Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Special Partnership Trust - Catering
Cyhoeddwyd gan: Special Partnership Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Catering service at an SEN Multi Academy Trust

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Special Partnership Trust

Pencalenick School, St Clement

Truro

TR1 1TE

UK

Person cyswllt: Kate Turner

Ffôn: +44 1173445261

E-bost: kate.turner@schoolsbuyingclub.com

NUTS: UKK30

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.specialpartnership.org/web

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Special Partnership Trust - Catering

Cyfeirnod: CE-01381

II.1.2) Prif god CPV

55524000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Catering service for an SEN multi academy trust.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 545 226.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55524000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK30

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Catering service at an SEN Multi Academy Trust

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality & Technical Ability / Pwysoliad: 60%

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

A three year contract with the option of 2 x 1 year extensions.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The Multi Academy Trust published a Further Competition via the YPO DPS 879 Framework. No bids were received. In this instance the Trust made a Direct Award to the supplier that was assessed as being suitable for the schools environment and to mobilise the contract in a timely manner.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim tendrau neu ddim tendrau/ceisiadau i gymryd rhan addas mewn ymateb i weithdrefn gyfyngedig

Esboniad

The Multi Academy Trust published a Further Competition via the YPO DPS 879 Framework. No bids were received. In this instance the Trust made a Direct Award to the supplier that was assessed as being suitable for the schools environment and to mobilise the contract in a timely manner.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2018/S 103-235629

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: CE-01381

Teitl: Special Partnership Trust - Catering

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

04/05/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 0

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cleverchefs Ltd

Unit 13 Pacific Business Park Pacific Road

Cardiff

CF24 5HJ

UK

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 545 226.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 545 226.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Multi Academy Trust published a Further Competition via the YPO DPS 879 Framework. No bids were received. In this instance the Trust made a Direct Award to the supplier that was assessed as being suitable for the schools environment and to mobilise the contract in a timely manner.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Court of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Court of Justice

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Information on deadlines(s) for review procedures can be found in Part 3, Chapter 6 of the Public Contracts Regulations 2015.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kate.turner@schoolsbuyingclub.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55524000School catering servicesCatering services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru