Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Building Inspection Control Framework
OCID: ocds-h6vhtk-0422df
ID yr Awdurdod: AA80651
Cyhoeddwyd gan: Defra Network eTendering Portal
Dyddiad Cyhoeddi: 10/12/23
Dyddiad Cau: 09/01/24
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

OJEU Procurement to establish a Framework contract for Building Control Inspection Services at Weybridge for Critical Works and SCAH enabling

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Defra Network eTendering Portal

Seacole Building, 2 Marsham Street

London

SW1P 4DF

UK

Person cyswllt: Nik Vidler

Ffôn: +44 7795501915

E-bost: nik.vidler@defra.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://defra-family.force.com/s/Welcome

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://atamis-9529.my.site.com/s/Welcome


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.atamis.co.uk/registration


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Building Inspection Control Framework

II.1.2) Prif god CPV

71315400

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

OJEU Procurement to establish a Framework contract for Building Control Inspection Services at Weybridge for Critical Works and SCAH enabling

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71315400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

Woodham Lane, Addlestone, KT15 3NB

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

OJEU Procurement to establish a Framework contract for Building Control Inspection Services at Weybridge for Critical Works and SCAH enabling

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 40

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 2

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: Framework

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 09/01/2024

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 08/12/2023

Amser lleol: 15:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

upon completion

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Defra Network eTendering Portal

Seacole Building, 2 Marsham Street

London

SW1P 4DF

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/12/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: nik.vidler@defra.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315400Building-inspection servicesBuilding services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru