Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: www.sell2wales.gov.wales
Cyhoeddwyd gan: Wales Council for Voluntary Action
Dyddiad Cyhoeddi: 25/02/21
Dyddiad Cau: 22/03/21
Amser Cau: 08:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae CGGC, ei gydweithwyr yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a mudiadau isadeiledd eraill yn ymroddedig i gefnogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gynyddu eu gwydnwch a’u cynaliadwyedd. Caiff ei gydnabod mai un o’r ffactorau sy’n cyfrannu fwyaf at wydnwch a chynaliadwyedd yw cymysgedd amrywiol o ffrydiau incwm.
A hyn o bryd, dim ond gwybodaeth gyfyng sydd gennym ynglŷn â’r ffrydiau incwm sydd ar gael ac sy’n cael eu defnyddio gan elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r data presennol o Hwb Data’r Trydydd Sector yn hen ac wedi’i gyfyngu i ddata sydd ar gael ar gofrestr elusennau’r Comisiwn Elusennau. Fodd bynnag, amcangyfrifir mai ond rhyw chwarter o fudiadau gwirfoddol Cymru sydd wedi’u cofrestru, ac felly wedi’u cynrychioli, ar gofrestr y Comisiwn.
Mae CGGC yn comisiynu’r gwaith ymchwil hwn, felly, er mwyn ennyn darlun cynrychiadol o’r mathau a’r lefelau o wahanol ffrydiau incwm sy’n cael eu defnyddio gan fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.
Mae rhagor o fanylion am ofynion CGGC wedi'u cynnwys yn Atodiad

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wales Council for Voluntary Action

Baltic House, Mount Stuart Square,

Cardiff Bay

CF10 5FH

UK

Alison Pritchard

+44 2920431700

funding@wcva.cymru

+44 29220431701
http://www.wcva.cymru
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Wales Council for Voluntary Action

Baltic House, Mount Stuart Square,

Cardiff Bay

CF10 5FH

UK

Alison Pritchard

+44 2920431700

apritchard@wcva.cymru

+44 29220431701
http://www.wcva.cymru

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Wales Council for Voluntary Action

Baltic House, Mount Stuart Square,

Cardiff Bay

CF10 5FH

UK

Alison Pritchard

+44 2920431700

apritchard@wcva.cymru

+44 29220431701
http://www.wcva.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

www.sell2wales.gov.wales

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae CGGC, ei gydweithwyr yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a mudiadau isadeiledd eraill yn ymroddedig i gefnogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gynyddu eu gwydnwch a’u cynaliadwyedd. Caiff ei gydnabod mai un o’r ffactorau sy’n cyfrannu fwyaf at wydnwch a chynaliadwyedd yw cymysgedd amrywiol o ffrydiau incwm.

A hyn o bryd, dim ond gwybodaeth gyfyng sydd gennym ynglŷn â’r ffrydiau incwm sydd ar gael ac sy’n cael eu defnyddio gan elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r data presennol o Hwb Data’r Trydydd Sector yn hen ac wedi’i gyfyngu i ddata sydd ar gael ar gofrestr elusennau’r Comisiwn Elusennau. Fodd bynnag, amcangyfrifir mai ond rhyw chwarter o fudiadau gwirfoddol Cymru sydd wedi’u cofrestru, ac felly wedi’u cynrychioli, ar gofrestr y Comisiwn.

Mae CGGC yn comisiynu’r gwaith ymchwil hwn, felly, er mwyn ennyn darlun cynrychiadol o’r mathau a’r lefelau o wahanol ffrydiau incwm sy’n cael eu defnyddio gan fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Mae rhagor o fanylion am ofynion CGGC wedi'u cynnwys yn Atodiad

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=108555 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Cwmpas

Mae CGGC yn comisiynu’r darn cychwynnol hwn fel gweithgaredd un-tro. Rhan ohono fydd profi hygrededd darn ymchwil o’r fath a chyflawni’r ystod angenrheidiol o wybodaeth. Os yw’n profi’n llwyddiannus, bydd CGGC yn ystyried cyllido ac ailadrodd y gwaith hwn ar sail fwy parhaol.

Carem weld data ar ffrydiau incwm cyn y pandemig, a gwybodaeth (o bosibl yn cynnwys naratif ansoddol lle bo’n briodol) ar effaith cyfyngiadau Covid-19 ar ffrydiau incwm, ynghyd â disgwyliadau mudiadau ynglŷn â pha ffrydiau incwm fydd yn adfer a pham.

Allbynnau

1. Adroddiad llawn, yn amlinellu’r canfyddiadau a’r tueddiadau yn ffrydiau incwm mudiadau gwirfoddol yng Nghymru (i gynnwys darluniadau addas i ddarlunio hyn).

2. Y data amrwd a hysbysodd yr adroddiad, y gellir ei ddefnyddio wedyn i ddiweddaru Hwb Data’r Trydydd Sector.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

WCVA/357/01

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     22 - 03 - 2021  Amser   08:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 03 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:108555)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  25 - 02 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: funding@wcva.cymru
Cyswllt Gweinyddol: apritchard@wcva.cymru
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: apritchard@wcva.cymru

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
25/02/21 Wales Voluntary Sector Income 2021 RFQ Request for Quote (English)863.78 KB26
25/02/21 Wales Voluntary Sector Income 2021 RfQ (Cymraeg) Request for Quote (Cymraeg)858.19 KB8
25/02/21 sustainable_funding_for_the_third_sector_report__4_ Sustainable Funding for the Third Sector Report1.04 MB18

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru