Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NPS PSU Assistive Technologies & Services Framework Agreement
Cyhoeddwyd gan: National Procurement Service (Welsh Government)
Dyddiad Cyhoeddi: 13/07/15
Dyddiad Cau: 11/08/15
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This is to establish an All Wales Assistive Technologies Framework Agreement for the supply of Telecare and Technology Enabled Care Products with additional Services for the Installation, Decommission, Maintenance & Repair. The services will cover dispersed alarms and also hard wired within supported accommodation.
This will be to support Social Services and Health Care Services in Wales to provide support to individuals in thier independant living, actively managing any associated risks in their own homes.
CPV: 85323000, 35100000, 38112100, 71317200, 85000000, 85140000, 50800000, 33195000, 35125100, 35120000, 90731700, 51110000, 31681000, 45311000, 45311100, 45311200, 32552000, 32553000, 42992000, 45317000, 33190000, 33158500, 50421000, 51410000, 85141210, 33196000, 33197000, 33692000, 33000000, 33100000, 31411000.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


National Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK

People Services & Utilities

Karen Roberts

+44 3007900170

npspeopleservicesandutilites@wales.gsi.gov.uk


http://npswales.gov.uk

http://www.sell2wales.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA27760

www.etenderwales.bravosolution.co.uk

www.etenderwales.bravosolution.co,uk
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Ie

The National Procurement Service is a pan public sector organisation, for the public sector, of the public sector, which will deliver 'All-Wales' contracts and frameworks for all public sector Customers in Wales. The current list of Customers signed up to using the National Procurement Service can be found at: http://npswales.gov.uk/about-us/customer-member-organisations?lang=en 3.2 This list may be subject to change if further Customers sign up to use the NPS, or if any of these Customers are replaced during the life of the Agreement. Further details of the Customers that can use the Agreement will be included in the OJEU Notice.

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

NPS PSU Assistive Technologies & Services Framework Agreement

II.1.2(a))

Math o gontract gwaith

II.1.2(b))

Math o gontract cyflenwadau

Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

II.1.2(c))

Math o gontract gwasanaeth

II.1.2)

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Across WalesUK

II.1.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

60

Hyd y cytundeb fframwaith

48

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na phedair blynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

This is to establish an All Wales Assistive Technologies Framework Agreement for the supply of Telecare and Technology Enabled Care Products with additional Services for the Installation, Decommission, Maintenance & Repair. The services will cover dispersed alarms and also hard wired within supported accommodation.

This will be to support Social Services and Health Care Services in Wales to provide support to individuals in thier independant living, actively managing any associated risks in their own homes.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.uk/search/search_switch.aspx?ID=30245

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

85323000
35100000
38112100
71317200
85000000
85140000
50800000
33195000
35125100
35120000
90731700
51110000
31681000
45311000
45311100
45311200
32552000
32553000
42992000
45317000
33190000
33158500
50421000
51410000
85141210
33196000
33197000
33692000
33000000
33100000
31411000

II.1.7)

Contract wedi'i gwmpasu gan Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

Blwch wedi'i dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Ie

Blwch heb ei dicio Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Na

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

1500000025000000
GBP

II.2.2)

Opsiynau

The inital term of the Framework Agreement is 3 Years with the option to extend by up to a further 12 months.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

Nifer yr adnewyddiadau posibl

Yn achos contractau cyflenwadau neu wasanaethau adnewyddadwy, amserlen amcangyfrifedig ar gyfer contractau dilynol

II.3)

Hyd y contract neu derfyn amser ar gyfer ei gwblhau

48

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n Ymwneud â'r Contract

III.1.1)

Adneuon a gwarantau sydd eu hangen

The awarding authority reserves the right to request parent company and / or other guarantees of performance and finanical liability.

III.1.2)

Prif Delerau ariannu a thalu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol

Payment terms will be indicated in the contract documents, Tenders are to nbe priced in Pound Sterling (GBP) Payment to made in Pound Sterling (GBP) Only.

III.1.3)

Y ffurf gyfreithiol i'w chymryd gan y grŵp o gyflenwyr, contractwyr neu ddarparwyr gwasanaeth y caiff y contract ei ddyfarnu iddo

No special leagal form required but joint and several liability to be assumed by all group bidders before acceptance.

III.1.4)

Amodau penodol eraill y mae perfformiad y contract yn ddarostyngedig iddynt

III.2)

Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

III.2.1)

Sefyllfa bersonol gweithredwyr economaidd, gan gynnwys gofynion sy'n ymwneud â chofrestru ar gofrestrau proffesiynol neu fasnach


Deatils are provided in the electronic tender documentation.

III.2.2)

Capasiti economaidd ac ariannol
Details to be provided will be listed in the invitation to tender documents and etenderwales.


III.2.3)

Capasiti technegol
Deatails to be provided will be listed in the invitation to tender documents and etenderwales.


III.2.4)

Contractau sydd wedi'u cadw

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn


Blwch wedi'i dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.1)

A yw ymgeiswyr wedi'u dewis eisoes?

Na

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPS PSU 0020-15

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
2015/S 096-173551   20 - 05 - 2015

Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

  11 - 08 - 2015   12:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

IV.3.7)

Isafswm y cyfnod y mae'n rhaid i'r cynigiwr gadw'r tendr 

IV.3.8)

Amodau ar gyfer agor tendrau

Adran VI: Gwybodaeth Arall

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


2019

VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:30245)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to the ITT documentation.

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau apelio


Corff sy'n gyfrifol am y gweithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  13 - 07 - 2015

ATODIAD A

Cyfeiriadau a Phwyntiau Cyswllt Ychwanegol

I)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael gwybodaeth bellachNational Procurement Service (Welsh Government)

T’yr Afon, Bedwas Road

Caerphilly

CF83 8WT

UK


+44 3007900170

npspeopleservicesandutilites@wales.gsi.gov.uk

http://npswales.gov.uk

II)

Cyfeiriad a phwyntiau cyswllt ar gyfer cael manylebau a dogfennaeth ychwanegolNational Procurement Service (Welsh Government)
UK

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

1     Telecare & Technology Enabled Care Products

1)

Disgrifiad Byr

For the Supply of Telecare and Technology Enabled Care Products. This wil cover Telecare and Telehealth products that have been grouped to assist with Bids for 1A Telecare Products and Lot 1B Technology Enabled Care Prodcuts.

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

85323000
33195000
35100000
38112100
85140000
85000000
35125100
35120000

3)

Maint neu gwmpas

Please refer to Commercial envelope for the quantities of each of the top 20 core goods which are fixed price then we require a Discount to be applied to all products available in the Marketplace.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

2     Installation, Decommission, Maintenance & Repair Assistive Technology (dispersed alarms)

1)

Disgrifiad Byr

The Service Provider must undertake the provision of an appropriate Telecare, Telehealth installation, maintenance service ad repair within a defined time period of a completed Telecare &/or Telehealth Plan being received.

Provision of Telecare, Telehealth, supply, programming, delivery, installation, maintenance and retrieval of equipment in conjunction with the 24/7 Telecare/Telehealth Monitoring and Telecare/Telehealth Emergency Response Team to Citizens of Wales that have Telecare/Telehealth equipment, 24 hours a day 365 days per year in accordance with Contractual Terms and Conditions.

Provide the service in line with the standards set out in the Telecare Services Association’s ‘Code of Practice – A Quality Framework for Service Providers (2009 Code of Practice);

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

85323000
85000000
50800000
51110000
71314100
45311000
32552000
42992000
35125100
35120000

3)

Maint neu gwmpas

Refer to the Commercial Envelope which has estimated annual demand, contained within the Invitatition to Tender


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

3     Installation, Decommission, Maintenance & Repair Assistive Technology Hardwired in supported accommodation

1)

Disgrifiad Byr

The Service Provider must undertake the provision of an appropriate Telecare, Telehealth installation, maintenance service ad repair within a defined time period of a completed Telecare &/or Telehealth Plan being received.

