Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Managed Laundrette Service
Cyhoeddwyd gan: University of York
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The University of York is seeking to appoint a provider of a Managed Laundrette Service across its campus. This service will include the supply, installation and maintenance of all laundry equipment including the operation of payment facilities and student engagement events at the University.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of York

RC000679

Heslington

York

YO10 5DD

UK

Person cyswllt: Dom Roebuck

Ffôn: +44 1904328211

E-bost: dom.roebuck@york.ac.uk

NUTS: UKE21

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.york.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/york/aspx/Home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Managed Laundrette Service

Cyfeirnod: UY/PROC/687

II.1.2) Prif god CPV

98311100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University of York is seeking to appoint a provider of a Managed Laundrette Service across its campus. This service will include the supply, installation and maintenance of all laundry equipment including the operation of payment facilities and student engagement events at the University.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 300 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

98311100

51543400

42716000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE21


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University of York is seeking to appoint a provider of a Managed Laundrette Service across its campus. This service will include the supply, installation and maintenance of all laundry equipment including the operation of payment facilities and student engagement events at the University.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Initial contract term of 5 years with 3 x 1 year extension options.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 199-483825

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: UY/PROC/687

Teitl: Managed Laundrette Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

20/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Circuit Laundrette Services Ltd

02944540

34 Meadowcroft Lane

Ripponden

HX6 4AJ

UK

Ffôn: +44 1422820040

NUTS: UKE4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.circuit.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 1 500 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 300 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

University of York

York

YO10 5DD

UK

Ffôn: +44 1904320000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.york.ac.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

University of York

York

YO10 5DD

UK

Ffôn: +44 1904320000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.york.ac.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dom.roebuck@york.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
51543400Installation services of laundry washing, dry-cleaning and drying machinesInstallation services of textile-, clothing- and leather-production machinery
42716000Laundry washing, dry-cleaning and drying machinesMachinery for textiles
98311100Laundry-management servicesLaundry-collection services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru