Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Salford City Council, Cat13, Mar23

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03b5a2
Cyhoeddwyd gan:
Salford City Council
ID Awudurdod:
AA21940
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Dynamic Purchasing System (DPS) for heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, drainage and plumbing : Commercial Heating Systems - Design, Supply, and Installation

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Salford City Council

Salford Civic Centre, Chorley Road, Swinton

Salford

M27 5DA

UK

Person cyswllt: Heather Stanton

Ffôn: +44 1616866241

E-bost: Heather.stanton@salford.gov.uk

NUTS: UKD3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.salford.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.salford.gov.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Salford City Council, Cat13, Mar23

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Dynamic Purchasing System (DPS) for heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, drainage and plumbing : Commercial Heating Systems - Design, Supply, and Installation

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 99 754.70 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50531100

45331110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3


Prif safle neu fan cyflawni:

Greater Manchester

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Dynamic Purchasing System (DPS) for heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, drainage and plumbing : Commercial Heating Systems - Design, Supply, and Installation

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Criterion 1 - Quality / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Criterion 2 - Social Value / Pwysoliad: 15

Maen prawf cost: Criterion 1 - Price / Pwysoliad: 65

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 245-609049

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Seddon Construction Limited

03578140

Plodder Lane, Edge Fold

Bolton

BL4 0NN

UK

NUTS: UKD3

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 99 754.70 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 99 754.70 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=768691773" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=768691773</a>

GO Reference: GO-2023323-PRO-22379261

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Northern Housing Consortium

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1915661000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Northern Housing Consortium

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1915661000

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Public Contracts Regulations 2015 (the Regulations) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). As stated within the regulations, any such action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen. The Court may extend the time limit for starting proceedings where the Court considers that there is a good reason for doing so but not so as to permit proceedings to be started more than 3 months after that date.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

23/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45331110 Gwaith gosod boeleri Gwaith gosod systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru
50000000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw Gwasanaethau eraill
50531100 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw boeleri Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer peiriannau nad ydynt yn drydanol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Heather.stanton@salford.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.