyddai hyn yn achosi problem tuag at fy nghais?

A. Ni fyddai hyn yn achosi unrhyw fater cyn belled â bod eich yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn ei le ar adeg y cais a thrwy gydol y prosiect.
C. A yw'r prosiect wedi'i leoli'n benodol ar draws Gogledd Cymru neu a fydd angen ffilmio ar draws lleoliadau yng Nghymru yn gyffredinol?

A. Gan fod yr holl brosiectau Creu Cymunedau Cyfoes wedi'u lleoli ledled Cymru, byddai angen ffilmio ar draws Cymru gyfan.
24/01/18 16:30Question & Answers

Q. We understand you will require 3 elements to the project. Firstly to provide content from pre-existing film footage. Will we be able to access this footage via the IPP community or will we need to source this ourselves? Would this film archive be a stand-alone film or feature as part of the 3-5 minute documentary on the final 6 months of the scheme?

A. You will be able to access any footage available through the individual projects (and use subject to accreditation) and we anticipate that new footage would be generated as a result of the contract. We imagined that the archive footage would be used as part of the package of films to illustrate themes or outcomes.

Q. Secondly, we will be documenting the final 6 months of the project. Do you know whether all 7 locations of the regeneration scheme will need to be featured or have events that need covering individually? How many activities/events would we need to capture in that period of time?

A. Ideally we would like to see all 7 projects featured but we recognise it will be dependent on logistics, time and budget.

Q. Thirdly, how long might each case study need to be as there are 10-15 case studies required? Would you like these case studies to focus on each individual regeneration project? Or IPP as a whole?

A. We are not prescriptive about this but we want several short social media/presentation friendly films that represent the outcomes of the programme and give a flavour of the learning as this is what they will be used for. We don’t anticipate that any of the content generated should be more than 3-5 minutes long. We would be happy for the content of each to be different in style or theme if it helps highlight the outcomes.

Q. Would all members of the crew require a DBS accreditation or only those that would be in one on one situation with contributors?

A. A standard DBS accreditation would be required for all members of the crew who are involved with filming. We don’t anticipate that filming would take place in a one on one situation.


Prif Gyswllt: helen.williams@arts.wales
Cyswllt Gweinyddol: helen.williams@artswales.org.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92200000Radio and television servicesRecreational, cultural and sporting services
92000000Recreational, cultural and sporting servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
20/12/17 Policy-for-Promoting-and-Facilitating-the-use_o-_the_Welsh-Language Policy for Promoting and Faciliting the Welsh Language.222.65 KB8
20/12/17 Arts Council of Wales Standard Terms and Conditions Arts Council of Wales Standard Terms and Conditions.69.36 KB5
20/12/17 Amodau Safonol Cyngor Celfyddydau Cymru Amodau Safonol Cyngor Celfyddydau Cymru74.32 KB3
20/12/17 Polisi-er-Hyrwyddo-a-Hwylusor-Defnydd-or-Gymraeg Polisi er Hyrwyddo, a Hwyluso'r Defnydd o'r Gymraeg222.59 KB2

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru