Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Manchester Airport Terminal 2 Reconfiguration - TP2800 Steelwork
OCID: ocds-h6vhtk-03379e
ID yr Awdurdod: AA82507
Cyhoeddwyd gan: MAG Airport PLC
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 17/06/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Terminal 2 reconfiguration TP2800 Steelwork

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MAG Airport PLC

Olympic House, Manchester Airport

Manchester

M90 1QX

UK

Person cyswllt: Raja Clair

Ffôn: +44 8712710711

E-bost: raja.clair@macegroup.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.magairports.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA42992

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://esourcing.waxdigital.co.uk/MAG/SignIn.aspx?SCT=0bfb0434-b1be-4d9a-a110-1928876f6f4f


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://esourcing.waxdigital.co.uk/MAG/SignIn.aspx?SCT=0bfb0434-b1be-4d9a-a110-1928876f6f4f


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://esourcing.waxdigital.co.uk/MAG/SignIn.aspx?SCT=0bfb0434-b1be-4d9a-a110-1928876f6f4f


I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â meysydd awyr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Manchester Airport Terminal 2 Reconfiguration - TP2800 Steelwork

Cyfeirnod: TP2800 Steelwork

II.1.2) Prif god CPV

45223210

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

TP2800 Structural Steel

The scope of these works includes:

- Removal of structural steel

- Installation of new steelwork

- Steel strengthening

The works cover the terminal building, the East VCC and the South VCC and will commence on the

completion of sections of the demolition works as per site programme. All steelwork removal from the

existing structure is within the scope of this package and outside of the demolition works package. The

steelwork will complete prior to MEP installation and fit out activities.

Through market intelligence, gathered through recent procurements, we estimate a 16 week lead

time, based on a 10 week delivery timeframe and 6 weeks for fabrication.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45223210

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD34


Prif safle neu fan cyflawni:

Manchester Airport

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Terminal 2 reconfiguration TP2800 Steelwork

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Extension of Time

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

Nifer uchaf a ragwelir: 6

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

Pre Qualification Questionnaire to demonstrate proven track record

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Proven Track record demonstrated by case study evdience

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Dun and Bradstreet minimum score required

option to implement a Rapid Rating Financial health assessment


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

D&B risk failure score min 40

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.4) Rheolau a meini prawf gwrthrychol ar gyfer cymryd rhan

Provider must have ability to delivery all the services listed in the Tender Documents

III.1.6) Adneuon a gwarantau sy’n ofynnol:

As detailed in the procurement documents

III.1.7) Prif amodau cyllido a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy’n eu llywodraethu:

Installation Payment

30 day payment terms from receipt of invoice

III.1.8) Ar ba ffurf gyfreithiol y bydd y gr?p o weithredwyr economaidd y caiff y contract ei ddyfarnu iddynt:

Each member is jointly and severally liable

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

to be included in Tender Documents

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.4) Gwybodaeth am leihau nifer yr atebion neu’r tendrwyr yn ystod negodiad neu ddeialog

Troi at weithdrefn fesul cam er mwyn mynd ati’n raddol i leihau nifer yr atebion i’w trafod neu’r tendrau i’w negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/06/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 24/06/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(MT Ref:226276)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: raja.clair@macegroup.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45223210Structural steelworksStructures construction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru