Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 17 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 17 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-131507
Cyhoeddwyd gan:
Cyngor Sir Ceredigion County Council
ID Awudurdod:
AA0491
Dyddiad cyhoeddi:
17 Mai 2023
Dyddiad Cau:
08 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno prynu gwasanaeth ymgynghorydd neu sefydliad profiadol a chymwys i osod 9km o ffensys ar hyd glan Afon Teifi. Bydd cadw da byw rhag mynd i stribyn o dir ar hyd yr afon yn hybu llystyfiant a bydd hyn yn rhwystro dŵr wyneb rhag llifo o’r tir i’r afon, gan atal gwaddod a ffosffad rhag mynd i’r afon. Mae ardaloedd posibl a thirfeddianwyr parod wedi’u nodi, mae manylion wedi’u darparu yn Atodiad 1. Bydd y ffensys yn weiren bigog ddwbwl neu driphlyg, neu’n weiren ddefaid (i’w gadarnhau, gan ddibynnu ar natur y safle) gyda phostion 2m oddi wrth ei gilydd, wrth o leiaf 2 i 3 chwrs dŵr. Rhaid i’r postion fod wedi eu hardystio gan yr FSC gyda gwarant o 15 mlynedd. Mewn rhai achosion bydd angen gatiau mynediad.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Sir Ceredigion County Council

Canolfan Rheidol, Rhoddfa Padarn,

Aberystwyth

SY23 3UE

UK

Tim Caffael

+44 1545570881


http://www.ceredigion.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Prosiect Lleihau a Lliniaru Ffosffadau afon Teifi – Ffensio a Phlannu Coed ar lan yr Afon

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn dymuno prynu gwasanaeth ymgynghorydd neu sefydliad profiadol a chymwys i osod 9km o ffensys ar hyd glan Afon Teifi. Bydd cadw da byw rhag mynd i stribyn o dir ar hyd yr afon yn hybu llystyfiant a bydd hyn yn rhwystro dŵr wyneb rhag llifo o’r tir i’r afon, gan atal gwaddod a ffosffad rhag mynd i’r afon. Mae ardaloedd posibl a thirfeddianwyr parod wedi’u nodi, mae manylion wedi’u darparu yn Atodiad 1. Bydd y ffensys yn weiren bigog ddwbwl neu driphlyg, neu’n weiren ddefaid (i’w gadarnhau, gan ddibynnu ar natur y safle) gyda phostion 2m oddi wrth ei gilydd, wrth o leiaf 2 i 3 chwrs dŵr. Rhaid i’r postion fod wedi eu hardystio gan yr FSC gyda gwarant o 15 mlynedd. Mewn rhai achosion bydd angen gatiau mynediad.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=131567

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45342000 Erection of fencing
71313000 Environmental engineering consultancy services
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_102762

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 06 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   07 - 07 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:131567)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  17 - 05 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45342000 Codi ffensys Gwaith gosod ffensys, rheiliau a chyfarpar diogelwch
77000000 Gwasanaethau amaethyddol, coedwigaeth, garddwriaeth, dyframaeth a gwenynyddiaeth Amaethyddiaeth a Bwyd
71313000 Gwasanaethau ymgynghori ar beirianneg amgylcheddol Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.