Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Cyhoeddwyd gan: North Wales Police
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 26/02/21
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: North Wales Police continue to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police Estate. This is will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.
Contract ar gyfer Prosiectau Adeiladu
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod angen gwasanaethau contractwyr adeiladu i wneud gwaith adeiladu sy’n werth rhwng £50,000 a £300,000 ar Ystâd Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a chaiff ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr ac yn ei dro byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu ddyfarniadau uniongyrchol ar gyfer prosiectau penodol sy'n codi drwy oes y contract. Gwariant blynyddol a ragwelir wedi'i rannu ar draws swydd benodol tua £750,000.
Bydd yr Heddlu'n ei gwneud yn ofynnol i'r contractwr llwyddiannus allu darparu tystiolaeth o'i brofiad a'i arfer gorau yn y maes adeiladu hwn a'r gallu i ymgymryd â gwaith mewn amgylchedd sy’n cynnwys gweithwyr.
Mae'r contract yn debygol o ddechrau tua chanol i ddiwedd mis Ebrill 2021 (mae Cyfyngiadau Covid yn Berthnasol) a bydd yn rhedeg am gyfnod o 5 mlynedd (estyniadau 2+1+1+1 yn seiliedig ar berfformiad y gwaith)
Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas yn https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT
Dylid codi unrhyw gwestiynau drwy adran Negeseuon y Tendr, sylwer na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei rhoi y tu allan i'r system.
Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror 2021.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK

Procurement Department

+44 1492804051https://bluelight.eu-supply.com/
https://bluelight.eu-supply.com/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK


+44 1492804051

lesley.forkings@nthwales.pnn.police.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK


+44 1492804051

lesley.forkings@nthwales.pnn.police.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

North Wales Police continue to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police Estate. This is will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.

Contract ar gyfer Prosiectau Adeiladu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod angen gwasanaethau contractwyr adeiladu i wneud gwaith adeiladu sy’n werth rhwng £50,000 a £300,000 ar Ystâd Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a chaiff ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr ac yn ei dro byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu ddyfarniadau uniongyrchol ar gyfer prosiectau penodol sy'n codi drwy oes y contract. Gwariant blynyddol a ragwelir wedi'i rannu ar draws swydd benodol tua £750,000.

Bydd yr Heddlu'n ei gwneud yn ofynnol i'r contractwr llwyddiannus allu darparu tystiolaeth o'i brofiad a'i arfer gorau yn y maes adeiladu hwn a'r gallu i ymgymryd â gwaith mewn amgylchedd sy’n cynnwys gweithwyr.

Mae'r contract yn debygol o ddechrau tua chanol i ddiwedd mis Ebrill 2021 (mae Cyfyngiadau Covid yn Berthnasol) a bydd yn rhedeg am gyfnod o 5 mlynedd (estyniadau 2+1+1+1 yn seiliedig ar berfformiad y gwaith)

Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas yn https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Dylid codi unrhyw gwestiynau drwy adran Negeseuon y Tendr, sylwer na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei rhoi y tu allan i'r system.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror 2021.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=107882.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45210000 Building construction work
45216000 Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NWP.42977

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     26 - 02 - 2021  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   30 - 04 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:107882)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  02 - 02 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: lesley.forkings@nthwales.pnn.police.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: lesley.forkings@nthwales.pnn.police.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45216000Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildingsDefence and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Gwynedd
Wrecsam
Sir y Fflint
Sir Ddinbych
Conwy
Ynys Môn

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358171: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 26/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: North Wales Police
APR362011: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: North Wales Police

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru