Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DWP Project Strata PMO Phase 2
Cyhoeddwyd gan: Department for Work and Pensions
Dyddiad Cyhoeddi: 20/07/21
Dyddiad Cau: 19/08/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Supplier is required to support DWP in its delivery of Project Strata Phase 2, which will move to the next iteration of the Estates Operating Model. This will include the provision of a range of expertise to support DWP with programme management, model design, commercial and procurement support and change management.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Department for Work and Pensions

Caxton House, 6-12 Tothill Street

London

SW1H 9NA

UK

Person cyswllt: The team will manage the procurement through our eProcurement System.

E-bost: cdestates.fm@dwp.gov.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://dwp.bravosolution.co.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://dwp.bravosolution.co.uk/


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

DWP Project Strata PMO Phase 2

Cyfeirnod: 24229

II.1.2) Prif god CPV

79400000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Department for Work and Pensions (DWP) is seeking a Project Management Office (PMO) to provide programme management services and procurement advice in support of strategic Estates operating model development.

Estates services are currently delivered through an Integrator model which runs to Spring 2022, DWP is exploring options for future Estates service delivery which the PMO is expected to support.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79421000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Supplier is required to support DWP in its delivery of Project Strata Phase 2, which will move to the next iteration of the Estates Operating Model. This will include the provision of a range of expertise to support DWP with programme management, model design, commercial and procurement support and change management.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

Following the Selection Questionnaire (SQ), the top 5 scoring suppliers will be invited to tender. The full evaluation methodology for the SQ stage can be found in the procurement documents.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The initial contract length will be 1 year. There will be the option to extend the contract twice, with both of these options lasting for 6 months. The maximum length of the contract following use of the extension options would be 2 years. Further information can be found in the procurement documents.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.6) Gwybodaeth am arwerthiant electronig

Defnyddir arwerthiant electronig

Gwybodaeth ychwanegol am arwerthiant electronig:

Instructions regarding electronic auction can be found in the procurement documents.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/08/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 01/09/2021

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 31/03/2022

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers Instructions:

How to Express Interest in this Tender:

1. Register on the eSourcing portal (this is only required once):

https://dwp.bravosolution.co.uk & click the link to register - Accept the terms & conditions & click 'continue' - Enter your correct business & user details - Note your chosen username & click 'Save'. You will receive an email with your password (keep this secure)

2. Express an Interest in the tender - Login to the portal with the username/password - Click the 'PQQs / ITTs Open To All Suppliers' link. (These are Pre-Qualification Questionnaires or Invitations to Tender open to any registered supplier) - Click on the relevant exercise to access the content. - Click the 'Express Interest' button at the top of the page. - This will move the PQQ /ITT into your 'My PQQs/ My ITTs' page. (A secure area reserved for your projects only) -You can now access any attachments by clicking 'Buyer Attachments' in the 'PQQ/ ITT Details' box

3. Responding to the tender - Click 'My Response' under 'PQQ/ ITT Details', you can choose to 'Create Response' or to 'Decline to Respond' (please give a reason if declining) - You can now use the 'Messages' function to communicate with the buyer and seek any clarification - Note the deadline for completion. Follow the onscreen instructions to complete the PQQ/ ITT - There may be a mixture of online & offline actions to complete (detailed online help available). To submit your reply use the 'Submit Response' button (top of the page).

For further assistance please consult the online help, or the eTendering help desk.

DWP expressly reserves the rights(i)to use a reverse auction; (ii)to cancel this procurement at any stage; (iii)to not award any contract as a result of the procurement process commenced by publication of this notice; (iv)and in no circumstances will DWP be liable for any costs incurred by potential suppliers.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/about/procurement#commercial-complaints-process

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Department for Work and Pensions

Caxton House, 6-12 Tothill Street

London

SW1H 9NA

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

19/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: cdestates.fm@dwp.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79421000Project-management services other than for construction workManagement-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru