Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SG Near Time Data Discovery
OCID: ocds-h6vhtk-03b590
ID yr Awdurdod: AA81387
Cyhoeddwyd gan: NHS National Services Scotland
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The awarded supplier will work with NSS Digital and Security (DAS) resources and representatives from SG to:

1. Define the user journey

2. Define the use cases

3. Define the data required to deliver the use cases

4. Clarify the data acquisition/engineering requirement

5. Assess any architectural changes and IG implications

6. Define a delivery roadmap

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS National Services Scotland

Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent

Edinburgh

EH12 9EB

UK

Person cyswllt: Ope Ore

E-bost: ope.ore@nhs.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nss.nhs.scot/browse/procurement-and-logistics

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA11883

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SG Near Time Data Discovery

Cyfeirnod: NP609522

II.1.2) Prif god CPV

72000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Due to the pressure on health & social care, SG have an urgent policy need for ‘near time’ data on health and social care systems. This award is for specialist expertise in the following areas:

- Technology and data architecture

- Business analysis

- Data engineering and analytics

- Health and social care (local government) data system

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 59 500.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

Scotland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The awarded supplier will work with NSS Digital and Security (DAS) resources and representatives from SG to:

1. Define the user journey

2. Define the use cases

3. Define the data required to deliver the use cases

4. Clarify the data acquisition/engineering requirement

5. Assess any architectural changes and IG implications

6. Define a delivery roadmap

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Note that this contract was awarded via a Single Source Justification (SSJ), therefore no Award Criteria was used.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

Market engagement has identified only one supplier with the availability of technical and subject matter expertise, therefore a Single Source Justification (SSJ) has been agreed.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: NP609522

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

23/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 0

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Capgemini

220 St Vincent St

Glasgow

G2 5SG

UK

E-bost: cameron.shields@capgemini.com

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 59 500.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:726982)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court House

27 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LB

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ope.ore@nhs.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru