Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Human Resources and Corporate Organisation Consultancy Service
Cyhoeddwyd gan: The National Library of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol a Chyfundrefn Gorfforaethol / Human Resources and Corporate Organisation Consultancy Service
The National Library of Wales ('the Library') is inviting tenders from qualified and experienced providers to provide the organisation with a first class Human Resources and Corporate Consultancy Service. The Library has an effective and efficient human resources unit but occasionally needs additional support in addressing specific projects and other day-to-day issues where the more objective views and advice of an experienced consultant would be useful. The support will therefore be provided to the in-house Management Team and Human Resources Manager as required. The Library has 213 staff (204 full time equivalents) including permanent, part time and casual staff. The Library also identifies three Trade Unions, FDA, Prospect and PCS.
The Library's objectives for this tender process are:
 To appoint a supplier capable of delivering a high quality professional service, with wide experience of delivering a similar service within the public and third sectors
 Appoint a supplier that will provide excellent value for money
 To appoint a supplier who will be able to provide all services in Welsh and English
For further information on the service requirements required please email Annwen Isaac, cai@llyfrgell.cymru
We are happy to receive inquiries in Welsh or English.
Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (‘y Llyfrgell’) yn gwahodd tendrau gan ddarparwyr cymwys a phrofiadol ar gyfer darparu Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol a Chyfundrefn Gorfforaethol o’r radd flaenaf i’r sefydliad. Mae gan y Llyfrgell uned adnoddau dynol effeithiol ac effeithlon ond o bryd i’w gilydd y mae angen cefnogaeth ychwanegol wrth fynd i’r afael â phrosiectau penodol a materion eraill a gyfyd o ddydd i ddydd ble fyddai barn a chyngor mwy gwrthrychol ymgynghorydd profiadol yn ddefnyddiol. Felly, bydd y gefnogaeth yn cael ei darparu i’r Tîm Rheoli a’r Rheolwr Adnoddau mewnol yn ôl yr angen. Mae gan y Llyfrgell 213 o staff (204 cyfwerth ag amser llawn) gan gynnwys staff parhaol, rhan amser ac achlysurol. Mae’r Llyfrgell hefyd yn cyndabod tri Undeb Llafur, FDA, Prospect a PCS.
Amcanion y Llyfrgell ar gyfer y broses dendro hon yw:
 Penodi cyflenwr sy’n gallu darparu gwasanaeth proffesiynol o safon uchel, gyda phrofiad eang o ddarparu gwasanaeth tebyg o fewn y sector gyhoeddus a’r trydydd sector
 Penodi cyflenwr a fydd yn rhoi gwerth rhagorol am arian
 Penodi cyflenwr a fydd yn gallu darparu’r holl wassanaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg
I gael mwy o wybodaeth am anghenion y gwasanaeth sydd eu hangen cysylltwch trwy ebost efo Annwen Isaac, cai@llyfrgell.cymru
Rydym yn hapus i dderbyn ymholiadau yn Gymraeg neu’n Saesneg.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


The National Library of Wales

Human Resources Unit, Penglais, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3BU

UK

Annwen Isaac

+44 1970632577

cai@llyfrgell.cymru

+44 1970615709
www.llgc.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Human Resources and Corporate Organisation Consultancy Service

2.2

Disgrifiad o'r contract

Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol a Chyfundrefn Gorfforaethol / Human Resources and Corporate Organisation Consultancy Service

The National Library of Wales ('the Library') is inviting tenders from qualified and experienced providers to provide the organisation with a first class Human Resources and Corporate Consultancy Service. The Library has an effective and efficient human resources unit but occasionally needs additional support in addressing specific projects and other day-to-day issues where the more objective views and advice of an experienced consultant would be useful. The support will therefore be provided to the in-house Management Team and Human Resources Manager as required. The Library has 213 staff (204 full time equivalents) including permanent, part time and casual staff. The Library also identifies three Trade Unions, FDA, Prospect and PCS.

The Library's objectives for this tender process are:

 To appoint a supplier capable of delivering a high quality professional service, with wide experience of delivering a similar service within the public and third sectors

 Appoint a supplier that will provide excellent value for money

 To appoint a supplier who will be able to provide all services in Welsh and English

For further information on the service requirements required please email Annwen Isaac, cai@llyfrgell.cymru

We are happy to receive inquiries in Welsh or English.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (‘y Llyfrgell’) yn gwahodd tendrau gan ddarparwyr cymwys a phrofiadol ar gyfer darparu Gwasanaeth Ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol a Chyfundrefn Gorfforaethol o’r radd flaenaf i’r sefydliad. Mae gan y Llyfrgell uned adnoddau dynol effeithiol ac effeithlon ond o bryd i’w gilydd y mae angen cefnogaeth ychwanegol wrth fynd i’r afael â phrosiectau penodol a materion eraill a gyfyd o ddydd i ddydd ble fyddai barn a chyngor mwy gwrthrychol ymgynghorydd profiadol yn ddefnyddiol. Felly, bydd y gefnogaeth yn cael ei darparu i’r Tîm Rheoli a’r Rheolwr Adnoddau mewnol yn ôl yr angen. Mae gan y Llyfrgell 213 o staff (204 cyfwerth ag amser llawn) gan gynnwys staff parhaol, rhan amser ac achlysurol. Mae’r Llyfrgell hefyd yn cyndabod tri Undeb Llafur, FDA, Prospect a PCS.

Amcanion y Llyfrgell ar gyfer y broses dendro hon yw:

 Penodi cyflenwr sy’n gallu darparu gwasanaeth proffesiynol o safon uchel, gyda phrofiad eang o ddarparu gwasanaeth tebyg o fewn y sector gyhoeddus a’r trydydd sector

 Penodi cyflenwr a fydd yn rhoi gwerth rhagorol am arian

 Penodi cyflenwr a fydd yn gallu darparu’r holl wassanaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg

I gael mwy o wybodaeth am anghenion y gwasanaeth sydd eu hangen cysylltwch trwy ebost efo Annwen Isaac, cai@llyfrgell.cymru

Rydym yn hapus i dderbyn ymholiadau yn Gymraeg neu’n Saesneg.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79414000 Human resources management consultancy services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

Cynnig isaf: 360 Cynnig uchaf: 1050GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Effectushr

55 Llandennis Road,

Cardiff

CF236EE

UK
www.effectusHR.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  09 - 06 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:111297)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  09 - 06 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: cai@llyfrgell.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79414000Human resources management consultancy servicesBusiness and management consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY363653: Human Resources and Corporate Organisation Consultancy Service
Dyddiad Cyhoeddi: 12/05/21
Dyddiad Cau: 26/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: The National Library of Wales
JUN364557: Human Resources and Corporate Organisation Consultancy Service
Dyddiad Cyhoeddi: 09/06/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: The National Library of Wales

Copyright © GwerthwchiGymru