Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Award NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022
OCID: ocds-kuma6s-124115
ID yr Awdurdod: AA0110
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Award notice -
NRW is looking to procure a framework agreement for the provision of Ground Investigation Services and Associated Works. The work content will relate to Ground Investigation (i.e. boreholes/soil sampling and
testing/ factual and interpretative reporting).
CPV: 71351500, 45111250, 71351500, 71510000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Award NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022

Cyfeirnod: 91273

II.1.2) Prif god CPV

71351500

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Award notice -

NRW is looking to procure a framework agreement for the provision of Ground Investigation Services and Associated Works. The work content will relate to Ground Investigation (i.e. boreholes/soil sampling and

testing/ factual and interpretative reporting).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111250

71351500

71510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Award notice of a framework for the supply of Site Investigation and Ground Engineering as detailed in the specification of requirements is at Annex 1 (Specification of Requirements) of the ITT.

The purpose of the requirement is Site Investigation and Ground Engineering services for NRW’s flood risk, Reservoirs Act, Hydrometry/telemetry, estates and other relevant programmes of work.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The duration of the framework will be 2 years. NRW may, at its absolute discretion, extend the framework period on two occasions by separate one (1) calendar year periods.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-024348

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 91273

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

10/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 10

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Arcadis (UK) Ltd

Arcadis Cymru House, St Mellons Business Park

Cardiff

CF30EY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tetra Tech Limited

5th Floor, Longcross Court, 47 Newport Road

Cardiff

CF240AD

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 4 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:128829)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

17/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71351500Ground investigation servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
45111250Ground investigation workDemolition, site preparation and clearance work
71510000Site-investigation servicesConstruction-related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG410008: NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022
Dyddiad Cyhoeddi: 31/08/22
Dyddiad Cau: 04/10/22
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales
MAR431265: Award NRW Next Generation Ground Investigation Framework Agreement 2022
Dyddiad Cyhoeddi: 17/03/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales

Copyright © GwerthwchiGymru