Provision of Telecare, Telehealth, supply, programming, delivery, installation, maintenance and retrieval of equipment in conjunction with the 24/7 Telecare/Telehealth Monitoring and Telecare/Telehealth Emergency Response Team to Citizens of Wales that have Telecare/Telehealth equipment, 24 hours a day 365 days per year in accordance with Contractual Terms and Conditions.

Provide the service in line with the standards set out in the Telecare Services Association’s ‘Code of Practice – A Quality Framework for Service Providers (2009 Code of Practice);

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

85323000
35100000
31000000
51110000
39712000
65320000
45311000
32552000
42992000
45317000
85000000
85140000
50800000
33195000

3)

Maint neu gwmpas

Please refer to the Commercial Envelope to review the estiamted annual demand and scope within the Invitation to Tender


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiau

ATODIAD B

Gwybodaeth Am Lotiau

4     Managed Service (Supply Equipment, Installation, Decommission, Maintenance & Repair) not call monitoring

1)

Disgrifiad Byr

The Service Provider must undertake the provision of an appropriate Telecare, Telehealth installation, maintenance service ad repair within a defined time period of a completed Telecare &/or Telehealth Plan being received.

Provision of Telecare, Telehealth, supply, programming, delivery, installation, maintenance and retrieval of equipment in conjunction with the 24/7 Telecare/Telehealth Monitoring and Telecare/Telehealth Emergency Response Team to Citizens of Wales that have Telecare/Telehealth equipment, 24 hours a day 365 days per year in accordance with Contractual Terms and Conditions.

Provide the service in line with the standards set out in the Telecare Services Association’s ‘Code of Practice – A Quality Framework for Service Providers (2009 Code of Practice);

2)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

85323000
35100000
38112100
85140000
50800000
33195000
35125100
35120000
50531000
51100000
51110000
39712000
31680000
45311000
32552000
42992000
45317000
45310000
50413100
50421000

3)

Maint neu gwmpas

Refer to the commercial envelope which contains the estimated annual demand on Services.


4)

Syniad o ddyddiadau gwahanol y contract

5)

Gwybodaeth Ychwanegol am lotiauGwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: npspeopleservicesandutilites@wales.gsi.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31411000Alkaline batteriesPrimary cells
90731700Carbon dioxide monitoring servicesServices related to air pollution
85323000Community health servicesSocial services
31681000Electrical accessoriesElectrical supplies and accessories
32552000Electrical apparatus for line telephony or line telegraphyTelephone equipment
45311200Electrical fitting workElectrical wiring and fitting work
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
45311100Electrical wiring workElectrical wiring and fitting work
35100000Emergency and security equipmentSecurity, fire-fighting, police and defence equipment
38112100Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)Sextants
71317200Health and safety servicesHazard protection and control consultancy services
85000000Health and social work servicesOther Services
85141210Home medical treatment servicesServices provided by medical personnel
33158500Infrared medical devicesElectrical, electromagnetic and mechanical treatment
51110000Installation services of electrical equipmentInstallation services of electrical and mechanical equipment
51410000Installation services of medical equipmentInstallation services of medical and surgical equipment
33196000Medical aidsMiscellaneous medical devices and products
33197000Medical computer equipmentMiscellaneous medical devices and products
33100000Medical equipmentsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33000000Medical equipments, pharmaceuticals and personal care productsMaterials and Products
33692000Medical solutionsVarious medicinal products
85140000Miscellaneous health servicesHealth services
33190000Miscellaneous medical devices and productsMedical equipments
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
45317000Other electrical installation workElectrical installation work
32553000Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatusTelephone equipment
33195000Patient-monitoring systemMiscellaneous medical devices and products
50421000Repair and maintenance services of medical equipmentRepair and maintenance services of medical and surgical equipment
35125100SensorsSurveillance system
42992000Special-purpose electrical goodsMiscellaneous special-purpose machinery
35120000Surveillance and security systems and devicesEmergency and security equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru