Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Strength and Conditioning Gym Equipment
OCID: ocds-kuma6s-130051
ID yr Awdurdod: AA0259
Cyhoeddwyd gan: Cardiff Metropolitan University
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau: 02/05/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: A range of high specification gym equipment is required for a new strength and conditioning gym for our elite performance athletes.
CPV: 37400000, 37480000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff Metropolitan University

Llandaff campus, Western Avenue, Llandaff

Cardiff

CF5 2YB

UK

Ffôn: +44 2920417310

E-bost: purchasing@cardiffmet.ac.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cardiffmet.ac.uk/procurement/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0259

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffmet/aspx/Home


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffmet/aspx/Home


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Strength and Conditioning Gym Equipment

Cyfeirnod: ITT/23/08

II.1.2) Prif god CPV

37400000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

A range of high specification gym equipment is required for a new strength and conditioning gym for our elite performance athletes.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

37480000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University is looking to install a new high-performance Strength & Conditioning (S&C) gym at our Cyncoed Campus. We currently have circa 250 student-athletes in our performance programmes across a range of sports including rugby, football, basketball, hockey, netball and triathlon. Access to S&C training forms a key part of our overall performance support package and is crucial in driving our on-field performances.

In addition to our student programmes we also partner with national governing bodies of sport to deliver a number of national performance training centres/programmes from our facilities and deliver S&C as part of these partnerships.

We are therefore seeking to purchase a range of high specification training equipment to support our athletes as they prepare for national and international competitions.

The equipment will be required for a new strength and conditioning gym that will be housed within a new semi-permanent structure that is yet to be built. The construction of that structure and associated groundworks is the subject of a separate procurement and obtaining the required planning permission. Bidders should therefore note that if planning is refused, that the construction of the new gym will not proceed and we will not purchase the gym equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 40

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2023

Diwedd: 29/12/2023

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 02/05/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 03/05/2023

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130051.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

if successful, your equipment will feature in a national high-performance centre and will receive regular promotion in supporting elite athletes, please detail what community benefits you can provide to the University, staff, students and our athletes?

(WA Ref:130051)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: purchasing@cardiffmet.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
37480000Machinery or apparatus for leisure equipmentSports goods and equipment
37400000Sports goods and equipmentMusical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru