Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UKHSA_Scientific- Purchase of plate readers compatible with SoftMax7GXP
OCID: ocds-h6vhtk-03377a
ID yr Awdurdod: AA82505
Cyhoeddwyd gan: Secretary of State for Health and Social Care acting as part of the Crown through UK Health Security
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 13/06/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Uk Health Security Agency (UKHSA) requires the provision of plate readers compatible with SoftMax7GXP for use in its Porton laboratories.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Secretary of State for Health and Social Care acting as part of the Crown through UK Health Security Agency

Nobel House, 17 Smith Square

London

SW1P 3JR

UK

Person cyswllt: Scientific Procurement

E-bost: scientific.procurement@phe.gov.uk

NUTS: UKI32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://health-family.force.com/s/Welcome


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://health-family.force.com/s/Welcome


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://health-family.force.com/s/Welcome


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

UKHSA_Scientific- Purchase of plate readers compatible with SoftMax7GXP

II.1.2) Prif god CPV

38000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Uk Health Security Agency (UKHSA) requires the provision of plate readers compatible with SoftMax7GXP for use in its Porton laboratories.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UK Health Security Agency (UKHSA)<br/>Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Uk Health Security Agency (UKHSA) requires the provision of plate readers compatible with SoftMax7GXP for use in its Porton laboratories.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/07/2022

Diwedd: 30/06/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 13/06/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 01/07/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 13/05/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

39 Victoria Street

London

SW1H 0EU

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court

39 Victoria Street

London

SW1H 0EU

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court

39 Victoria Street

London

SW1H 0EU

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: scientific.procurement@phe.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38000000Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)Technology and Equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru