Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Gwasanaeth Cynghori Coedwigaeth Arbenigol

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Mai 2019
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 28 Mai 2019

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-091370
Cyhoeddwyd gan:
Natural Resources Wales
ID Awudurdod:
AA0110
Dyddiad cyhoeddi:
28 Mai 2019
Dyddiad Cau:
18 Mehefin 2019
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Mae RCY yn dymuno caffael arbenigedd coedwigaeth allanol i gefnogi cyflwyno cyfleoedd busnes masnachol. Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu cyngor arbenigol ar faterion coedwigaeth fel rhan o farchnata a datblygu cyfleoedd masnachol ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru (e.e. cyfleoedd masnachol sy'n codi o'r Cynllun Menter o dan bortffolios Datblygu Ynni a Hamdden a Thwristiaeth). Bydd Tîm Rheoli'r Rhaglen Cyflawni Ynni (RCY) yn penderfynu pryd mae angen mewnbwn. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys: Enghraifft o Gynhyrchion Tasg a Gorffen Coedwigaeth: • Prisiadau coed / cnwd a rhagolygon prisio; • Cerdded ar y safle at ddibenion coedwigaeth; • Asesiadau safle / cynefin; • Marcio safleoedd / marcio coupe / cynllunio coupe yn ôl yr angen; • Gwaith Rhestr Goedwig yn unol â Llawlyfr Mesur Coedwig y CC

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyfoeth Naturiol Cymru

Caffael, Welsh Government Building, Rhodfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UR

UK

Melanie Rees

+44 3000653000

procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

http://naturalresourceswales.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaeth Cynghori Coedwigaeth Arbenigol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae RCY yn dymuno caffael arbenigedd coedwigaeth allanol i gefnogi cyflwyno cyfleoedd busnes masnachol. Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu cyngor arbenigol ar faterion coedwigaeth fel rhan o farchnata a datblygu cyfleoedd masnachol ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru (e.e. cyfleoedd masnachol sy'n codi o'r Cynllun Menter o dan bortffolios Datblygu Ynni a Hamdden a Thwristiaeth). Bydd Tîm Rheoli'r Rhaglen Cyflawni Ynni (RCY) yn penderfynu pryd mae angen mewnbwn.

Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

Enghraifft o Gynhyrchion Tasg a Gorffen Coedwigaeth:

• Prisiadau coed / cnwd a rhagolygon prisio;

• Cerdded ar y safle at ddibenion coedwigaeth;

• Asesiadau safle / cynefin;

• Marcio safleoedd / marcio coupe / cynllunio coupe yn ôl yr angen;

• Gwaith Rhestr Goedwig yn unol â Llawlyfr Mesur Coedwig y CC

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=92386

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

73179

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 06 - 2019  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 07 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

YFARWYDDIADAU AR GYFER CYFLWYNO DATGANIAD O DDIDDORDEB/CWBLHAU’R GWAHODDIAD I DENDRO (ITT).

1. Dylai tendrwyr gofrestru ar y porth eDendro https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2. Ar ôl cofrestru, rhaid i gyflenwyr fynedi eu diddordeb fel a ganlyn:

a. Mewngofnodi i’r porth eDendro.

b. Dewis ITT

c. Dewis ITT sy’n Agored i bob cyflenwr.

d. Cyrchu’r rhestrau cysylltiedig â’r cytundeb ITT: itt_73179 ac edrych ar y manylion.

e. Cliciwch ar y botwm ‘Mynegi diddordeb/Express Interest’ yn y blwch ‘Camau Gweithredu/Actions’ ar ochr chwith y dudalen.

3. Unwaith y byddwch wedi mynegi diddordeb, bydd yr ITT yn symud i ‘Fy GID/My ITTs’, lle gallwch lawrlwytho a lle gallwch lunio eich ateb gan ddilyn y cyfarwyddiadau

4. Er mwyn cael unrhyw gymorth ar gyfer cyflwyno eich mynegiad o ddiddordeb, cysylltwch â’r ddesg gymorth eDendro ar 08003684852 neu help@bravosolution.co.uk

(WA Ref:92386)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  28 - 05 - 2019

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
03000000 Cynhyrchion amaethyddol, ffermio, pysgota, coedwigaeth a chynhyrchion cysylltiedig Amaethyddiaeth a Bwyd
77000000 Gwasanaethau amaethyddol, coedwigaeth, garddwriaeth, dyframaeth a gwenynyddiaeth Amaethyddiaeth a Bwyd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.