Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS)
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 16/07/21
Dyddiad Cau: 16/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales (TfW) requires the provision of a Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS) for use predominantly on TfW trains (mobile) with the option to extend to static properties on the Wales and Borders Rail Network, if required.
CPV: 72000000, 48110000, 72222300.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://trc.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS)

Cyfeirnod: TfWC000511.00

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Transport for Wales (TfW) requires the provision of a Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS) for use predominantly on TfW trains (mobile) with the option to extend to static properties on the Wales and Borders Rail Network, if required.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 600 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48110000

72222300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

TfW requires a cost-effective efficient Electronic Point of Sale (EPOS) system and devices that can undertake back office functionality which includes the ability to analyse stock levels and place orders.

TfW are looking for suitable suppliers who can provide an EPOS and CEWS proposal including both hardware and software to support retail and complimentary sales, in multiple sales locations primarily onboard trains (mobile service required) and at stations on the Wales and Borders Rail Network.

The device will need to handle the mobile point of sale functionality for operation onboard and on-the ground at fixed locations, as required. The system must be able to provide and manage all end/start of the day process as well as linking to TfW’s back-office function with an automated and manual data transfer for ordering and cash management.

A dedicated account manager and a helpdesk service is required for the duration of the contract.

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference/name:

itt_88504 - C000511.00 Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS)

All communication relating to this procurement event will be through the eTenderWales portal

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Renewal after 36 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference/name:

itt_88504 - C000511.00 Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS)

All communication relating to this procurement event will be through the eTenderWales portal

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As detailed in the procurement documents.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 16/08/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 36  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 16/08/2021

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

In 24 to 30 months

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference/name:

itt_88504 - C000511.00 Catering EPOS (Electronic Point of Sale) and Warehousing System (CEWS)

All communication relating to this procurement event will be through the eTenderWales portal

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=111817

(WA Ref:111817)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72222300Information technology servicesInformation systems or technology strategic review and planning services
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48110000Point of sale (POS) software packageIndustry specific software package

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru