Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Halton Healthwatch and Advocacy Hub Service
OCID: ocds-h6vhtk-038a3d
ID yr Awdurdod: AA20565
Cyhoeddwyd gan: Halton Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Halton Borough Council is seeking to re-commission its Healthwatch and Advocacy

Services. It is the Commissioners’ intention that Healthwatch and the various elements of

Advocacy; Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA), Independent Mental Health

Advocacy (IMHA), Independent NHS Complaints Advocacy and Care Act Advocacy, is

delivered within one contractual arrangement.

TUPE will apply to this contract.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Halton Borough Council

Halton Stadium, Lowerhouse Lane

Widnes

WA8 7DZ

UK

Person cyswllt: Mrs Nicki Brooks

Ffôn: +44 1515117814

E-bost: procurement@halton.gov.uk

NUTS: UKD7

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www2.halton.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www2.halton.gov.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Advice

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Halton Healthwatch and Advocacy Hub Service

Cyfeirnod: DN645206

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Halton Borough Council is seeking to re-commission its Healthwatch and Advocacy

Services. It is the Commissioners’ intention that Healthwatch and the various elements of

Advocacy; Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA), Independent Mental Health

Advocacy (IMHA), Independent NHS Complaints Advocacy and Care Act Advocacy, is

delivered within one contractual arrangement.

TUPE will apply to this contract.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 467 930.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the borough of Halton

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Halton Borough Council is seeking to re-commission its Healthwatch and Advocacy

Services. It is the Commissioners’ intention that Healthwatch and the various elements of

Advocacy; Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA), Independent Mental Health

Advocacy (IMHA), Independent NHS Complaints Advocacy and Care Act Advocacy, is

delivered within one contractual arrangement.

TUPE will apply to this contract.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality - Weighting 100% / Pwysoliad: 100

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Initial contract period- 3 years.

1 x 24 month extension available, to be given at the discretion of the Council. Estimated contract value is based on a 24 month extension being given.

If no extension is offered the contract value would reduce to approx. GBP 880,758. If only one

extension is offered then the estimated contract value would be GBP 1,467,930.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-034205

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: DN645206

Teitl: Halton Healthwatch and Advocacy Hub Service

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Engaging Communities Solutions CIC

Blakenall Village Centre, 79 Thames Road

Walsall

WS3 1LZ

UK

NUTS: UKD7

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 467 930.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@halton.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru