Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Preliminary Market Consultation for Maintenance and Service Repairs of Libraries NI Fleet
OCID: ocds-h6vhtk-033789
ID yr Awdurdod: AA57427
Cyhoeddwyd gan: Education Authority NI
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 20/05/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Preliminary Market Consultation for Maintenance and Service Repairs of Libraries NI Fleet

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Education Authority NI

40 Academy Street

Belfast

BT1 2NQ

UK

E-bost: transport.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Education Authority NI

40 Academy Street

Belfast

BT1 2NQ

UK

E-bost: transport.procure@eani.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.etendersni.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.etendersni.gov.uk


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa ranbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Preliminary Market Consultation for Maintenance and Service Repairs of Libraries NI Fleet

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Preliminary Market Consultation for Maintenance and Service Repairs of Libraries NI Fleet

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 2 lotiau

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 1

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

North West

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50100000

50110000

50111000

50111100

50111110

50113000

50117100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Preliminary Market Consultation for Maintenance and Service Repairs of Libraries NI Fleet

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Qualitative Criteria / Pwysoliad: 30

Maen prawf cost: Quantitative Criteria / Pwysoliad: 70

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

South East

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50100000

50110000

50111000

50111100

50111110

50113000

50117100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Preliminary Market Consultation for Maintenance and Service Repairs of Libraries NI Fleet

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Qualitative Criteria / Pwysoliad: 30

Maen prawf cost: Qualitative / Pwysoliad: 70

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/05/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 18/08/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 20/05/2022

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Education Authority

Belfast

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: transport.procure@eani.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50111000Fleet management, repair and maintenance servicesRepair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
50117100Motor vehicle conversion servicesVehicle conversion and reconditioning services
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50113000Repair and maintenance services of busesRepair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
50110000Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipmentRepair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
50100000Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipmentRepair and maintenance services
50111100Vehicle-fleet management servicesFleet management, repair and maintenance services
50111110Vehicle-fleet-support servicesFleet management, repair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru