Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Provision of a Firefighter Training Venue and Facilities

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Rhagfyr 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Rhagfyr 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-133186
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
18 Rhagfyr 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are inviting tenders from suppliers who are able to provide a Firefighter Training Venue and Facilities. As an FRS we require venues and facilities for use, that can support a broad range of realistic operational based scenarios to support the training and development of our operational crews. The supplier will be able to supply a range of modern facilities and equipment. CPV: 80520000, 34152000, 45214800, 80510000, 80511000, 80520000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

Ffacs: +44 1267220562

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of a Firefighter Training Venue and Facilities

Cyfeirnod: MWEU38

II.1.2) Prif god CPV

80520000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are inviting tenders from suppliers who are able to provide a Firefighter Training Venue and Facilities.

As an FRS we require venues and facilities for use, that can support a broad range of realistic operational based scenarios to support the training and development of our operational crews. The supplier will be able to supply a range of modern facilities and equipment.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34152000

45214800

80510000

80511000

80520000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

At suppliers venue

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are inviting tenders from suppliers who are able to provide a Firefighter Training Venue and Facilities.

As an FRS we require venues and facilities for use, that can support a broad range of realistic operational based scenarios to support the training and development of our operational crews. The supplier will be able to supply a range of modern facilities and equipment as outlined in the tender documents.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-021787

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: MWEU38

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/12/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Capita Business Services Limited

65 Gresham Street, 30 Berners Street, Fitzrovia

London

EC2V7NQ

UK

Ffôn: +44 2077991525

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 500 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:136997)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/12/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45214800 Adeiladu cyfleusterau hyfforddi Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig ag addysg ac ymchwil
80520000 Cyfleusterau hyfforddi Gwasanaethau hyfforddi
34152000 Efelychwyr hyfforddi Efelychwyr
80510000 Gwasanaethau cludo teithwyr ar ffyrdd at ddibenion arbennig Gwasanaethau hyfforddi
80511000 Gwasanaethau hyfforddi staff Gwasanaethau cludo teithwyr ar ffyrdd at ddibenion arbennig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100 DU - I gyd
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
27 Gorffennaf 2023
Dyddiad Cau:
11 Medi 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
03 Awst 2023
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
18 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.