Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GWASANAETH CYMORTH SYNHWYRAIDD
Cyhoeddwyd gan: Denbighshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau: 07/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Gwahoddir tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth cymorth synhwyraidd yn Sir Ddinbych. Croesewir ceisiadau gan sefydliadau unigol yn ogystal â phartneriaethau/consortia dan adain un sefydliad.
Y weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn yw adsefydlu oedolion a phlant sy’n byw â nam ar y synhwyrau a’u galluogi i fod yn fwy annibynnol, byw gwell bywydau a bod â gwell llesiant yn gyffredinol. Bydd y gwasanaeth hefyd yn codi ymwybyddiaeth o namau ar y synhwyrau yn Sir Ddinbych. At ddibenion y tendr hwn mae’r ymadrodd ‘byw â nam ar y synhwyrau’ yn cynnwys pobl â nam ar eu golwg, pobl ddall, pobl fyddar, pobl sydd wedi colli eu clyw, pobl sy’n drwm eu clyw a phobl sy’n ddall ac yn fyddar.
Bydd y gwasanaeth yn gosod pobl â nam ar eu synhwyrau yn ganolog i’r holl weithgarwch, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys iddynt hwy ac ystyried anghenion pob unigolyn mewn ffordd holistaidd.
Drwy ailalluogi ac adsefydlu’r defnyddwyr bydd y gwasanaeth yn helpu pobl i ddysgu neu ail-ddysgu sgiliau sy’n hybu annibyniaeth a’u galluogi i wneud y pethau hynny maent yn dewis eu gwneud eu hunain. Bydd y gwasanaeth yn cynorthwyo pobl sydd efallai wedi colli sgiliau neu wedi methu â’u datblygu o ganlyniad i nam ar eu synhwyrau.
Bydd contract y gwasanaeth yn para am 2 flynedd, gyda phosibilrwydd o’i ymestyn am tair blynedd arall ar yr amod bod y gwasanaeth yn cyflawni canlyniadau boddhaol ac yn cael adolygiadau ffafriol o’i berfformiad.
Mae gan y contract hwn oblygiadau ynghylch Trosglwyddo Ymgymeriadau Diogelu Cyflogaeth.
.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor sir ddinbych

Ty Russell,

Yr Rhyl

LL15 1YN

UK

Emily Jones Davies

+44 1824706629

emily.jones-davies@denbighshire.gov.uk

www.denbighshire.gov.uk/cy/cartref.aspx
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GWASANAETH CYMORTH SYNHWYRAIDD

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Gwahoddir tendrau ar gyfer darparu gwasanaeth cymorth synhwyraidd yn Sir Ddinbych. Croesewir ceisiadau gan sefydliadau unigol yn ogystal â phartneriaethau/consortia dan adain un sefydliad.

Y weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn yw adsefydlu oedolion a phlant sy’n byw â nam ar y synhwyrau a’u galluogi i fod yn fwy annibynnol, byw gwell bywydau a bod â gwell llesiant yn gyffredinol. Bydd y gwasanaeth hefyd yn codi ymwybyddiaeth o namau ar y synhwyrau yn Sir Ddinbych. At ddibenion y tendr hwn mae’r ymadrodd ‘byw â nam ar y synhwyrau’ yn cynnwys pobl â nam ar eu golwg, pobl ddall, pobl fyddar, pobl sydd wedi colli eu clyw, pobl sy’n drwm eu clyw a phobl sy’n ddall ac yn fyddar.

Bydd y gwasanaeth yn gosod pobl â nam ar eu synhwyrau yn ganolog i’r holl weithgarwch, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys iddynt hwy ac ystyried anghenion pob unigolyn mewn ffordd holistaidd.

Drwy ailalluogi ac adsefydlu’r defnyddwyr bydd y gwasanaeth yn helpu pobl i ddysgu neu ail-ddysgu sgiliau sy’n hybu annibyniaeth a’u galluogi i wneud y pethau hynny maent yn dewis eu gwneud eu hunain. Bydd y gwasanaeth yn cynorthwyo pobl sydd efallai wedi colli sgiliau neu wedi methu â’u datblygu o ganlyniad i nam ar eu synhwyrau.

Bydd contract y gwasanaeth yn para am 2 flynedd, gyda phosibilrwydd o’i ymestyn am tair blynedd arall ar yr amod bod y gwasanaeth yn cyflawni canlyniadau boddhaol ac yn cael adolygiadau ffafriol o’i berfformiad.

Mae gan y contract hwn oblygiadau ynghylch Trosglwyddo Ymgymeriadau Diogelu Cyflogaeth.

.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85000000 Health and social work services
85300000 Social work and related services
85312500 Rehabilitation services
85320000 Social services
85323000 Community health services
1013 Conwy a Sir Ddinbych

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     07 - 06 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   25 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

1. Mewngofnodwch i borth e-gaffael Proactis Plaza yn https://supplierlive.proactisp2p.com

2. SYLWCH - Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar y porth Proactis, mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch manylion presennol a dechreuwch ar Gam 14 y cyfarwyddiadau hyn. Os nad ydych wedi gwneud hynny, ewch i GAM 3.

3. Cliciwch ar y botwm “Sign Up” ar waelod y ffenestr.

4. Nodwch Enw, Cyfeiriad a Phrif Fanylion Cyswllt eich Sefydliad. Bydd angen i chi greu ID Sefydliad ac Enw Defnyddiwr. Nodwch: os oes gennych gyfeiriad e-bost generig ar gyfer eich sefydliad e.e. tendrau@xxx.co.uk, yna defnyddiwch hwn fel eich prif gyfeiriad e-bost cyswllt gan y bydd hyn yn eich galluogi i dderbyn negeseuon hyd yn oed os bydd unrhyw berson penodol sydd yn y swydd hon ar hyn o bryd yn symud ymlaen yn y dyfodol.

5. Cofiwch gofnodi ID ac Enw Defnyddiwr eich Sefydliad, yna cliciwch ar “Register”.

6. Byddwch yn derbyn e-bost gan y system yn gofyn i chi "Click here to activate your account". Mae hyn yn mynd â chi at Enter Organisation Details.

7. Rhowch yr wybodaeth y gofynnir amdani, cliciwch ar y ">" ar y sgrin a dilyn y cyfarwyddiadau gan sicrhau eich bod yn nodi'r holl fanylion perthnasol.

8. Yn y sgrin Dosbarthiad, sicrhewch eich bod yn dewis y Codau Dosbarthu Cynnyrch (Codau CPV) sy'n ymddangos yn yr hysbysiad tendr, gan y bydd hyn yn rhoi mynediad i chi i'r broses dendro. Sicrhewch fod y codau dethol yn berthnasol i'ch busnes er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn cael gwybod am gyfleoedd sydd o ddiddordeb i'ch sefydliad chi.

9. Yn y sgrin Prynwyr, dewiswch Cyngor Sir y Fflint (er gallwch gofrestru gyda sefydliadau prynu eraill ar yr un pryd os dymunwch).

10. Yn y sgrin Prif Fanylion Cyswllt, sicrhewch fod yr holl wybodaeth yn gyflawn. (Gweler nodyn 4 uchod)

11. Derbyniwch y Telerau ac Amodau ac yna cliciwch ar y ">". Mae hyn yn mynd â chi i'r ffenestr Groeso.

12. Yn y sgrin Gorffen, rhowch gyfrinair newydd a gwnewch nodyn o’ch holl fanylion Mewngofnodi ar gyfer y dyfodol.

13. Cliciwch ar "Complete Registration", a fydd yn mynd â chi i’r dudalen Rhwydwaith Cyflenwyr.

14. Ar ganol y sgrin, cliciwch ar "Opportunities". Bydd hyn yn mynd â chi at y rhestr o gyfleoedd sydd ar gael i chi ar hyn o bryd.

15. Cliciwch ar yr ">" sy'n ymwneud â'r hysbysiad hwn; bydd hyn yn mynd â chi i'r PQQ neu'r Cais Tendr, a chliciwch "Register Interest". Sylwch:

Mae’n bosibl y bydd nifer o gyfleoedd yn ymddangos ar y sgrin hon; sicrhewch eich bod yn dewis yr un cywir ar gyfer eich sefydliad.

16. Yn y sgrin "Your Opportunities" nodwch y dyddiad a'r amser cau ar gyfer cwblhau'r prosiect perthnasol. Gwiriwch y tab "Items" (cam Tendr yn unig) a'r tab Dogfennau (PQQ a chamau Tendr) gan y bydd yna wybodaeth sy’n ymwneud â'r prosiect yn y mannau hyn. Mae’r Dogfennau i'w gweld drwy glicio ar y saeth am i lawr o dan y tab Cyffredinol. Sicrhewch eich bod yn lawrlwytho'r holl ddogfennau ar eich cyfrifiadur, gan y bydd gofyn i chi lenwi a llwytho rhai ohonynt fel rhan o'ch cyflwyniad. Mae yna hefyd gyfarwyddiadau ar sut i gwblhau eich cais yn y ddogfen Canllawiau i Gynigwyr sydd yn yr adran hon.

17. Yn awr, gallwch greu eich ymateb neu ddewis "Decline" ar gyfer y cyfle hwn.

(WA Ref:110211)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

manylir yn y dogfennau tendro

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: emily.jones-davies@denbighshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85323000Community health servicesSocial services
85000000Health and social work servicesOther Services
85312500Rehabilitation servicesSocial work services without accommodation
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru