Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon
OCID: ocds-kuma6s-131507
ID yr Awdurdod: AA0491
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Sir Ceredigion County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 17/05/23
Dyddiad Cau: 08/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno prynu gwasanaeth ymgynghorydd neu sefydliad profiadol a chymwys i osod 9km o ffensys ar hyd glan Afon Teifi. Bydd cadw da byw rhag mynd i stribyn o dir ar hyd yr afon yn hybu llystyfiant a bydd hyn yn rhwystro dŵr wyneb rhag llifo o’r tir i’r afon, gan atal gwaddod a ffosffad rhag mynd i’r afon. Mae ardaloedd posibl a thirfeddianwyr parod wedi’u nodi, mae manylion wedi’u darparu yn Atodiad 1. Bydd y ffensys yn weiren bigog ddwbwl neu driphlyg, neu’n weiren ddefaid (i’w gadarnhau, gan ddibynnu ar natur y safle) gyda phostion 2m oddi wrth ei gilydd, wrth o leiaf 2 i 3 chwrs dŵr. Rhaid i’r postion fod wedi eu hardystio gan yr FSC gyda gwarant o 15 mlynedd. Mewn rhai achosion bydd angen gatiau mynediad.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Tim Caffael

+44 1545570881


http://www.ceredigion.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno prynu gwasanaeth ymgynghorydd neu sefydliad profiadol a chymwys i osod 9km o ffensys ar hyd glan Afon Teifi. Bydd cadw da byw rhag mynd i stribyn o dir ar hyd yr afon yn hybu llystyfiant a bydd hyn yn rhwystro dŵr wyneb rhag llifo o’r tir i’r afon, gan atal gwaddod a ffosffad rhag mynd i’r afon. Mae ardaloedd posibl a thirfeddianwyr parod wedi’u nodi, mae manylion wedi’u darparu yn Atodiad 1. Bydd y ffensys yn weiren bigog ddwbwl neu driphlyg, neu’n weiren ddefaid (i’w gadarnhau, gan ddibynnu ar natur y safle) gyda phostion 2m oddi wrth ei gilydd, wrth o leiaf 2 i 3 chwrs dŵr. Rhaid i’r postion fod wedi eu hardystio gan yr FSC gyda gwarant o 15 mlynedd. Mewn rhai achosion bydd angen gatiau mynediad.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=131567

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45342000 Erection of fencing
71313000 Environmental engineering consultancy services
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_102762

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 06 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   07 - 07 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:131567)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 05 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
45342000Erection of fencingFencing, railing and safety equipment installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru