Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus

Award NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-124115
Cyhoeddwyd gan:
Natural Resources Wales
ID Awudurdod:
AA0110
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Award notice - NRW is looking to procure a framework agreement for the provision of Ground Investigation Services and Associated Works. The work content will relate to Ground Investigation (i.e. boreholes/soil sampling and testing/ factual and interpretative reporting). CPV: 71351500, 45111250, 71351500, 71510000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Award NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022

Cyfeirnod: 91273

II.1.2) Prif god CPV

71351500

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Award notice -

NRW is looking to procure a framework agreement for the provision of Ground Investigation Services and Associated Works. The work content will relate to Ground Investigation (i.e. boreholes/soil sampling and

testing/ factual and interpretative reporting).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111250

71351500

71510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Award notice of a framework for the supply of Site Investigation and Ground Engineering as detailed in the specification of requirements is at Annex 1 (Specification of Requirements) of the ITT.

The purpose of the requirement is Site Investigation and Ground Engineering services for NRW’s flood risk, Reservoirs Act, Hydrometry/telemetry, estates and other relevant programmes of work.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The duration of the framework will be 2 years. NRW may, at its absolute discretion, extend the framework period on two occasions by separate one (1) calendar year periods.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-024348

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 91273

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 10

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Arcadis (UK) Ltd

Arcadis Cymru House, St Mellons Business Park

Cardiff

CF30EY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tetra Tech Limited

5th Floor, Longcross Court, 47 Newport Road

Cardiff

CF240AD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:128829)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45111250 Gwaith ymchwilio tir Gwaith dymchwel, paratoi a chlirio safleoedd
71510000 Gwasanaethau ymchwilio i safleoedd Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu
71351500 Gwasanaethau ymchwilio tir Gwasanaethau archwilio daearegol a geoffisegol a gwasanaethau archwilio gwyddonol eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
31 Awst 2022
Dyddiad Cau:
04 Hydref 2022 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Natural Resources Wales
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mawrth 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Natural Resources Wales

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.