Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CONSTRUCTION FRAMEWORK FOR PROJECTS FROM £50,000 TO £300,000 IN VALUE
OCID: ocds-kuma6s-130047
ID yr Awdurdod: AA0472
Cyhoeddwyd gan: North Wales Police
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/23
Dyddiad Cau: 14/04/23
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Cytundeb ar gyfer darparu fframwaith gwaith adeiladu ar gyfer prosiectau sydd werth rhwng £50,000 a £300,000.
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ceisio gofyn am wasanaethau contractwyr adeiladu er mwyn cynnal gwaith adeiladu gwerth rhwng £50,000 a £300,000 ar Stad Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a bydd yn cael ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr. Yn ei dro, byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu wobrau uniongyrchol am brosiectau penodol sy'n codi drwy hyd y cytundeb. Y gwariant arfaethedig blynyddol wedi ei rannu dros swydd benodol ydy £750,000.
Mae'r cytundeb yn debygol o ddechrau oddeutu 11 Mai 2023 a bydd yn parhau am gyfnod o 2 flynedd gyda'r dewis i'w ymestyn am 3 blynedd ychwanegol bob 12 mis.
Mae gwybodaeth bellach a dogfennaeth ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas ar https://Bluelight.eu-supply.com/
Dylai unrhyw gwestiynau gael eu codi drwy adran Negeseuon y Tendr. Noder na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei roi tu allan i'r system.
Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion ydy dydd Gwener 14 Ebrill am 2pm.
Contract for the provision of Constructions Works Framework for Projects between £50,000 and £300,000 Value.
North Wales Police seek to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police & North Wales Fire & Rescue Services Estate. This will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.
The contract is likely to commence around the 11th of May 2023 and will run for a period of 2 year with the option to extend by a further 3 years in 12 monthly periods.
Further information and documentation are available on the EU Supply / Bluelight E-tendering System at https://Bluelight.eu-supply.com/
Any questions should be raised via the Messaging section of the Tender, please note that no correspondence will be entered into outside of the system.
The closing date for responses is Friday 14th April at 2pm.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK

Legal Department

+44 1492804248https://Bluelight.eu-supply.com/
https://Bluelight.eu-supply.com/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK


+44 1492804248


1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK


+44 1492804248


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

CONSTRUCTION FRAMEWORK FOR PROJECTS FROM £50,000 TO £300,000 IN VALUE

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Cytundeb ar gyfer darparu fframwaith gwaith adeiladu ar gyfer prosiectau sydd werth rhwng £50,000 a £300,000.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ceisio gofyn am wasanaethau contractwyr adeiladu er mwyn cynnal gwaith adeiladu gwerth rhwng £50,000 a £300,000 ar Stad Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a bydd yn cael ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr. Yn ei dro, byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu wobrau uniongyrchol am brosiectau penodol sy'n codi drwy hyd y cytundeb. Y gwariant arfaethedig blynyddol wedi ei rannu dros swydd benodol ydy £750,000.

Mae'r cytundeb yn debygol o ddechrau oddeutu 11 Mai 2023 a bydd yn parhau am gyfnod o 2 flynedd gyda'r dewis i'w ymestyn am 3 blynedd ychwanegol bob 12 mis.

Mae gwybodaeth bellach a dogfennaeth ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas ar https://Bluelight.eu-supply.com/

Dylai unrhyw gwestiynau gael eu codi drwy adran Negeseuon y Tendr. Noder na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei roi tu allan i'r system.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion ydy dydd Gwener 14 Ebrill am 2pm.

Contract for the provision of Constructions Works Framework for Projects between £50,000 and £300,000 Value.

North Wales Police seek to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police & North Wales Fire & Rescue Services Estate. This will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.

The contract is likely to commence around the 11th of May 2023 and will run for a period of 2 year with the option to extend by a further 3 years in 12 monthly periods.

Further information and documentation are available on the EU Supply / Bluelight E-tendering System at https://Bluelight.eu-supply.com/

Any questions should be raised via the Messaging section of the Tender, please note that no correspondence will be entered into outside of the system.

The closing date for responses is Friday 14th April at 2pm.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130047.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45216000 Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NWP.69341

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 04 - 2023  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:130047)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  16 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45216000Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildingsDefence and security

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Rhanbarth
Gwynedd
Wrecsam
Sir y Fflint
Sir Ddinbych
Conwy
Ynys Môn

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru