Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Apex Housing Group Ltd, Mar23, Cats 1&2
OCID: ocds-h6vhtk-02c9c2
ID yr Awdurdod: AA83868
Cyhoeddwyd gan: Apex Housing Association Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Dynamic Purchasing System (DPS) for grounds maintenance services: GROUNDS MAINTENANCE and ARBORICULTURE WORKS

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Apex Housing Association Limited

10 Butcher Street

Derry

BT48 6HL

UK

Person cyswllt: Paula Laverty

Ffôn: +44 2871304800

E-bost: procurement@apex.org.uk

NUTS: UKN0

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.apex.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.apex.org.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Apex Housing Group Ltd, Mar23, Cats 1&2

II.1.2) Prif god CPV

77314000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Dynamic Purchasing System (DPS) for grounds maintenance services: GROUNDS MAINTENANCE and ARBORICULTURE WORKS

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 349 853.72 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77314000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0


Prif safle neu fan cyflawni:

Northern Ireland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Dynamic Purchasing System (DPS) for grounds maintenance services: GROUNDS MAINTENANCE and ARBORICULTURE WORKS

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Criterion 1 - Proposed Team Experience / Pwysoliad: 50

Maen prawf cost: Criterion 1 - Price / Pwysoliad: 50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-016981

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

07/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Idverde Limited

3542918

Octavia House, Westwood Business Park, Westwood Way

Coventry

CV4 8JP

UK

NUTS: UKN0

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 349 853.72 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 349 853.72 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=768197153" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=768197153</a>

GO Reference: GO-2023315-PRO-22325867

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Northern Housing Consortium

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1915661000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Northern Housing Consortium

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Public Contracts Regulations 2015 (the Regulations) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). As stated within the regulations, any such action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen. The Court may extend the time limit for starting proceedings where the Court considers that there is a good reason for doing so but not so as to permit proceedings to be started more than 3 months after that date.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@apex.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77314000Grounds maintenance servicesPlanting and maintenance services of green areas

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru