Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Maintenance and Support of Radiometric Counting Equipment for the Dounreay Site
Cyhoeddwyd gan: Dounreay Site Restoration Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 23/02/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

DSRL has a requirement for the services of a suitably qualified Company to provide maintenance and support of radiometric counting equipment. The radiometric counting equipment (both lab-based instrumentation and plant based, non-destructive assay instrumentation) has been sourced largely from Mirion Technologies (Canberra UK) Ltd. The scope of service will include the following activities:

• planned servicing, support, software support, replacement parts and guaranteed breakdown response time for the Non-Destructive Assay (NDA) instruments and radiological analytical instruments.

• additional servicing, support, software support, replacement parts and call outs for Non-Destructive Assay (NDA) instruments and radiological analytical instruments.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Dounreay Site Restoration Ltd

SC307493

D2003, Dounreay, Caithness

Thurso

KW14 7TZ

UK

Person cyswllt: Sheena Mclachlan

Ffôn: +44 1847802485

E-bost: sheena.mclachlan@dounreay.com

NUTS: UKM61

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/case-studies/shared-services-alliance-ssa-for-nuclear-decommissioning-estate

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Nuclear Decommissioning

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Maintenance and Support of Radiometric Counting Equipment for the Dounreay Site

Cyfeirnod: PP-20-1002

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

DSRL has a requirement for the services of a suitably qualified company to provide maintenance and support of radiometric counting equipment. The radiometric counting equipment (both lab-based instrumentation and plant based, non-destructive assay instrumentation) has been sourced largely from Mirion Technologies (Canberra UK) Ltd. The scope of service will include the following activities:

• planned servicing, support, software support, replacement parts and guaranteed breakdown response time for the Non-Destructive Assay (NDA) instruments and radiological analytical instruments.

• additional servicing, support, software support, replacement parts and call outs for Non-Destructive Assay (NDA) instruments and radiological analytical instruments.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 666 504.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38000000

50000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM61

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

Thurso.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

DSRL has a requirement for the services of a suitably qualified Company to provide maintenance and support of radiometric counting equipment. The radiometric counting equipment (both lab-based instrumentation and plant based, non-destructive assay instrumentation) has been sourced largely from Mirion Technologies (Canberra UK) Ltd. The scope of service will include the following activities:

• planned servicing, support, software support, replacement parts and guaranteed breakdown response time for the Non-Destructive Assay (NDA) instruments and radiological analytical instruments.

• additional servicing, support, software support, replacement parts and call outs for Non-Destructive Assay (NDA) instruments and radiological analytical instruments.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 80 %

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 20 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend 2 + 1.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Dounreay Site Restoration Ltd (DSRL) is a wholly-owned subsidiary of Cavendish Dounreay Partnership Ltd, a consortium of Cavendish Nuclear, Jacobs and Amentum. It is funded by the NDA to deliver the site closure programme agreed with the Cavendish Dounreay Partnership Ltd.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 195-473222

IV.2.9) Gwybodaeth am ddod â chais am gystadleuaeth i ben ar ffurf hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Ni fydd yr awdurdod contractio yn dyfarnu contractau pellach yn seiliedig ar yr hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw uchod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Maintenance and Support of Radiometric Counting Equipment for the Dounreay Site

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Mirion Technologies (Canberra UK) Ltd

GB718002665

Unit 2, Zephyr Building, Eighth Street

Didcot

OX11 0RL

UK

Ffôn: +44 1235838300

E-bost: svallet-thomas@mirion.com

Ffacs: +44 1235838363

NUTS: UKJ14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.mirion.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 666 504.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Any appeals should be promptly brought to the attention of the contact specified in section I) above and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any appeals must be brought within the timescales specified by the applicable law, including without limitation, the Public Contracts Regulations 2015. In accordance with the Public Contracts Regulations 2015, the contracting authority will also incorporate a minimum 10 calendar days standstill period from the date information on award of contract is communicated to tenderers.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Dounreay Site Restoration Ltd

Dounreay

Thurso

KW14 7TZ

UK

Ffôn: +44 1847802121

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Courts of Justice

Strand

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.justice.gov.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Any appeals should be promptly brought to the attention of the contact specified in Section I above, and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any appeals must be brought within the timescales specified by the applicable law, including without limitation, the Public Contracts Regulations 2015. In accordance with the Public Contracts Regulations 2015, the contracting authority will also incorporate a minimum 10 calendar day standstill period from the date information on award of contract is communicated to tenderers.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Dounreay Site Restoration Ltd

Dounreay

Thurso

KW14 7TZ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/02/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sheena.mclachlan@dounreay.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru