Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Clinical Waste Collection Transportation & Disposal for IP5 Path Lab #1 & Lab #2
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 21/07/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This contract is for Clinical Waste Collection, Transportation and Disposal for IP5 Path Lab #1 & Lab #2.
CPV: 90500000, 90500000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Service Partnership - Procurement Services

4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Person cyswllt: Julie Davies

Ffôn: +44 1443848585

E-bost: julie.davies26@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Clinical Waste Collection Transportation & Disposal for IP5 Path Lab #1 & Lab #2

Cyfeirnod: NMD-QUO-45524

II.1.2) Prif god CPV

90500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This contract is for Clinical Waste Collection, Transportation and Disposal for IP5 Path Lab #1 & Lab #2.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 211 800.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

IP5 Store Lab #1 and Lab #2, Newport, NP10 8BE

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The service provision is for the collection, transportation and disposal of clinical waste from IP5 Lab #1 and Lab #2 based in Newport. The duration of this contract is from 08/10/2020 to 31/03/2022.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Capacity to Provide Service / Pwysoliad: Pass/Fail

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Further requirements may be added to this agreement as required.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

The Covid19 pandemic is a serious illness and its consequences are life-threatening. From the outset of the pandemic, the clinical waste disposal industry, as a whole, and NHS Wales has experienced substantial increases in clinical waste. The virus also resulted in the requirement of emergency field hospitals and vaccination sites to be set up around the country within very short timescales. The additional sites and increased volumes of waste for alternative treatment, as generated by this virus, resulted in the lack of capacity of the current All Wales clinical waste collection and disposal contractor to take on the service of additional sites. Due to the extreme urgency of the situation, and the pace at which Coronavirus spread within Wales, it was necessary for NHS Wales Shared Services Partnership to make a Direct Award for the service covered by this Contract Award notice. This situation is provided for under Regulation 32(2)(c) of the Public Contract Regulations 2015 (‘Direct Award due to reasons of extreme urgency’).

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: NMD-QUO-45524

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/10/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tradebe Healthcare Holdings Ltd

Globe Park Business Park, Atlas House, Third Avenue, Marlow

Buckinghamshire

SL71YL

UK

Ffôn: +44 1179802990

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 211 800.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 211 800.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:112444)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/07/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: julie.davies26@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru