Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Fflatiau yn Llys Anwyl, Churton Road, Y Rhyl
Cyhoeddwyd gan: Denbighshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau: 01/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae'r prosiect yn cynnwys prynu'r hen swyddfa dreth yn Llys Anwyl yn Churton Road yn y Rhyl a'i haddasu i ddarparu 12 o fflatiau hunangynhwysol

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ddinbych

Caledfryn, , Ffordd y Ffair,

Dinbych

LL16 3RJ

UK

Maurice Palfryman

+44 1824706714


www.denbighshire.gov.uk
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Fflatiau yn Llys Anwyl, Churton Road, Y Rhyl

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae'r prosiect yn cynnwys prynu'r hen swyddfa dreth yn Llys Anwyl yn Churton Road yn y Rhyl a'i haddasu i ddarparu 12 o fflatiau hunangynhwysol

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112531 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45210000 Building construction work
45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45211340 Multi-dwelling buildings construction work
45211341 Flats construction work
1013 Conwy a Sir Ddinbych

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

WKS1000476REQ

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     01 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Cyfarwyddiadau

1. Mewngofnodwch i Proactis at https://supplierlive.proactisp2p.com

2. Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar y porth Proactis, mewngofnodwch a dechreuwch Gam 14 y cyfarwyddiadau hyn, fel arall ewch i GAM 3.

3. Cliciwch ar y botwm “Sign Up” ar waelod y ffenestr.

4. Nodwch Enw, Cyfeiriad a Phrif Fanylion Cyswllt eich Sefydliad Bydd arnoch chi angen creu ID sefydliad ac enw defnyddiwr. Os oes gennych gyfeiriad e-bost generig ar gyfer eich sefydliad e.e. tendrau@xxx.co.uk yna defnyddiwch hwn fel y prif gyfeiriad cyswllt e-bost.

5. Cofiwch gofnodi ID ac Enw Defnyddiwr eich Sefydliad, yna cliciwch ar “Register”.

6. Byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi "Click here to activate your account". Mae hyn yn mynd â chi at sgrin i gyflwyno Manylion eich Sefydliad.

7. Rhowch yr wybodaeth y gofynnir amdani, cliciwch ar y ">" ar y sgrin a dilyn y cyfarwyddiadau gan sicrhau eich bod yn nodi'r holl fanylion perthnasol.

8. Yn y sgrin Dosbarthiad, sicrhewch eich bod yn dewis y Codau Dosbarthu Cynnyrch (Codau CPV) sy'n ymddangos yn yr hysbysiad tendr. Sicrhewch bod y codau a ddewiswyd yn berthnasol i'ch busnes i sicrhau eich bod yn cael gwybod am gyfleoedd sydd o ddiddordeb.

9. Yn y sgrin Prynwyr dewiswch Cyngor Sir Ddinbych (gallwch gofrestru gyda sefydliadau prynu eraill os dymunwch).

10. Yn y sgrin Prif Fanylion Cyswllt, sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gyflawn. (Gweler nodyn 4 uchod)

11. Derbyniwch y Telerau a'r Amodau ac yna cliciwch ar ">". Mae hyn yn mynd â chi i'r ffenestr Groeso.

12. Yn y sgrin Gorffen, rhowch gyfrinair newydd a gwnewch nodyn o’ch holl fanylion Mewngofnodi ar gyfer y dyfodol.

13. Cliciwch ar "Complete Registration", a fydd yn mynd â chi i’r dudalen Rhwydwaith Cyflenwyr.

14. Ar ganol y sgrin, cliciwch ar "Opportunities". Bydd hyn yn mynd â chi at y rhestr o gyfleoedd sydd ar gael i chi ar hyn o bryd.

15. Cliciwch ar yr ">" sy'n ymwneud â'r hysbysiad hwn; bydd hyn yn mynd â chi i'r PQQ neu'r Cais Tendr, a chliciwch "Register Interest". Mae’n bosibl y bydd nifer o gyfleoedd yn ymddangos ar y sgrin hon, sicrhewch eich bod yn dewis yr un cywir.

16. Yn y sgrin "Your Opportunities" nodwch y dyddiad a'r amser cau ar gyfer cwblhau'r prosiect perthnasol. Adolygwch y tab "Items" (cam Tendr yn unig) a'r tab Dogfennau (PQQ a chamau Tendr) gan y bydd yna wybodaeth yn ymwneud â'r prosiect yma. Mae’r Dogfennau i'w gweld drwy glicio ar y saeth i lawr o dan y tab Cyffredinol. Sicrhewch eich bod yn lawrlwytho'r holl ddogfennau ar eich cyfrifiadur oherwydd y bydd arnoch chi angen llenwi a llwytho rhai ohonynt fel rhan o'ch cyflwyniad. Mae yna hefyd gyfarwyddiadau ar sut i gwblhau eich cais yn y ddogfen Canllawiau i Gynigwyr.

17. Yn awr, gallwch greu eich ymateb neu ddewis "Decline" ar gyfer y cyfle hwn.

(WA Ref:112531)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Ddarperir y gwybodaeth yn y Tendr ar borth Proactis

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  21 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45211000Construction work for multi-dwelling buildings and individual housesBuilding construction work
45211341Flats construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45211340Multi-dwelling buildings construction workConstruction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru