Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GOSOD GWAELODLIN A GWERTHUSO’R GRONFA DDATGARBONEIDDIO AC ADFER COVID
Cyhoeddwyd gan: Menter a Busnes
Dyddiad Cyhoeddi: 22/07/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Rydym eisiau penodi contractwr i ddarparu gwasanaethau monitro a gwerthuso parhaus mewn perthynas â'r Gronfa Ddatgarboneiddio ac Adfer Covid. Mae hwn yn gynllun arloesol a ariennir gan Is-adran Bwyd Llywodraeth Cymru ac a ddarperir gan Menter a Busnes.
Nod y gronfa yw ariannu prosiectau cydweithredol a all ddarparu atebion arloesol mewn perthynas â'r agenda datgarboneiddio, gan helpu i adfer sector bwyd a diod Cymru sydd wedi cael ei effeithio’n andwyol gan y pandemig.
Bydd y prosiect hwn yn cael ei arwain gan yr amcanion strategol a thematig canlynol a bydd angen iddo gyfrannu at y rhain:
● Helpu i wireddu gweledigaeth Bwyd a Diod Cymru, sef - ‘Creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru gydag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth, gydag un o’r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd’.
● Mae bwyd a diod o Gymru yn sector â blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Llwyddodd ein cynllun gweithredu blaenorol 'Tuag at Dwf Cynaliadwy' i gyflawni ei brif amcan allweddol, sef cynyddu gwerth y diwydiant bwyd i dros £7bn erbyn y flwyddyn 2020.
● Mae'r pandemig presennol wedi effeithio ar fywydau llawer o'n pobl ac mae'n bygwth dyfodol llawer o'n busnesau sy'n brwydro i oroesi. Mae Llywodraeth Cymru, dan arweiniad Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a rhanddeiliaid allweddol, wedi cymryd camau i gefnogi pob busnes y mae'r pandemig wedi effeithio arno’n uniongyrchol. Rydym wedi cyhoeddi amcanion clir o ran sut rydym yn anelu at gymryd y camau cyntaf tuag at adferiad o fewn Cynllun Adfer Covid-19: https://bit.ly/3htznTk
Sefydlwyd y gronfa her fel ymateb uniongyrchol i fapiau llwybrau strategol ar gyfer pontio’r UE ac adfer wedi Covid, i arwain twf pellach yn y DU a marchnadoedd allforio allweddol.
Mae’n rhaid i bob cynnig prosiect ar gyfer y Gronfa Ddatgarboneiddio a Her Covid ddangos arloesedd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:
● Atebion Ynni
● Dal a Storio Carbon
● Carbon Net
● Datgarboneiddio Logisteg
● Twf Gwyrdd drwy egwyddorion BCORP
● Datblygu Brand Masnach y DU ac Allforio
● Deallusrwydd Artiffisial (neu AI) mewn cynaliadwyedd i'r gadwyn Cyflenwi Bwyd.
Yn ogystal, mae’n rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos sut y bydd eu prosiect yn:
● Hyrwyddo a datblygu sector bwyd a diod bywiog yng Nghymru;
● Datblygu arloesedd mewn rhwydwaith cydweithredol;
● Ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Bydd yn ofynnol i'r contractwr ddarparu tri phecyn gwaith penodol fel yr amlinellir isod. Rhagwelir y bydd angen lefelau uchel o fewnbwn rhwng Medi - Rhagfyr 2021 wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen ac wrth i systemau gael eu datblygu:
Sefydlu Gwaelodlin a Gweithgareddau Monitro: Datblygu ein systemau monitro ac adrodd
Gwerthusiad Canol Tymor: cyflawniadau yn erbyn amcanion ac allbynnau
Gwerthusiad Terfynol: Os oes tystiolaeth o angen sut y dylid datblygu a chynnal Cronfeydd Her y dyfodol

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Menter a Busnes

Y Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3AH

UK

A Jones

+44 1970636565www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Menter a Busnes

Y Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3AH

UK


+44 1970636565


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Menter a Busnes

Y Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3AH

UK


+44 1970636565


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GOSOD GWAELODLIN A GWERTHUSO’R GRONFA DDATGARBONEIDDIO AC ADFER COVID

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Rydym eisiau penodi contractwr i ddarparu gwasanaethau monitro a gwerthuso parhaus mewn perthynas â'r Gronfa Ddatgarboneiddio ac Adfer Covid. Mae hwn yn gynllun arloesol a ariennir gan Is-adran Bwyd Llywodraeth Cymru ac a ddarperir gan Menter a Busnes.

Nod y gronfa yw ariannu prosiectau cydweithredol a all ddarparu atebion arloesol mewn perthynas â'r agenda datgarboneiddio, gan helpu i adfer sector bwyd a diod Cymru sydd wedi cael ei effeithio’n andwyol gan y pandemig.

Bydd y prosiect hwn yn cael ei arwain gan yr amcanion strategol a thematig canlynol a bydd angen iddo gyfrannu at y rhain:

● Helpu i wireddu gweledigaeth Bwyd a Diod Cymru, sef - ‘Creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru gydag enw da yn fyd-eang am ragoriaeth, gydag un o’r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd’.

● Mae bwyd a diod o Gymru yn sector â blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Llwyddodd ein cynllun gweithredu blaenorol 'Tuag at Dwf Cynaliadwy' i gyflawni ei brif amcan allweddol, sef cynyddu gwerth y diwydiant bwyd i dros £7bn erbyn y flwyddyn 2020.

● Mae'r pandemig presennol wedi effeithio ar fywydau llawer o'n pobl ac mae'n bygwth dyfodol llawer o'n busnesau sy'n brwydro i oroesi. Mae Llywodraeth Cymru, dan arweiniad Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a rhanddeiliaid allweddol, wedi cymryd camau i gefnogi pob busnes y mae'r pandemig wedi effeithio arno’n uniongyrchol. Rydym wedi cyhoeddi amcanion clir o ran sut rydym yn anelu at gymryd y camau cyntaf tuag at adferiad o fewn Cynllun Adfer Covid-19: https://bit.ly/3htznTk

Sefydlwyd y gronfa her fel ymateb uniongyrchol i fapiau llwybrau strategol ar gyfer pontio’r UE ac adfer wedi Covid, i arwain twf pellach yn y DU a marchnadoedd allforio allweddol.

Mae’n rhaid i bob cynnig prosiect ar gyfer y Gronfa Ddatgarboneiddio a Her Covid ddangos arloesedd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

● Atebion Ynni

● Dal a Storio Carbon

● Carbon Net

● Datgarboneiddio Logisteg

● Twf Gwyrdd drwy egwyddorion BCORP

● Datblygu Brand Masnach y DU ac Allforio

● Deallusrwydd Artiffisial (neu AI) mewn cynaliadwyedd i'r gadwyn Cyflenwi Bwyd.

Yn ogystal, mae’n rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos sut y bydd eu prosiect yn:

● Hyrwyddo a datblygu sector bwyd a diod bywiog yng Nghymru;

● Datblygu arloesedd mewn rhwydwaith cydweithredol;

● Ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd yn ofynnol i'r contractwr ddarparu tri phecyn gwaith penodol fel yr amlinellir isod. Rhagwelir y bydd angen lefelau uchel o fewnbwn rhwng Medi - Rhagfyr 2021 wrth i'r prosiect fynd yn ei flaen ac wrth i systemau gael eu datblygu:

Sefydlu Gwaelodlin a Gweithgareddau Monitro: Datblygu ein systemau monitro ac adrodd

Gwerthusiad Canol Tymor: cyflawniadau yn erbyn amcanion ac allbynnau

Gwerthusiad Terfynol: Os oes tystiolaeth o angen sut y dylid datblygu a chynnal Cronfeydd Her y dyfodol

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112594 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
73200000 Research and development consultancy services
73210000 Research consultancy services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£30,000 heb gynnwys TAW.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 08 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   20 - 08 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112594)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 07 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
22/07/21 11:35ADDED FILE: Specification

Evaluation Specification Welsh
22/07/21 11:36REPLACED FILE: Evaluation - Specification Decarbonisation and Covid Fund July 2021

Specification
22/07/21 11:40Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 13/08/2021 is no longer applicable.

Replacement notice to be issued
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/07/21 Evaluation - Specification Decarbonisation and Covid Fund July 2021_Cy Specification - Welsh155.17 KB4
22/07/21 Evaluation - Specification Decarbonisation and Covid Fund July 2021_Cy Evaluation Specification Welsh 155.19 KB0
22/07/21 Evaluation - Specification Decarbonisation and Covid Fund July 2021 Specification154.13 KB0

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
22/07/21Evaluation - Specification Decarbonisation and Covid Fund July 2021Specification154.08 KB

Copyright © GwerthwchiGymru