Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Invest NI — LED Business Growth Programme
Cyhoeddwyd gan: Invest NI
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau: 23/03/21
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Invest NI 3 LED business growth programme.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Invest NI

Bedford Street

Belfast

BT2 7ES

UK

Person cyswllt: SSDAdmin.CPDfinance-ni.gov.uk

E-bost: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Invest NI — LED Business Growth Programme

Cyfeirnod: ID 3217925

II.1.2) Prif god CPV

80500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Invest NI — LED business growth programme.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 057.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80000000

80510000

80521000

80530000

79410000

79411100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Invest NI 3 LED business growth programme.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Qualitative criteria / Pwysoliad: 80

Maen prawf cost: Quantitative criteria / Pwysoliad: 20

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 057.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 years with options to extend for 1 further period of 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend for 1 further period of 12 months.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/03/2021

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

FO

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 21/06/2021

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/03/2021

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

Every 3 to 4 years.

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The successful contractor’s performance on this contract will be managed as per the specification and regularly monitored (see Procurement Guidance Note 01/12 — Contract Management — procedures and principles). Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter. It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with a notice of unsatisfactory performance and this contract may be terminated. A central register of such notices for supplies and services contracts will be maintained and published on the CPD website. Any contractor in receipt of a notice of unsatisfactory performance will be required to declare this in future tender submissions for a period of 3 years from the date of issue of the notice. It may also result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy VI.4).

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures

Belfast

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The UK does not have any special review body with responsibility for appeal/mediation procedures in public procurement competitions. Instead; any challenges are dealt with by the High Court, Commercial Division, to which proceedings may be issued regarding alleged breaches of the PCR 2015 amended

Belfast

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
79411100Business development consultancy servicesGeneral management consultancy services
80000000Education and training servicesEducation
80510000Specialist training servicesTraining services
80521000Training programme servicesTraining facilities
80500000Training servicesEducation and training services
80530000Vocational training servicesTraining services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru