Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tendr Cynllun Finyls Eiddo Gwag / Empty Property Vinyls Project
OCID: ocds-kuma6s-138983
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/24
Dyddiad Cau: 26/02/24
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Gwynedd yn yn awyddus i gomisiynu cwmni i ddylunio a gosod finyls o fewn ffenestri siopau gwag o fewn canol trefi Gwynedd. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu tuag at yr ymdrech i wellau edrychiad canol trefi.
Cyngor Gwynedd is seeking a company to design and install vinyls within empty shop windows within town centres across the county of Gwynedd. This work aims to contibute toawrds the improvement of the apperance of town centres.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Adran Economi a Chymuned, Adran Economi a Chymuned / Economic Dovelopement Departement, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl ,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Iwan Emlyn Davies

+44 7764399882

iwanemlyndavies@gwynedd.llyw.cymru

http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Tendr Cynllun Finyls Eiddo Gwag / Empty Property Vinyls Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Gwynedd yn yn awyddus i gomisiynu cwmni i ddylunio a gosod finyls o fewn ffenestri siopau gwag o fewn canol trefi Gwynedd. Bydd y gwaith hwn yn cyfrannu tuag at yr ymdrech i wellau edrychiad canol trefi.

Cyngor Gwynedd is seeking a company to design and install vinyls within empty shop windows within town centres across the county of Gwynedd. This work aims to contibute toawrds the improvement of the apperance of town centres.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=138988 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79900000 Miscellaneous business and business-related services
79990000 Miscellaneous business-related services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Ansawdd 80% Pris 20%

Quantity 80% Price 20%

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Gweler y dogfennau atodiadol perthnasol

See attached relevent documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     26 - 02 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   04 - 03 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Cyngor Gwynedd, wrth gefnogi Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi, yn cadarnhau ei fod wedi ymrwymo a / neu ymrwymo i roi'r prosesau canlynol yn eu lle:-

-Datganiad cyflogaeth foesegol i'w arddangos ar wefan y Cyngor

-penodi pencampwyr foesegol Gwrth-gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol ar lefel Aelod Cabinet

-Polisi canu'r gloch ar gyfer staff i godi amheuon o arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac anfoesegol sy'n digwydd a pwynt cyswllt i'r cyhoedd i godi unrhyw bryderon o'r fath mewn perthynas a'r gadwyn gyflenwi

-Hyfforddiant i'r rhai sydd yn ymwneud a phrynu/caffael neu recriwtio mewn caethwasiaeth fodern ac arferion cyflogaeth foesegol drwy e-fodiwlau Llywodraeth Cymru

- Ymgorffori datganiad Cyflogaeth Foesegol y Cyngor o fewn dogfennau caffael yn ogystal a chynnwys cwestiynau sydd yn gysylltiedig a'r pwnc o fewn tendrau ac amodau contract, lle bo'n briodol.

- Talu ein cyflenwyr ar amser ( o fewn 30 diwrnod)

-Dim defnydd annheg o hunan-gyflogaeth ffug, cynlluniau mantell na chontractau dim oriau fyddai'n arwain at osgoi talu Treth/Yswiriant Gwladol fydd yn rhoi ei weithwyr o dan anfantais o ran cyflog, hawliau, cyfleodd

-Staff i gael mynediad i Undeb Llafur heb risg o unrhyw fath o wahaniaethu

-Unrhyw staff sydd a chontractau allanol i gadw eu telerau a'u hamodau cyflogaeth

- Datganiad ysgrifenedig blynyddol yn amlinellu cynnydd er egwyddorion o fewn y Côd, gan gynnwys Caethwasiaeth Fodern, a chynlluniau ar gyfer unrhyw gamau yn y dyfodol i ddangos cefnogaeth y Cyngor i'r Côd Ymarfer

Mi fydd unrhyw gynnydd pellach gan y Cyngor ar ymrwymiadau'r Côd yn cael ei gynnwys yn ein datganiad blynyddol.

Er mwyn i'r Côd Ymarfer gael yr effaith eithaf ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi, bydd Cyngor Gwynedd yn disgwyl i bob un o'i gyflenwyr (a chadwyni cyflenwi dilynol) ymdrechu i roi prosesau tebyg yn eu lle er mwyn sicrhau nad oes unrhyw unigolyn yn dioddef unrhyw fath o wahaniaethu ar sail cyflogaeth.

Gwynedd Council, in support of Welsh Government's Code of Practice on Ethical emplyment in supply chains,

confirms that it has and/commits to put the folloiwng processes in place;-

-An ethical employment statement to be displayed on the Council website

- Appointment of an Anti-slavery and Ethical Employment Champion at Cabinet level.

-Whistle-blowing policy for staff to raise suspicions of unlawful and unethical employment practices taking

place and a point of contact for the public to raise any such concerns in telation to the supply chain.

-Training for those involved in buying/procurement or recritment in modern slavery and ethical emplyment

practices via Welsh Government's e-module.

Incorporation of the Council's Ethical employment statement within procurement documentation as well as

inclusion of questions associated within tenders and conditions of contract where appropiate.

-Payment of our suppliers on time (within 30 days)

- No unfair use of false self-emplyyement, umbrella schemes or zero hours contracts which would result in

avoidance of Tax/National Insurance or in any way unduly disadvantage its workers in terms of pay, rights,

opportunities.

-Staff to hace accesss to a Trade Union without risk of any form of discrimination

-Any staff on outsourced contracts to retain their terms and conditions of emplyment

- An annual written statement outlining progress on principles within the code, including Modern Slavery, and

plans for any future action to demonstrate the Council's annual statement

-Further progress on any remaining commitments will be identifies within the Council's annual statement.

-In oreder for the Code of Practice to have the utmost impact on ethical emplyment in supply chains, Gwynedd Council will expect that all its suppliers (and subsequent supply chains) make efforts to put in place similarprocesses so as to ensure that no individual is subject to any form of employment discrimination

(WA Ref:138988)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  12 - 02 - 2024

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
20/02/24 09:27ADDED FILE: Atodiad 4. Appendix 4

Ffurflen Gwerthuso Tendr / Tender Appraisal Form
20/02/24 13:43ADDED FILE: Cwestinau ac Atebion / Questions & Answers

Atebion i unrhyw gwestiynau am y birff / Answers to any questions regarding the brief
20/02/24 15:42Question and Answers deadline change

The deadline for submission of questions through the online Q&A function has been changed as below.
Old question submission deadline: 19/02/2024 12:00
New question submission deadline: 22/02/2024 17:00
Please ensure that you have submitted all questions before the new date.
Prif Gyswllt: iwanemlyndavies@gwynedd.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79900000Miscellaneous business and business-related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79990000Miscellaneous business-related servicesMiscellaneous business and business-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
12/02/24Briff Cynllun Finyls Eiddo GwagBriff Cynllun Finyls Eiddo Gwag962.94 KB5
12/02/24Empty Property Vinyls Project BriefEmpty Property Vinyls Project Brief1.01 MB3
12/02/24Atodiad 1Atodiad 1668.90 KB5
12/02/24Atodiad 2Atodiad 264.26 KB3
12/02/24Atodiad 3Atodiad 311.30 KB3
12/02/24Appendix 1Appendix 1374.29 KB3
12/02/24Appendix 2Appendix 256.25 KB3
12/02/24Appendix 3Appendix 311.16 KB3
20/02/24Atodiad -Appendix 4Ffurflen Gwerthuso Tendr / Tender Appraisal Form78.50 KB0
20/02/24Questions & AnswersAtebion i unrhyw gwestiynau am y birff / Answers to any questions regarding the brief19.09 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru