Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwasanaeth Cynghori Coedwigaeth Arbenigol
OCID: ocds-kuma6s-091370
ID yr Awdurdod: AA0110
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/19
Dyddiad Cau: 18/06/19
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae RCY yn dymuno caffael arbenigedd coedwigaeth allanol i gefnogi cyflwyno cyfleoedd busnes masnachol. Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu cyngor arbenigol ar faterion coedwigaeth fel rhan o farchnata a datblygu cyfleoedd masnachol ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru (e.e. cyfleoedd masnachol sy'n codi o'r Cynllun Menter o dan bortffolios Datblygu Ynni a Hamdden a Thwristiaeth). Bydd Tîm Rheoli'r Rhaglen Cyflawni Ynni (RCY) yn penderfynu pryd mae angen mewnbwn.
Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:
Enghraifft o Gynhyrchion Tasg a Gorffen Coedwigaeth:
• Prisiadau coed / cnwd a rhagolygon prisio;
• Cerdded ar y safle at ddibenion coedwigaeth;
• Asesiadau safle / cynefin;
• Marcio safleoedd / marcio coupe / cynllunio coupe yn ôl yr angen;
• Gwaith Rhestr Goedwig yn unol â Llawlyfr Mesur Coedwig y CC

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyfoeth Naturiol Cymru

Caffael, Welsh Government Building, Rhodfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UR

UK

Melanie Rees

+44 3000653000

procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

http://naturalresourceswales.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaeth Cynghori Coedwigaeth Arbenigol

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae RCY yn dymuno caffael arbenigedd coedwigaeth allanol i gefnogi cyflwyno cyfleoedd busnes masnachol. Bydd y gwasanaeth hwn yn darparu cyngor arbenigol ar faterion coedwigaeth fel rhan o farchnata a datblygu cyfleoedd masnachol ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru (e.e. cyfleoedd masnachol sy'n codi o'r Cynllun Menter o dan bortffolios Datblygu Ynni a Hamdden a Thwristiaeth). Bydd Tîm Rheoli'r Rhaglen Cyflawni Ynni (RCY) yn penderfynu pryd mae angen mewnbwn.

Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

Enghraifft o Gynhyrchion Tasg a Gorffen Coedwigaeth:

• Prisiadau coed / cnwd a rhagolygon prisio;

• Cerdded ar y safle at ddibenion coedwigaeth;

• Asesiadau safle / cynefin;

• Marcio safleoedd / marcio coupe / cynllunio coupe yn ôl yr angen;

• Gwaith Rhestr Goedwig yn unol â Llawlyfr Mesur Coedwig y CC

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=92386

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Gymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

73179

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 06 - 2019  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   08 - 07 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

YFARWYDDIADAU AR GYFER CYFLWYNO DATGANIAD O DDIDDORDEB/CWBLHAU’R GWAHODDIAD I DENDRO (ITT).

1. Dylai tendrwyr gofrestru ar y porth eDendro https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2. Ar ôl cofrestru, rhaid i gyflenwyr fynedi eu diddordeb fel a ganlyn:

a. Mewngofnodi i’r porth eDendro.

b. Dewis ITT

c. Dewis ITT sy’n Agored i bob cyflenwr.

d. Cyrchu’r rhestrau cysylltiedig â’r cytundeb ITT: itt_73179 ac edrych ar y manylion.

e. Cliciwch ar y botwm ‘Mynegi diddordeb/Express Interest’ yn y blwch ‘Camau Gweithredu/Actions’ ar ochr chwith y dudalen.

3. Unwaith y byddwch wedi mynegi diddordeb, bydd yr ITT yn symud i ‘Fy GID/My ITTs’, lle gallwch lawrlwytho a lle gallwch lunio eich ateb gan ddilyn y cyfarwyddiadau

4. Er mwyn cael unrhyw gymorth ar gyfer cyflwyno eich mynegiad o ddiddordeb, cysylltwch â’r ddesg gymorth eDendro ar 08003684852 neu help@bravosolution.co.uk

(WA Ref:92386)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  28 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
03000000Agricultural, farming, fishing, forestry and related productsAgriculture and Food
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru